Trzecia bitwa o Monte Cassino: planowanie – przebieg – ocena

Streszczenie Artykuł poświęcony jest trzeciej bitwie o Monte Cassino, która trwała od 15 do 25 marca 1944 roku. Opisuje on zmagania wojenne wojsk sprzymierzonych z wojskami niemieckimi. W artykule tym poza przedstawieniem samego przebiegu trzeciej bitwy o Monte Cassino znajdują się również informacje dotyczące planowania bitwy. Sam autor tego tekstu stara się wyjaśnić, dlaczego Aliantom … Dowiedz się więcej

Działania Zespołów Orzekających Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Koszalinie w latach 1961-1962

Przy Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie działało wiele komisji, ale jedna z nich miała specyficzne zadania. Była to Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej. Zajmowała się badaniem i orzekaniem w sprawach naruszeń statutu partii. Podlegały jej terenowe komisje partyjne. Nakładała kary od nagany do wydalenia z partii włącznie. Dzieliła się na kilka Zespołów Orzekających. … Dowiedz się więcej

Zarzuty „religianctwa” i „klerykalizmu” stawiane środowisku nauczycielskiemu przez organy bezpieczeństwa i kontroli PZPR w województwie koszalińskim w latach 1966-1967

Władze państwowe po II wojnie światowej obiecywały obywatelom nie ingerowanie w ich sprawy światopoglądowe. Powoływano się na zasady przyjęte przez ruch komunistyczny, określające religię jako rzecz prywatną każdego człowieka. Jednocześnie nakłaniano ludzi do ograniczania uczestnictwa w życiu religijnym. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie relacji między władzą partyjną a środowiskiem nauczycielskim w województwie koszalińskim w okresie … Dowiedz się więcej

Próba oszacowania liczebności obywateli zachodnich województw II RP w oddziałach wojskowych III Rzeszy

Podczas II wojny światowej pewna liczba obywateli II Rzeczypospolitej służyła w zbrojnych egidach III Rzeszy1. Większość z nich pochodziła z zachodnich województw Polski, inkorporowanych do Rzeszy dekretem A. Hitlera z 8 października 1939 roku. Polscy historycy niejednokrotnie podejmowali tematykę odnoszącą się do służby Polaków w Wehrmachcie, jednak jak dotychczas nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na … Dowiedz się więcej

Inwigilacja środowiska katolickiego w dokumentach Zespołu Egzekutywy do spraw kleru KW PZPR w Koszalinie w latach 1957-1961

Jednym z podstawowych zadań komunistycznych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej było zwalczanie Kościoła katolickiego. W latach 1945-1953 zajmował się tym Departament V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pod kierunkiem Julii Brystygierowej. W 1954 r. po likwidacji MBP powstał Departament VI Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. W tym też roku w miejsce MBP powstało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Służba … Dowiedz się więcej

Polityczna kariera Kwame Nkrumaha – droga do objęcia stanowiska pierwszego premiera niepodległej Ghany

Kwame Nkrumah urodził się we wrześniu 1909 r. Obecnie za dzień jego urodzin przyjmuje się 21 września, który ku czci pierwszego prezydenta stał się w Ghanie dniem ustawowo wolnym od pracy.1 Jednak jak pisał sam Nkrumah w swojej autobiografii: Jedynymi pewnymi danymi dotyczącymi moich urodzin jest to, że przyszedłem na świat około południa w sobotę … Dowiedz się więcej