MORKA – 13

Tematem ćwiczenia, którego kierownikiem był komendant Centrum pułkownik Dariusz Sienkiewicz było: „Planowanie przemieszczenia sił i środków CS SP do nakazanego rejonu w ramach udziału w narodowej połączonej operacji obronnej.”

Przygotowując koncepcję wykonania postawionego zadania dużą uwagę zwrócono na wariantowanie każdego elementu. Przedstawienie kilku wersji realizacji zadania dla ćwiczących było istotne z tytułu dynamicznie zmieniającej się sytuacji i pojawiających się zakłóceń oraz nowych uwarunkowań, mających wpływ na sposób wykonania zadania.

Podczas pracy sztabu osoby funkcyjne doskonaliły planowanie i organizowanie działań bojowych oraz umiejętności obejmujące rozwiązywanie problemów natury taktycznej. Ćwiczenie umożliwiło zgrywanie systemów walki w formie planistycznej i praktycznej. Było również znakomitą okazją do sprawdzenia stopnia przygotowania sztabu Centrum do funkcjonowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistego pola walki.

morka-13

Źródło / Autor: CSSP
Zdjęcie: CSSP