ULC: 86. spotkanie ANCAT w Rzymie

W dniach od 10 do 11 kwietnia br. w Rzymie odbyło się 86 posiedzenie Grupy Ekspertów ds. Ograniczania Uciążliwości Powodowanych przez Transport Lotniczy (ANCAT). Grupa funkcjonuje w ramach Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC). Wśród członków niniejszego gremium znajdują się m.in. przedstawiciele władz lotniczych, pozarządowych organizacji ekologicznych oraz przemysłu lotniczego.

Jednym z wiodących tematów poruszonych podczas rozmów było zagadnienie dotyczące prowadzonych obecnie prac nad globalnymi narzędziami redukcji emisji CO2 w lotnictwie cywilnym, tzw. Global Market-based Measures (GMBM). Zadanie opracowania globalnych rozwiązań zostało postawione międzynarodowej społeczności lotniczej w wyniku porozumienia zawartego podczas obrad 38 sesji Zgromadzenia ICAO w 2013 roku. Narzędzia GMBM, jak również środki operacyjne i techniczne oraz zastosowanie paliw alternatywnych mają służyć osiągnięciu celu, jakim jest zerowy przyrost emisji CO2 z lotnictwa międzynarodowego od 2020 roku (tzw. Carbon Neutral Growth 2020).

Podczas posiedzenia przedstawiono szereg prezentacji, w tym m.in. na temat: wpływu lotnictwa na zmiany klimatu, możliwych rozwiązań offsetowych na rzecz redukcji dwutlenku węgla oraz prowadzonych prac metodologicznych odnośnie przygotowania Krajowych Planów Działań dotyczących sposobów obniżania emisji CO2, z lotnictwa międzynarodowego.

Eksperci dyskutowali również na temat wzrostu rygoryzmu norm hałasu dla statków powietrznych. Nowe przepisy w tym zakresie wejdą w życie z końcem 2017 roku poprzez nowelizację załącznika 16, tom I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Źródło / Autor: ULC