Kategorie
XX i XXI wiek

Działalność na rzecz kobiet w organizacji kobiecej (Liga Kobiet Polskich) na przykładzie województwa kieleckiego w latach 1951-1989

W 1987 r. na terenie województwa kieleckiego do Ligi należało około 23 tysięcy członkiń, 62% stanowiły kobiety w wieku 30-55 lat, 20% – osoby poniżej 30 roku życia a 17% – działaczki powyżej 55 roku życia((Tamże, 1987 nr.55.)). Zdecydowana większość członkiń była aktywna zawodowo, jednak, jak podkreślano, zbyt mało młodych kobiet należało do ugrupowania.
Przedstawiona działalność Ligi z jednej strony miała za zadanie aktywizować kobiety do podjęcia pracy zawodowej, a z drugiej zapewnić możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza poradnictwa. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez Ligę należy wymienić próby zwiększenia odsetka kobiet pracujących zawodowo, między innymi poprzez organizowanie różnych kursów dokształcających. W katalogu działań Ligi znaleźć można było także te przedsięwzięcia, które miały pozwolić kobiecie na łatwiejsze pogodzenie obowiązków domowych z zawodowymi, czy też promowanie profilaktyki zdrowotnej. Trudno jest natomiast określić skalę uczestnictwa w inicjatywach organizowanych przez Ligę. Na podstawie wyżej przedstawionych danych można uznać, że chętniej korzystano z poradnictwa. Udział w kursach dokształcających również cieszył się szerokim zainteresowaniem wśród kobiet.
Działalność Ligi trudno w sposób jednoznaczny ocenić w omawianym okresie. Funkcjonowała ona w czasie trudnym dla stowarzyszeń, wynikających z panujących warunków politycznych w Polsce. Dodatkowym utrudnieniem przy próbie określenia rangi ugrupowania jako takiego, jak i jego znaczenia dla samych kobiet było powiązanie Ligi ze strukturami partyjnymi. Niezależnie jednak od wszystkich okoliczności, które mogą przemawiać przeciwko Lidze Kobiet Polskich, przedsięwzięcia mające poprawić sytuację kobiet były istotne i w pewnym stopniu wpływały na codzienne życie kobiet.

Katarzyna Zgryza

Bibliografia:

Archiwa

Archiwum Państwowe w Kielcach:

  • Liga Kobiet Polskich-Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1949-1985
  • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach 1960-1990

Prasa

„Słowo Ludu”

Akty prawne

Dz. U. z 1956 Nr.12, poz. 61

Dz. U. z 1959 Nr.12, poz. 62

Opracowania

Lubik-Reczek N. , R. Reczek, Liga Kobiet – organizacja „reprezentująca” interesy kobiet w Polsce Ludowej. Zarys działania, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 4.

Sekuła-Kwaśniewicz H., Meandry ruchu kobiecego w czasach PRL, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica” 2013.

Autor: Katarzyna Zgryza

Katarzyna Zgryza