Działania Zespołów Orzekających Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Koszalinie w latach 1961-1962

Przy Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie działało wiele komisji, ale jedna z nich miała specyficzne zadania. Była to Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej. Zajmowała się badaniem i orzekaniem w sprawach naruszeń statutu partii. Podlegały jej terenowe komisje partyjne. Nakładała kary od nagany do wydalenia z partii włącznie. Dzieliła się na kilka Zespołów Orzekających. … Dowiedz się więcej

Zarzuty „religianctwa” i „klerykalizmu” stawiane środowisku nauczycielskiemu przez organy bezpieczeństwa i kontroli PZPR w województwie koszalińskim w latach 1966-1967

Władze państwowe po II wojnie światowej obiecywały obywatelom nie ingerowanie w ich sprawy światopoglądowe. Powoływano się na zasady przyjęte przez ruch komunistyczny, określające religię jako rzecz prywatną każdego człowieka. Jednocześnie nakłaniano ludzi do ograniczania uczestnictwa w życiu religijnym. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie relacji między władzą partyjną a środowiskiem nauczycielskim w województwie koszalińskim w okresie … Dowiedz się więcej

Inwigilacja środowiska katolickiego w dokumentach Zespołu Egzekutywy do spraw kleru KW PZPR w Koszalinie w latach 1957-1961

Jednym z podstawowych zadań komunistycznych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej było zwalczanie Kościoła katolickiego. W latach 1945-1953 zajmował się tym Departament V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pod kierunkiem Julii Brystygierowej. W 1954 r. po likwidacji MBP powstał Departament VI Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. W tym też roku w miejsce MBP powstało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Służba … Dowiedz się więcej

Walka Kościoła z władzą ludową o „Caritas” w 1950 roku w świetle dokumentów

Już w 1949 roku rząd PRL zaostrzył swoją politykę wobec Kościoła. Przejawiało się to w wydawaniu dekretów i rozporządzeń ograniczających prawa i wolności Kościoła. Upaństwawiano szpitale, które wcześniej należały do zgromadzeń zakonnych, zwalniano zatrudniony tam personel, likwidowały likwidowano też szkolnictwo katolickie. Na Kościół nałożono podatki i zmuszono wzorem przedsiębiorstw do prowadzenia ksiąg fiskalnych. Parafialne księgi … Dowiedz się więcej

Światopogląd i ideologia marksistowska fundamentem doktryny socjalistycznej reprezentowanej przez PZPR po 1948 roku

Wzorem wszystkich partii komunistycznych Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w swoim działaniu kierowała się ideologią marksistowsko-leninowską. Ta ideologia poprzez planowe działanie szkoleniowo-wychowawcze miała wypracować w masach światopogląd naukowy. Dopuszczano wstępnie obecność w szeregach partii komunistycznej ludzi o światopoglądzie idealistycznym zakładając, że z czasem zmieni się on na naukowy1. Podwaliny pod ustrój komunistyczny i jej doktrynę przypisujemy … Dowiedz się więcej

Kandydaci i członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – założenia organizacyjno- statutowe

Na wzór innych państw o ustroju socjalistycznym Polska Zjednoczona Partia Robotnicza opanowała wszystkie dziedziny życia publicznego w kraju. Tylko członek tej organizacji mógł zajmować prestiżowe stanowisko lub pełnić ważną funkcję publiczną. Do prestiżowych profesji zaliczało się nauczycieli, lekarzy czy adwokatów. Jeżeli ktoś wzbraniał się wstąpić w szeregi partii, stosowano różne metody perswazji i nacisku – … Dowiedz się więcej