Działania polskich pułków dywizji gdańskiej w okresie odwrotu Wielkiej Armii z Rosji (październik 1812-styczeń 1813)

Wojna 1812 r. toczyła się na kilku teatrach działań wojennych. Poza kierunkiem moskiewskim, będącym obszarem głównych walk, działania wojenne toczyły się również na Wołyniu, pod Połockiem i na terytorium dzisiejszej Łotwy. Na ostatnim z wymienionych teatrów działań wojennych po stronie napoleońskiej operował X Korpus Wielkiej Armii dowodzony przez marsz. Étienne’a Macdonalda księcia Tarentu. Korpus miał … Dowiedz się więcej

V Korpus (polski) w bitwie pod Borodino (7 IX 1812)

Wojna 1812 r. była punktem kulminacyjnym polskiego wysiłku zbrojnego okresu wojen napoleońskich, a polscy żołnierze uczestniczyli w walkach na wszystkich frontach konfliktu między Rosją a koalicją napoleońską. Największym zgrupowaniem złożonym z pułków armii Księstwa Warszawskiego był V Korpus Wielkiej Armii dowodzony przez ks. Józefa Poniatowskiego, który znajdował się w składzie napoleońskich sił głównych. Dzięki temu … Dowiedz się więcej

FRANCUSKA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Z 1789 R. – KU PRAWOM OBYWATELA

Wraz ze wzrostem idei oświeceniowych, podnoszono w XVIII-wiecznej Francji głosy krytyki przeciwko stosunkom tam panującym, próbując znaleźć panaceum na problemy tego państwa. Jan Jakub Rousseau pisał w dziele Emil czyli o wychowaniu z 1762 r.: „zbliżamy się do stanu krytycznego, do wieku Rewolucyj… Sądzę, że jest niemożliwe, by wielkie monarchie Europy miały jeszcze przed sobą … Dowiedz się więcej

Armia rosyjska u progu kampanii 1812 roku

Streszczenie Summary Artykuł podejmuje kwestię organizacji armii rosyjskiej w przededniu kampanii 1812 roku. W latach 1807-1812 przeprowadzono w niej wiele reform. Wpłynęły one pozytywnie na stan sił zbrojnych państwa carów, które stały się równorzędnym przeciwnikiem dla Wielkiej Armii Napoleona. W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną, charakterystykę poszczególnych rodzajów broni, a także uzbrojenie stosowane w omawianym okresie. … Dowiedz się więcej

Rozpoznanie wpływów zachodnioeuropejskich w staropolskim piśmiennictwie geograficznym XVIII w.

Streszczenie Summary Artykuł stanowi próbę identyfikacji podstawowych kierunków oddziaływania zachodniego piśmiennictwa geograficznego na funkcjonujący w Rzeczypospolitej XVIII w. dyskurs naukowy i paranaukowy. W tej analizie wybrano najbardziej prominentne ośrodki oświeceniowej myśli geograficznej – Francję, Włochy, Wielką Brytanię oraz kraje niemieckie. Gradacja siły ich wpływu na polskie piśmiennictwo geograficzne oraz wybór poszczególnych utworów zachodnioeuropejskich pojawiających się … Dowiedz się więcej

Organizacja armii Rzeczypospolitej w dobie wojny w obronie Konstytucji 3 maja

Streszczenie Summary Artykuł podejmuje kwestię organizacji armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku. W okresie tym wprowadzono wiele reform, które pozytywnie wpłynęły na kształt sił zbrojnych państwa polsko-litewskiego. Nie zapobiegło to jednak klęsce w wojnie z Rosją, II rozbiorowi i zniesieniu Konstytucji 3 maja. W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną, charakterystykę poszczególnych rodzajów … Dowiedz się więcej