Wykorzystanie metody PPP do wyznaczania trajektorii statku powietrznego – cz. II

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wyznaczenia pozycji statku powietrznego przy wykorzystaniu metody kinematycznej PPP. W tym celu użyto obserwacji kodowych GPS z odbiornika TPS Hiper. Obliczenia zostały zrealizowane w komercyjnym oprogramowaniu RTKLIB. Scharakteryzowano metodę PPP oraz opisano konfigurację modułu PPP w programie RTKLIB. This paper presents studies results related to estimation of aircraft’s … Dowiedz się więcej