Regulamin

Regulamin portalu internetowego Infolotnicze
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania oraz zasady funkcjonowania serwisu internetowego Infolotnicze, dostępnego pod adresem https://www.infolotnicze.pl. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników portalu internetowego, o którym mowa powyżej, zwanego dalej „Portalem”, jak również obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, będącego podmiotem zarządzającym i prowadzącym Portal.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
3. Przesłanie przez Użytkownika materiałów do publikacji w Portalu traktowane jest na równi z akceptacją treści Regulaminu.
4. Nazwa i koncepcja Portalu, jak również wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
§ 2 Definicje
Na potrzeby Regulaminu, wymienionym poniżej pojęciom przypisano następujące znaczenia:
a) Portal – internetowy serwis informacyjny, działający pod nazwą Infolotnicze, dostępny pod adresem https://www.infolotnicze.pl , skupiający treści o tematyce lotniczej (wojskowej i cywilnej) oraz historycznej, pełniący funkcję typowej strony informacyjnej; platforma prowadzona jest online  i ma charakter otwarty; w ramach Portalu możliwe jest publikowanie nadsyłanych przez użytkowników utworów, dotyczących tematyki, związanej z jego działalnością;
b) Administrator – podmiot, udostępniający zasoby Portalu oraz świadczone w jego ramach usługi; jest to Krzysztof Kuska zamieszkał w Poznaniu, os. Zwycięstwa 14/100, 61-647 Poznań.
c) Użytkownik –osoba, która korzysta z zasobów i usług Portalu, na zasadach, określonych w Regulaminie; Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Portalu, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca, we własnym imieniu, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
d) Regulamin – niniejszy dokument, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora odnośnie do działania Portalu; w zakresie niezbędnym, Regulamin należy traktować jako regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
e) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
f) Usługa (Usługi) – usługi, świadczone przez Administratora drogą elektroniczną, na zasadach, określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu;
g) Wydawca – osoba, mająca prawo do tytułu Portalu oraz do wydawania czasopisma internetowego o tymże tytule, wskazana w Rejestrze Dzienników i Czasopism, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, pod numerem RPR 2900; obecnie jest nim Administrator;
i) Zespół/Redakcja – osoby odpowiedzialne za treści zamieszczane na Portalu, których dane osobowe przedstawione są w formie krótkiej notki informacyjnej na stronie Portalu;
j) Rada Naukowa/Recenzenci – naukowcy, współpracujący z Portalem i dbający o merytoryczną jakość zamieszczanych w nim treści o tematyce historycznej.
§ 3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu
Niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające współpracę z Systemem teleinformatycznym, a tym samym – korzystanie z Portalu, są następujące:
1.1. urządzenie, pozwalające na dostęp do sieci Internet;
1.2. program, służący do przeglądania zasobów w sieci Internet np. Firefox, Chromium, Chrome, Opera, IE, Safari itd. [Staramy się, by strona była poprawnie wyświetlana na wszystkich przeglądarkach – zachęcamy do używania tylko najnowszych wersji przeglądarek, gdyż zapewniają one bezpieczeństwo Użytkowników oraz są testowane przez Zespół pod kątem poprawnego działania Portalu; zalecamy korzystanie z przeglądarek Firefox i Chromium/Chrome]
1.3. połączenie z siecią Internet.
1.4. konto poczty e-mail [w przypadku chęci kontaktu z Redakcją lub komentowania wpisów]
§ 4 Uczestnictwo w Portalu
1. Używanie Portalu w części informacyjnej nie wymaga jakiejkolwiek akceptacji Wydawcy bądź rejestracji Użytkownika. Użytkowanie jest bezpłatne i wymaga akceptacji Regulaminu, co oznacza zapoznanie się z jego treścią oraz zgodę na wszystkie zawarte w nim postanowienia.
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji na temat przerw technicznych lub utrudnień w działaniu Portalu.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne, związane z funkcjonowaniem Portalu, o ile nie wynikają one  z jego winy.
3. Z chwilą przesłania przez Użytkownika materiału do publikacji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem.
4. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Portalu, a w szczególności:
4.1.     podawania nieprawdziwych danych osobowych;
4.2.    naruszania prywatności innych Użytkowników, polegających m.in. na zbieraniu, przetwarzaniu, rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czyni to zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu;
4.3.     naruszania majątkowych i osobistych praw autorskich oraz praw, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych Administratora bądź osób trzecich;
4.4.     zamieszczania na stronie Portalu treści i zdjęć o charakterze erotycznym, pornograficznym oraz obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (np. ze względu na rasę, religię, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność);
4.5.     używania słów powszechnie uznanych za obelżywe.
5. Łamanie przez Użytkowników postanowień Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązujących może skutkować usunięciem opublikowanych materiałów.
6. Użytkownik, przesyłając swoje dane, wizerunek lub inne treści, upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie takich informacji przez Administratora jest nieodpłatne i odbywa się wyłącznie w zakresie, w jakim dane te stanowią np. element całości obrazu (tzw. screenshot), dostępnego dla ogółu Użytkowników, w celu publikacji w sieci Internet bądź dla celów promocyjnych Portalu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasady odpłatności za korzystanie z poszczególnych Usług. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z Usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł się z nimi zapoznać przed ewentualną decyzją o skorzystaniu z nich.
8. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków, wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkowników i Administratora.
9. Użytkownik może korzystać z wszelkich treści, zamieszczonych na Portalu, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody, udzielonej przez uprawnioną osobę. Publikowane materiał są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów bez pisemnej zgody Redakcji zabronione.
10. Administrator zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia Usług, w szczególności – z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.
11. Ilekroć na stronie Portalu pojawia się określenie „my”, „nas”, „infolotnicze”, .infolotnicze.pl lub inne bliskoznaczne, należy przez to rozumieć właściciela Portalu. Przez określenie „ty” lub inne równoznaczne rozumieć należy Użytkownika Portalu – w zależności od sytuacji: „widza” bądź osobę publikującą materiał.
12. Integralną częścią Regulaminu są również zasady, zamieszczone na stronie Portalu, pod nazwą: Polityka prywatności oraz Polityka plików cookie.
§ 5 Dane osobowe
1. Przesyłając materiał do publikacji, Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych i automatycznie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
2. Administrator zarządza danymi, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Administrator przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie, niezbędnym do realizacji Usług Portalu.
4. Wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną w formie elektronicznej, po uprzednim otrzymaniu dodatkowego zapytania od Administratora, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych Użytkownika w szerszym zakresie, niż podany w ust. 3 powyżej.
5. Administrator zastrzega sobie możliwość uzależnienia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, poprzez przesłanie w wyznaczonym przez Administratora czasie kserokopii dokumentów, potwierdzających prawdziwość tych danych.
6. Użytkownik może zamieszczać w Portalu dane osób trzecich jedynie za ich wyraźną zgodą. Administrator zastrzega sobie możliwość uzależnienia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika od legalności umieszczanych i przetwarzanych przez Użytkownika danych. Na żądanie Administratora, Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia udokumentowanej zgody osoby lub osób trzecich do posługiwania się ich danymi przez Użytkownika.
7. Użytkownikom Portalu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, na zasadach, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tj. pod adresem mailowym redakcja ( at ) infolotnicze.pl
8. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację.
9. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych osobowych, w rozumieniu art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
10. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez użytkowników przechowywane są na serwerach znajdujących się w Polsce i administrowanych przez firmę mydevill.net (ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257, REGON: 122662465, VAT UE: PL8733250257)
§ 6 Publikacje
a. działania Administratora
1. Informacje, zamieszczone na stronach Portalu, przeznaczone są do użytku publicznego i skierowane do nieograniczonego kręgu odbiorców. Powyższe nie uchybia przepisom, regulującym prawo własności intelektualnej.
2. Materiały, publikowane na Portalu, przeznaczone są jedynie do celów informacyjnych. Informacje są dostarczane na podstawie naszej wiedzy lub źródeł uznanych przez nas za wiarygodne i godne zaufania. Każda informacja, zawarta na Portalu, posiada wyraźnie wskazane źródło jej pochodzenia. Staramy się aby, informacje były aktualne i poprawne,  jednakże Administrator nie udziela żadnych gwarancji , w tym – odnośnie do dokładności, terminowości, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów, znalezionych lub oferowanych w ramach Portalu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, wynikające z tego, że autorami publikowanych tekstów są osoby trzecie, które ponoszą odpowiedzialność za zamieszczone materiały i składane oświadczenia, statuowaną przez obowiązujące prawodawstwo.
3. Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów na stronach Portalu odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika, który powinien upewnić się, że wszelkie produkty, Usługi i informacje, dostępne w ramach Portalu, spełniają jego specyficzne wymagania.
4. Odnośnie do wszystkich znaków towarowych, umieszczonych na stronach Portalu, które nie są własnością Administratora bądź nie przysługują mu na mocy odrębnych porozumień (np. licencja), a należą do osób trzecich, domniemywa się, że chronione są prawami bezwzględnymi a ich umieszczenie nastąpiło jedynie w celach informacyjnych bądź reklamowych.
5. Linki, odsyłające do innych stron (adresów internetowych) zamieszczane są dla wygody Użytkownika i celem dostarczenia dalszych informacji. Nie oznaczają one, że Administrator popiera strony internetowe, figurujące pod zamieszczonymi linkami, jak również treści tam prezentowane, bądź popiera, zaleca lub zachęca do bazowania na nich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, zawarte na tychże stronach internetowych, jak również  nie ma możliwości ich kontrolowania.

6. W przypadku naruszenia podstawowych zasad społecznych Administrator będzie usuwał komentarze i blokował osoby naruszające prawo oraz zakłócające działanie Portalu.
b. publikacje Użytkowników
6. Od Autorów artykułów i materiałów, nadesłanych do publikacji, wymaga się znajomości co najmniej podstawowego warsztatu historycznego.
7. Artykuły, materiały i notki informacyjne winny być nadsyłane na adres redakcja ( at )infolotnicze.pl. W treści maila autor powinien zawrzeć krótką notkę o sobie.
8. Nadsyłane artykuły powinny mieć objętość nie większą niż 20 stron, ale nie mniejszą niż 3 strony  formatu A4. W przypadku recenzji oraz charakterystyk sprzętu, dopuszcza się krótsze materiały, ale nie krótsze niż 2 strony formatu A4.
9.  Wszystkie nadsyłane do Redakcji teksty powinny spełniać następujące kryteria:
a) czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1,5 linii;
b) marginesy 2,5 cm;
c) tytuły publikacji, cytaty i słowa potoczne pisane powinny być kursywą; gdy jednakże powyższe znajdą się w cytacie czy tytule, należy dodać cudzysłów wg wzoru: Temat ten poruszył Bogusław Nowak w swej książce Uwarunkowania wydawnicze i redaktorzy „Kuriera Porannego” w latach 1922-1986.
d) akapity polskie 1,5 cm, tekst i przypisy dolne wyjustowane;
e) przypisy dolne w numeracji ciągłej w przykładowym formacie:
− opracowania: A. Kowalski, Dzieje Polski w średniowieczu, Poznań 2000, s. 43.
− artykuł w opracowaniu: A. Kowalski, Historia Rzeszowa, [w:] „Dzieje Polski”, red. B. Nowak, Warszawa 2012, s. 145.
−artykuł w czasopiśmie: A. Kowalski, Historia Rzeszowa, [w:] „Przegląd Historyczny”, nr 1, z. 1, Warszawa 2012, s. 145.
−artykuły w Internecie: A. Kowalski, Historia Rzeszowa, pełen link do artykułu, stan na 22.04.2012.
f) gdy z danego opracowania korzysta się kolejny raz, a, w międzyczasie, odwoływano się do innych źródeł, należy zastosować skrócony zapis w postaci:
− A. Kowalski, Dzieje Polski…, s. 123.
g) artykuły w formie elektronicznej pobrane ze stron internetowych zapisuje się tak samo jak opracowania.;
h) bibliografia opracowań, wykorzystanych przy pisaniu pracy, powinna zawierać jedynie te pozycje, które zostały wykorzystane; bibliografia powinna zostać sporządzona w porządku alfabetycznym i nie powinna być numerowana;
Opracowania: Kowalski A., Dzieje Polski w średniowieczu, Poznań 2000.
Artykuł w opracowaniu: Kowalski A., Historia Rzeszowa, [w:] „Dzieje Polski”, red. B. Nowak, Warszawa 2012, s. 145.
Artykuł w czasopiśmie: Kowalski A., Historia Rzeszowa, [w:] „Przegląd Historyczny”, nr 1, z. 4, Warszawa 2012, s. 145.
Artykuł w Internecie: Kowalski A., Historia Rzeszowa, <pełen link do artykułu>, [22.04.2012].
i) wymagania wobec recenzji:
– kim jest autor,
– charakterystyka problematyki,
– cel pracy,
– organizacja książki: części, rozdziały, aneks,
– wartość merytoryczna pracy,
– język autora
– co zyska czytelnik,
– do kogo kierowana jest książka,
– warsztat naukowy,
– umiejętność wykorzystywania materiałów źródłowych,
– oryginalne pomysły,
– zalety książki
-ocena ogólna
j) nadsyłane artykuły powinny posiadać streszczenie w języku polskim i angielskim wraz z podanymi słowami kluczowymi w obu językach (streszczenie: 5-10 zdań, słowa kluczowe: 3-5)
10. Artykuły niespełniające wymagań edycyjnych zostaną zwrócone autorom celem naniesienia poprawek.
11. Nadsyłane ilustracje muszą zostać odpowiednio opisane, a autor musi mieć prawo do ich publikacji. Do zdjęć musi być załączony plik z ich opisem oraz podaniem źródła.
12. Jeśli występuje większa liczba zdjęć, winny one być spakowane w formacie zip lub rar.
13. Niedopuszczalne jest kopiowanie cudzych materiałów w stopni przekraczającym prawo cytatu lub niepowoływanie się w ogóle na źródło danego fragmentu.
14. Nie dopuszczamy korzystania z Wikipedii jako podstawowego źródła, ani, przy wykorzystaniu  licencji tekstów tam zamieszczanych, kopiowania ich we własnych pracach.
15. Wszelkie przypadki wykrycia plagiatu będą jednoznaczne z usunięciem autora z bazy współpracowników, a jego tekstów – ze stron Portalu.
16. Nie zgadzamy się na publikację tekstów już zamieszczonych na stronach internetowych lub w tradycyjnych czasopismach.
17. Nie zgadzamy się na przedruk opublikowanych na łamach Portalu artykułów w innych periodykach internetowych lub tradycyjnych, bez wcześniejszej zgody Wydawcy Portalu.
18. Gdy artykuł nie spełnia wymagań redakcji, łamie prawo, lub może godzić w dobre imię Portalu, zastrzegamy sobie prawo odmowy jego publikacji.
19.Każdy nadesłany tekst przechodzi weryfikację/korektę przeprowadzaną przez Zespół i/bądź Radę Naukową. Autor musi zatwierdzić wprowadzoną korektę, jeśli chce opublikować nadesłany materiał.
20. Jeśli proponowany tekst nie spełnia wymagań, odsyłamy go autorowi do poprawy, zgodnie z naszymi wskazaniami, względnie – autor może zostać poinformowany o konieczność  współautorstwa korektora z racji zbyt poważnych ingerencji w tekst.
21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji bez podania przyczyn, ale zawsze informujemy o tym fakcie autora nadesłanego materiału.
22. Autor, przekazując materiał redakcji, jest świadom obowiązującego prawa oraz wewnętrznych regulaminów Portalu, i – tym samym – oświadcza, iż ma pełnię praw do proponowanego tekstu i jego załączników oraz że nie narusza ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
23. Autor, przekazując swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby publikacji, recenzji, promocji i wszelkich czynności redakcyjnych.
24. Wydawca i Redakcja portalu nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w tekstach, które wprowadzono w wyniku nieuprawnionego dostępu do nich.
25. Na prośbę autora, wystawiamy zaświadczenie w formie elektronicznej o publikacji lub przyjęciu danego materiału do publikacji.
26. W razie wystąpienia roszczeń w związku z opublikowanym artykułem, osoba nadsyłająca tekst zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność prawną i koszty związane z roszczeniami.
27. Wersją pierwotną artykułów jest wersja elektroniczna zamieszczana na stronach https://www.infolotnicze.pl
28. Współpraca z Portalem jest nieodpłatna.
c. zakaz ghostwritingu
29. Redakcja Portalu wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, zgłaszający manuskrypt. Redakcja wymaga również od autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo – badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Powyższe wynika z rozumienia  rzetelności w nauce jako jednego z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
30. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo dokumentowania i zgłaszania odpowiednim instytucjom wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki, obowiązujących w nauce.
§ 7 Zasady recenzowania
1. Recenzja publikacji dokonywana jest na wniosek Użytkownika.
2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, afiliowanej przez Użytkownika – autora publikacji. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double – blind review process); w innych rozwiązaniach, recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta, dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie Portalu.
6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku, Wydawca podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
§ 8 Reklamacje
1. Wszelkie przypadki reklamacji powinny być zgłoszone Administratorowi nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od  wykrycia podstaw, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres redakcja (at ) infolotnicze.pl
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych, nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich skutecznego zgłoszenia.
5. O swojej decyzji, zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, Administrator zawiadomi Użytkownika pisemnie, pod adresem poczty elektronicznej, podanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji w sytuacji, gdy jej zgłoszenie nastąpiło po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ujawnienia się przyczyny reklamacji.
§ 9 Regulamin
1.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.infolotnicze.pl.
2. Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Usług, świadczonych w ramach działalności Portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu.
3. Każdy może sporządzić wydruk Regulaminu. – jego kopię elektroniczną może otrzymać drogą mailową po przesłaniu prośby na adres redakcja (at) infolotnicze.pl
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności – Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 12.08.2013 – ostatnia aktualizacja: 18.10.2016
3. Wersją pierwotną Regulaminu jest wersja on-line, publikowana pod adresem https://www.infolotnicze.pl