Udział Mieszka I w zjeździe w Kwedlinburgu (973)

W 973 roku doszło do spotkania ówczesnego księcia polskiego Mieszka I (ok. 960-992) z cesarzem Ottonem I (936-973) na zjeździe w Kwedlinburgu. Na temat tego wydarzenia wiadomo niezbyt dużo. Rzecz jasna jest to spowodowane niedostateczną ilością dostępnych przekazów pisanych, będących od dłuższego czasu przedmiotem licznych spekulacji naukowych. Dlaczego książę piastowski przybył w omawianym czasie do … Dowiedz się więcej

Wyprawa niemiecka na Wieletów w 987 roku a państwo polskie Mieszka I

W 987 roku wojska niemieckie wyprawiły się przeciw Wieletom. Zasadniczym celem podjętej kampanii było przywrócenie zwierzchnictwa niemieckiego nad zaatakowanym obszarem, który odpadł od Rzeszy w wyniku powstania pogańskiego z 983 roku1. Niemcy wprawdzie już wcześniej próbowali pokonać Wieletów, jednak ostatecznie walki z nimi przybrały dla nich niekorzystny obrót. W starciach niemiecko-wieleckich uczestniczył również polski książę … Dowiedz się więcej

Przebieg wojny niemiecko-polskiej 979 roku

Pod koniec 979 roku ówczesny władca niemiecki Otton II wyprawił się ze swoją armią przeciw bliżej nieokreślonym Słowianom. O tej wyprawie wspominały „Dzieje biskupów kambryjskich” („Gesta episcoporum Cameracensium”) z lat 40. XI stulecia1. Nie jest to wprawdzie źródło współczesne opisywanym wydarzeniom, jednak jego autor opierał się na wcześniejszych przekazach pisanych2. Według przywołanego francuskiego źródła cesarz … Dowiedz się więcej

Stosunki Mieszka I z Węgrami i Prusami w polskiej historiografii po 1945 roku

Streszczenie Summary Artykuł przede wszystkim prezentuje najważniejsze kwestie stosunków Mieszka I z Węgrami i Prusami. Stosunki władcy piastowskiego z dwoma sąsiadami zostały omówione przez polską historiografię po 1945 roku. W toku wykładu przedstawiono najważniejsze opinie polskich historyków względem poruszanej problematyki. The article presents above all the most important aspects of relations of Mieszko I with … Dowiedz się więcej

Ruś w polityce Mieszka I w polskiej historiografii po 1945 roku

Streszczenie Summary Artykuł pokazuje stan polskiej historiografii po 1945 roku nad stosunkami polsko-ruskimi w czasach Mieszka I. Ze względu na szczupłość źródeł ograniczyliśmy się do wydarzeń z roku 981. Tekst omawia przede wszystkim polityczne i wojskowe aspekty wyprawy Włodzimierza ruskiego na „Lachy”. The article shows the state of the knowledge of polish historiography after 1945 … Dowiedz się więcej