Oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1994-2019.

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (SSLWRP) powstało w 1989 r. Skupia w swoich szeregach byłych żołnierzy zawodowych, którzy po dziesiątkach lat trudnej i niezwykle odpowiedzialnej służby w lotnictwie wojskowym przeszli w stan spoczynku lub do rezerwy, a od w 2012 r. Statut zezwala także na przyjmowanie żołnierzy służby czynnej, za zgodą ich dowódcy oraz członków rodzin lotniczych i entuzjastów lotnictwa. Aktualnie w 2019 r. Stowarzyszenie liczy około 1059 członków zorganizowanych w 16 Oddziałach. Zarząd Główny SSLWRP znajduje się w Poznaniu. W 2019 r. SSLWRP obchodzi swoje XXX-lecie, a Oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (OW-MSSLWRP) swoje XXV-lecie powstania.

  1. PIERWSZA KADENCJA (22.11.1994-17.11.1998).

W 1994 r. zapoczątkowana została działalność Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 15 listopada 1994 r. powstała grupa inicjatywna w składzie: gen. bryg. pil. dr Andrzej Rybacki, płk dypl. pil. Ryszard Grundman, płk Bohdan Kapica, płk Edward Biernat i płk mgr inż. Marian Grodecki, która 22 listopada 1994 r. zorganizowała zebranie założycielskie. Wybrano pierwsze władze Zarządu Oddziału I kadencji, w składzie pięciu osób: gen. bryg. pil. dr Andrzej Rybacki (prezes), płk dypl. pil. Ryszard Grundman (wiceprezes), płk Edward Biernat (sekretarz i skarbnik), gen. bryg. pil. dr Apoloniusz Czernów (członek) i płk dypl. pil. Jan Wilkosz (członek)1. Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący płk mgr nawig. Czesław Gagajek oraz członkowie płk pil. Leon Krzeszowski i płk dypl. Eugeniusz Kijek. W latach 1994-2019 Oddział Warszawsko-Mazowiecki SSLW RP swoją działalność ukierunkował na systematyczną realizację głównych zadań statutowych:

integrację środowiska seniorów lotnictwa wojskowego wokół historycznych i aktualnych problemów lotnictwa polskiego;

utrzymanie więzi w latach 1994-2004 z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej, od 01.07.2004-31.12.2013 r. z Siłami Powietrznymi, obecnie z Dowództwem Generalnym RSZ i Inspektoratem SP, a szczególnie z jednostkami bojowymi oraz wojskowymi instytucjami lotniczymi;

• propagowanie historii lotnictwa i wojsk radiotechnicznych jego współczesnego stanu i dokonań, szczególnie wśród młodzieży;

• współpraca ze szkołami, a szczególnie ze szkołami noszącymi nazwy związane z lotnictwem polskim;

• uczestnictwo w uroczystościach i innych przedsięwzięciach propagujących lotnictwo w społeczeństwie polskim;

• udzielanie wsparcia kolegom potrzebującym pomocy;

• prowadzenie opieki paliatywnej;

• opieka na grobami, mogiłami, obeliskami i pomnikami poległych i zmarłych lotników.

Na początku 1995 r., dzięki intensywnym działaniom informacyjnym w Oddziale było już 114 członków. W marcu 1995 r. do Zarządu Oddziału weszli koledzy: płk dypl. pil. Czesław Filonowicz, płk dypl. Kazimierz Lizakowski i płk dypl. pil. Edmund Koźbiał. Ukształtował się też nowy skład zarządu: gen. bryg pil. dr. Andrzej Rybacki (prezes), gen. bryg. pil. dr. Apoloniusz Czernów (wiceprezes), płk dypl. pil. Ryszard Grundman (wiceprezes), płk dypl. pil. Czesław Filonowicz (sekretarz), płk dypl. Kazimierz Lizakowski (skarbnik), płk dypl. pil. Jan Wilkosz (członek), płk dr pil. Janusz Kowalski (członek), płk dypl. pil. Ludwik Antończak (członek) i płk dypl. pil. Edmund Koźbiał (członek). Nawiązano kontakty z innymi stowarzyszeniami i organizacjami na terenie Warszawy oraz w jej najbliższych okolicach. W tym okresie zorganizowano, wraz z Oddziałem Modlińskim, wspólne spotkanie integracyjne, a nieco później wycieczkę do Dęblina na uroczystości z okazji 70-lecia dęblińskiej „Szkoły Orląt”.

W 1997 r. następowała dalsza integracja środowiska lotniczego, trwała współpraca ze Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych ZBŻZ), Stowarzyszeniem Lotników Polskich (SLP), Warszawskim Klubem Seniorów Lotnictwa WKSL) i Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa”. Zorganizowano także kilka wycieczek historyczno-wojskowych. Seniorzy uczestniczyli także w uroczystościach związanych z 80-leciem Lotnictwa Polskiego oraz w przedsięwzięciach II Światowego Zjazdu Lotników Polskich2.

  1. DRUGA KADENCJA (17.11.1998-19.11.2002).

17 listopada 1998 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowe władze Oddziału II kadencji. W skład Zarządu weszło 8 osób, wybrano także Komisję Rewizyjną. Nowym prezesem został gen. bryg. pil. prof. dr Zdzisław Żarski, wiceprezesem – płk dypl. pil. Czesław Filonowicza, a sekretarzem – płk dypl. pil. Wacław Sorn. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został płk dypl. nawig. Czesław Gagajek. Dzięki dobrej współpracy z Dowództwem Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (WLOP) Seniorzy uczestniczyli, jako obserwatorzy, w epizodach ćwiczenia NATO pod kryptonimem (pk.) „Ocelot-99” rozgrywanym na lotnisku w Powidzu. We wrześniu zorganizowano sesję historyczną z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej, podczas której gen. bryg. pil. Stanisław Skalski oraz płk dypl. pil. Mieczysław Podgórski uczestnicy II wojny światowej przekazali swoje refleksje i wspomnienia. Jesienią delegacja Oddziału uczestniczyła w odsłonięciu obelisku poświęconemu 90. rocznicy powstania lotniska mokotowskiego. W maju członkowie Oddziału ufundowali pamiątko tablicę z okazji powstania Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Radomiu. W końcu roku powstał nieformalny Klub Generałów. Wprowadzono stały, miły zwyczaj honorowania podczas zebrań członków Oddziału pamiątkowymi plakietkami z okazji ich jubileuszów. Odbyły się wycieczki do Gdyni, na „Air Show-2002” w Radomiu i do Mińska Mazowieckiego. Podczas obchodów Święta Lotnictwa Polskiego delegacja Oddziału wzięła udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod pomnik lotników poległych w latach 1939-1945.

  1. TRZECIA KADENCJA (19.11.2002-21.11.2006).

19 listopada 2002 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze Oddziału III kadencji. Prezesem został ponownie gen. bryg. pil prof. dr Zdzisław Żarski, wiceprezesem gen. bryg. pil. dr Edward Hyra, sekretarzem płk dypl. pil. Wacław Sorn, a skarbnikiem płk dypl. Kazimierz Lizakowski. W 2002 r. odszedł na „wieczną wartę”: gen. bryg. pil. dr Andrzej Rybacki. W 2003 r. obchodzono 85-lecie Lotnictwa Polskiego i 100-lecie lotnictwa światowego. Zaplanowano oprócz głównych uroczystości seminarium panelowe nt. „Lotnictwo Polskie w latach 1944-1980”. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu do pracy Oddziału wprowadzono pewne zmiany. Sformowano trzy nieformalne zespoły. Pierwszy zespół odpowiedzialny był za pracę sekretariatu. Drugi zespół był zespołem programowym. Trzeci zespół był odpowiedzialny za sprawy kultury i kronikę. 15 kwietnia 2003 r. zorganizowano seminarium historyczne nt. „Zarys rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1956-1976”. W tym roku został powołany w ramach naszego Oddziału, nieformalny drugi klub – Klub „Dębliniaków” – którego prezesem został płk mgr pil. Zdzisław Skomorowski3. W lipcu odbyło się spotkanie integracyjne z grupą seniorów z Mińska Mazowieckiego. W ramach obchodów Święta Lotnictwa Polskiego delegacja uczestniczyła w odsłonięciu pomnika „Ku Czci Polskich Lotników poległych w latach 1939-1945”, który zbudowano na obrzeżach dawnego lotniska na Polu Mokotowskim. Liczna grupa członków Oddziału uczestniczyła w pokazach lotniczych „Air Show-2003” w Radomiu. Zorganizowano koncert Centralnego Zespołu Artystycznego WP. W 2004 r. zostało utworzone Dowództwo Sił Powietrznych (DSP). W 2004 r. świętowano 15-lecie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i 10-lecie Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLWRP. Odbyły się wyjazdy m. in. do Dęblina na promocję podchorążych i do Mińska Mazowieckiego (wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik 1. plm „Warszawa”). Oddział został wyróżniony przez Kapitułę redakcji magazynu „Skrzydlata Polska” honorowym dyplomem „Błękitne Skrzydła”. Odbyły się wycieczki do 8. Batalionu Radiotechnicznego (brt) w Lipowcu, do Mińska Mazowieckiego na odsłonięcie Pomnika „Ku Czci 1. plm „Warszawa” oraz w ramach podróży historyczno-wojskowej szlakiem: Warszawa-Lublin-Majdanek-Zamość-Dęblin-Warszawa. Jesienią 2005 r. delegacja seniorów uczestniczyła w uroczystościach poświęcenia pomnika i grobu por. pil. Stefana Okrzei. W 2006 r., zmarł gen. bryg. pil. prof. dr Zdzisław Żarski. W lutym grupa członków Oddziału zapoznała się ze zbiorami Biblioteki Narodowej. 26 kwietnia delegacja Oddziału odwiedziła 61. Dywizjon Ogniowy OP w Olszewnicy. W maju seniorzy uczestniczyli w wycieczce do Berlina, zwiedzali odbywający się tam salon lotniczy ILA-2006. W końcu maja zorganizowano kilkudniową wycieczkę do Mrągowa i okolic. Delegacja Oddziału uczestniczyła także w uroczystościach poświęconych 35-leciu Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa We wrześniu 2006 r. członkowie wsparli finansowo akcję ufundowania sztandaru Szkole Podstawowej w Kręgach, którą Oddział objął patronatem. W uroczystości wręczenia sztandaru oraz nadania Szkole imienia por. pil. Stefana Okrzei wzięła udział liczna grupa seniorów.

  1. CZWARTA KADENCJA (21.11.2006-16.11.2010).

21 listopada 2006 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano podsumowania działalności Oddziału oraz wybrano nowy Zarząd IV kadencji. Prezesem został gen. bryg. pil dr Edward Hyra, wiceprezesami: płk prof. dr hab. Jerzy Machura i gen. bryg. pil. Roman Harmoza. Stanowisko sekretarza powierzono ponownie płk. dypl. pil. Wacławowi Sornowi, zaś skarbnikiem pozostał płk dypl. Kazimierz Lizakowski4. Od 24 listopada 2006 r. Oddział Warszawsko-Mazowiecki nosi imię gen. bryg. pil. Zdzisława Żarskiego. W dniach 19 i 20 kwietnia liczna grupa członków Oddziału wzięła udział w wycieczce do Białej Podlaskiej, podczas której zwiedzono pobliską stadninę, miejscowe lotnisko i miejsca pamięci. Ponadto w ramach wycieczek seniorzy odwiedzili Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Instytut Lotnictwa i 1. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego. Delegacja Oddziału uczestniczyła we wrześniowym „Air Show-2007”, w Radomiu, gdzie 1 września doszło do katastrofy lotniczej, w wyniku której zginęli dwaj piloci grupy akrobacyjnej AZL „Żelazny”. W tym okresie Oddział liczył 330 członków i w jego strukturach funkcjonowały cztery kluby: Klub Generałów, KlubDębliniaków”, Klub Akademików zrzeszający pracowników ASG WP i AON oraz Klub Seniorów 1. plm „Warszawa”. W 2008 r. uroczyście obchodzono 90-lecie Lotnictwa Polskiego. 23.01.2008 r, pod Mirosławcem wydarzyła się katastrofa lotnicza samolotu CASA C-295M w wyniku, której zginęło 20 żołnierzy Sił Powietrznych (SP). Powołano komisję do opracowania zadań związanych z obchodami 90-lecia Lotnictwa Polskiego. Ogłoszono konkurs na wspomnienia pt. „Mój wkład w rozwój Polskiego Lotnictwa”5. Jak co roku odbył się piknik lotniczy w Mińsku Mazowieckim, a 28 sierpnia złożono wieńce pod pomnikiem poległych lotników na Polu Mokotowskim. 15-16 września 2008 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w Konferencji Naukowej w Dęblinie poświęconej 90-leciu Lotnictwa Polskiego.

Dębin, 15-16.09.2008 r. Uczestnicy Konferencji Naukowej z okazji 90-lecia Lotnictwa Polskiego

6 listopada 2008 r. zorganizowano wyjazd do 32. Bazy Lotniczej i 10. elt do Łasku.

18 stycznia 2009 roku zmarł kolejny prezes Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLWRP gen. bryg. pil. dr Edward Hyra. Po jego śmierci obowiązki prezesa do końca kadencji pełnił płk prof. dr. hab. Jerzy Machura. W maju 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej zorganizowano „Podróż wojskowo-historyczną szlakiem bitwy nad Bzurą. We wrześniu delegacja Oddziału uczestniczyła w składaniu wieńców i kwiatów na cmentarzach i pod pomnikami, oddając hołd poległym w bitwie nad Bzurą. W sierpniu 2009 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w V Światowym Zjeździe Lotników Polskich w Warszawie i Radomiu. 28 sierpnia uroczyście obchodzono Święto Lotnictwa Polskiego, a 29-30 sierpnia uczestniczono w międzynarodowych pokazach lotniczych „Air Show-2009” w Radomiu, podczas których 30 sierpnia 2009 r. doszło do katastrofy lotniczej samolotu Su-27UBM-1 z Białorusi. 10 kwietnia 2010 r. podczas podejścia do lądowania na lotnisku w Smoleńsku (Rosja), w warunkach uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią (mgła), wskutek zejścia poniżej minimalnej wysokości zniżania, doszło do zderzenia z przeszkodą terenową samolotu Tu-154M-Lux z 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie. W konsekwencji oderwania fragmentu lewego skrzydła i utraty sterowności nastąpiło zderzenie samolotu z ziemią. W katastrofie zginęło 96 osób – wszyscy znajdujący się na pokładzie samolotu, w tym: prezydent RP – Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźctwie – Ryszard Kaczorowski, parlamentarzyści, politycy, kierownicza kadra Sił Zbrojnych, w tym szef Sztabu Generalnego WP – generał dr Franciszek Gągor i Dowódca Sił Powietrznych – gen. broni pil. Andrzej Błasik oraz siedmioosobowa załoga. W dniu 27 sierpnia 2010 r, delegacja Oddziału uczestniczyła w Święcie Lotnictwa Polskiego organizowanym przez Dowódcę SP.

  1. PIĄTA KADENCJA (16.11.2010-20.01.2015).

16 listopada 2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze Oddziału. Zarząd Oddziału V kadencji składał się z 12 osób. Prezesem został gen. bryg. pil Roman Harmoza, a wiceprezesami – płk dr pil. Janusz Kowalski i ppłk pil. Zbigniew Gozdalik, sekretarzem – płk dr inż. Henryk Czyżyk, a skarbnikiem – płk dypl. pil. Stefan Rybiński. Powołano Komisję Rewizyjną w składzie 3 osobowym, której przewodniczącym został kpt. mar. mgr inż. Jerzy Olsztyński, Sąd Koleżeński w składzie 3 osobowym, którego przewodniczącym został płk nawig. mgr Feliks Lewandowski. Na wniosek nowego sekretarza Oddziału wybrano Komisję Wyróżnień w składzie 3-osobowym, której przewodniczącym został ppłk pil. Zbigniew Gozdalik i Rzecznika Dyscyplinarnego, którym został płk dypl. pil. Ryszard Zabój. 17 stycznia 2011 r. delegacja Oddziału złożyła wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza (GNŻ) z okazji 66. rocznicy wyzwolenia Warszawy. 5 kwietnia 2011 r. Zarząd Oddziału zmienił swoją siedzibę i przeprowadził się do nowych pomieszczeń nr 103 i 104 w bloku E (nr 2) – na terenie Dowództwa SP. Na wniosek płk. pil. Janusza Decewicza nadano rondu w Wyszkowie im. gen. dyw. Stanisława Nałęcz-Komornickiego. 14 maja 2011 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w Forum Historycznym w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. 30 maja 2011 r. delegacja z Zarządu Oddziału nawiązała kontakt i współpracę z wójtem gminy Górzno, mgr Waldemarem Sabakiem, który opiekuje się pomnikiem poświęconym lotnikom 2. pnb „Kraków” w Kobylej Woli. Nawiązano również kontakt z Publiczną Szkołą Podstawową w Górznie Od tej pory corocznie na początku września w lesie Unińskim k. Górzna w uroczystościach patriotyczno–religijnych poświęconych tym wydarzeniom bierze udział Orkiestra Wojskowa SP i delegacja Oddziału. 23 sierpnia 2011 r. odbyło się uroczyste wyjazdowe spotkanie Zarządu Oddziału z okazji 67. rocznicy pierwszego lotu bojowego 1. plm „Warszawa” i 91. rocznicy powstania Lotnictwa Polskiego do Mińska Mazowieckiego, Zadybia Starego, Kłoczewa, Woli Okrzeiskiej i Woli Gułowskiej. 26.08.2011 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w Święcie Lotnictwa Polskiego, a 29 sierpnia w międzynarodowych pokazach lotniczych „Air Show-2011” w Radomiu. 1 września 2011 r. na dziedzińcu Zespołu Szkół w Wartkowicach delegacja Oddziału uczestniczyła w odsłonięciu pomnika poświęconego synom ziemi wartkowickiej poległym w katastrofach lotniczych, w tym gen. pil. Andrzejowi Błasikowi. 4 września 2011 r. delegacja Oddziału i Orkiestra Wojskowa SP z Radomia, uczestniczyła w uroczystości patriotyczno-religijnej w lesie Unińskim k. Górzna. 13 października 2011 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w podwarszawskiej miejscowości Michałowice – w uroczystym odsłonięciu odrestaurowanego pomnika „Lotników Polskich i Rumuńskich”, którzy zginęli w 1936 r. w czasie oblotu samolotu „Żubr”. 30 listopada 2011 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w pogrzebie gen. bryg. pil. Tadeusza Sawicza na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 17 stycznia 2012 r. delegacja Oddziału złożyła wieniec na GNŻ z okazji 67. rocznicy wyzwolenia Warszawy. 11 lutego 2012 r. delegacja Oddziału, na zaproszenie Oddziału Wyszkowskiego Ligi Morskiej i Rzecznej, uczestniczyła w patriotycznej uroczystości obchodów 90-lecia zaślubin Polski z morzem w Wyszkowie. 18 kwietnia 2012 r. liczna grupa członków Oddziału zwiedziła PZL Okęcie. 19 kwietnia 2012 r., sekretarz Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – płk dr inż. Henryk Czyżyk zorganizował i przeprowadził I edycję „Podróży historycznej szlakiem walk lotników Września 1939 roku”, poświęconą lotnikom 212. Eskadry Bombowej, Brygady Bombowej, a realizującym zadania bojowe w dniu 4 września 1939 r. z lotniska polowego Kuciny, k. Aleksandrowa Łódzkiego.

Patok, k. Bełchatowa, 19.04.2012 r. Obelisk i dalej krzyż w miejscu upadku samolotu PZL-37B „Łoś” w dniu 4 września 1939 r. Pierwsza edycja „Podróży historycznej szlakiem walk lotników Września 1939 roku” do Bełchatowa, Drużbic, Patoka, Dłutówka i Łasku

26 maja 2012 r. delegacja Oddziału w Zamku Królewskim, w Warszawie uczestniczyła w zakończeniu XVII edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej”, lata 1768-1864.. 2 czerwca 2012 r. 47 członków naszego Oddziału uczestniczyło w Pikniku Lotniczym w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim. 5 czerwca 2012 r., prezes Klubu Seniorów Wojsk Radiotechnicznych zorganizował na terenie bazy 8. brt w Lipowcu, spotkanie z dowództwem batalionu, pokaz sprzętu radiotechnicznego oraz spotkanie integracyjno-wspomnieniowe przy ognisku, byłych i obecnych żołnierzy Wojsk Radiotechnicznych WP. 5 czerwca 2012 r. przedstawiciel Oddziału uczestniczył w Klubie Sił Powietrznych w Warszawie w ogólnopolskim konkursie z wiedzy o bohaterskich Lotnikach Polskich pod nazwą „Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura i Stanisław Skarżyński w pamięci Polaków”. Konkurs był zorganizowany dla młodzieży szkolnej, z Gimnazjów i Liceów, szkół, które noszą imiona Lotnictwa Polskiego. W dniu 30 czerwca 2012 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w Pikniku Lotniczym i Święcie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Uczczono również na Placu Lotników w Świdwinie wszystkich poległych w katastrofach lotniczych: 42 lotników z jednostek Garnizonu Świdwin i jednostek podległych, którzy zginęli w latach 1953-1998, oraz 20 lotników, którzy zginęli 23 styczna 2008 r. pod Mirosławcem.

Świdwin, lotnisko, 30.06.2012 r. Święto 21. BLT. Składanie wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Ku Czci Kolegów i Przyjaciół poległych w katastrofie samolotu CASA C-295M, 23 stycznia 2008 r.”

Od prawej: płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński – dowódca 21. BLT, mgr Jerzy Madler – prezes WKSL, płk dr inż Henryk Czyżyk – sekretarz OW-MSSLWRP, gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel – dowódca 1. SLT, mgr Dagmara Dulęba-Poluszyńska – przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa SP, kpt. mgr Grzegorz Jodłowski – oficer Sekcji Wychowawczej 1. BLTr. i gen. broni pil. Andrzej Dulęba – były dowódca WLOP

25-28 sierpnia 2012 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w VI Światowym Zjeździe Lotników Polskich w Warszawie i w Dęblinie. 2 września 2012 r. z inicjatywy Zarządu Oddziału, Orkiestra Wojskowa SP z Radomia uczestniczyła w uroczystościach patriotyczno–religijnych w m. Unin k. Górzna. W dniach 7-8 września 2012 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach 80. rocznicy śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury i XX Zjeździe Nadzwyczajnym SSWLWRP w Cierlicku i w m. Ustronie. 14 września 2012 r. delegacja Oddziału, uczestniczyła w święcie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Pod koniec października 2012 r., sekretarz Oddziału opracował „Ramowy plan przedsięwzięć Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (OW-MSSLWRP) na 2013” oraz „Plan obchodów jubileuszu XX-lecia Oddziału W-MSSLWRP”, które odbyły się 25 listopada 2014 r. W planach tych, oprócz zasadniczych przedsięwzięć statutowych, przewidziano ufundowanie Sztandaru Oddziału i Medalu Oddziału oraz podjęto decyzje administracyjne dotyczące legalnej, zgodnej z aktualnymi przepisami prawnymi, zbiórki pieniędzy na Sztandar i Medal. W dniach 28.10. do 01.11.2012 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w akcji „Lotnicza Pamięć” – oddając hołd poległym i zmarłym lotnikom w miejscach pochówku i pamięci. 29 listopada 2012 r. w Instytucie Lotnictwa i OP AON odbyło się spotkanie koleżeńskie Klubu Akademików przy Oddziale Warszawsko-Mazowieckim SSLWRP z pracownikami AON. W dniu 18 grudnia 2012 r., w sali restauracyjnej Dowództwa Sił Powietrznych odbyło się spotkanie Świąteczno-Noworoczne. Uchwałą Zarządu Oddziału nr 3/2012 z 01.02.2012 r. przekazano do ZG SSLWRP do Poznania 1500 zł na zakup repliki „Dzwonu bohaterskich lotników Żwirki i Wigury”. Z inicjatywy Zarządu Oddziału Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy nr XLVIII/1350/2012 z 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulic, w dzielnicy Bemowo nadano nazwę płk pil. Witolda Łokuciewskiego, jednej z ulic obok ulicy Dywizjonu 303. Z ramienia Zarządu Oddziału sprawę pilotował płk pil. Janusz Decewicz6. W dniu 8 stycznia 2013 r., na wniosek płk. mgr. Ryszarda Białeckiego, Zarząd Główny SSLWRP na posiedzeniu podjął uchwałę dotyczącą budowy pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Cmentarzu Wojskowym. na Powązkach w Warszawie. Przychylnie do pomysłu ustosunkował się ówczesny minister obrony narodowej, a dużego poparcia i pomocy udzieliło dowództwo SP. Zwieńczeniem starań była zgoda Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy na posadowienie Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach w Warszawie, w Alei Smoleńskiej, w kwaterze GII, naprzeciw kaplicy Kościoła Polskokatolickiego. Zamiarem inicjatorów budowy pomnika było odsłonięcie Pomnika w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i w 100-lecie Lotnictwa Polskiego, w 2018 r. W związku z potrzebą zbierania pieniędzy na zakup Sztandaru Oddziału W-MSSLWRP, Medalu i uroczystości związanych z jubileuszem XX-lecia Oddziału 11 stycznia 2013 r. podpisano umowę z Wojskowym Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „SWAT”, które jest Organizacją Pożytku Publicznego i które przyjmuje na swoje konto pieniądze przekazywane z 1% podatku od darczyńców i sponsorów i przekazuje je do skarbnika Oddziału. 17 stycznia 2013 r. delegacja Oddziału złożyła wieniec na GNŻ z okazji 69. rocznicy wyzwolenia Warszawy. 23 stycznia 2013 r. delegacja Oddziału uczestniczyła, w Mirosławcu, w uroczystościach 5-lecia katastrofy, w której zginęło 20 żołnierzy SP. 1 marca 2013 r. zmarł przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału – kpt. mar. mgr inż. Jerzy Olsztyński, natomiast walne zebranie wybrało na nowego przewodniczącego płk dypl. Kazimierza Lizakowskiego. 25 maja 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w Pikniku Lotniczym w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim. 3-4 czerwca 2013 r. członkowie Oddziału zwiedzali sprzęt 3. brt w Sandomierzu, oraz uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym radiotechników. 26 czerwca 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w podróży historycznej i spotkaniu pokoleń lotniczych w Modlinie. 28-29 czerwca 2013 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w 60-leciu Garnizonu Lotniczego Świdwin i Pikniku Lotniczym 21. BLT. 4-9 sierpnia 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w podróży patriotyczno-historycznej do Orszy, Katynia, Smoleńska, Łuchawicy, Grigoriewskoje, Gazoprowodska, Riazania i Lenino. Organizatorem wyjazdu był Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, a współorganizatorem Oddział W-MSSLWRP. Podczas całej wizyty byliśmy niezwykle serdecznie przyjmowani przez władze i mieszkańców odwiedzanych miejscowości, zawsze witani chlebem i solą. Wciąż żywa jest pamięć o wydarzeniach z lat II wojny światowej, o powstaniu wojsk polskich w Związku Radzieckim, o wspólnej walce i zawartym w tamtych latach i trwającym dziesiątki lat – braterstwie broni. Podczas składania wiązanek kwiatów, każdy uczestnik naszej delegacji otrzymywał czerwonego goździka, by mógł osobiście uczestniczyć w akcie składania hołdu Polskim Lotnikom.

Katyń, Rosja, 05.08.2013 r. Podróż patriotyczno-historyczna. Od prawej: gen. bryg. pil. Ryszard Hać, dyrektor Muzeum SP, gen. bryg. Marian Sobolewski, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, mgr Krzysztof Michalik, wiceburmistrz Mińska Mazowieckiego, mgr Robert Gałązka, kmdr por. pil. Zenon Chojnacki, płk dypl. pil. Zenon Zgoła, sekretarz ZG SSLWRP, płk dr inż. Henryk Czyżyk, sekretarz OW-MSSLWRP i płk inż. pil. Marian Zięba.

24 sierpnia 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w międzynarodowych pokazach lotniczych „Air Show-2013” w Radomiu. W pokazach uczestniczyła również delegacja ze Szkoły Podstawowej im. „Lotników Września 1939 roku” z Dłutowa. 25 sierpnia 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno–historycznych w Zadybiu Starym z okazji 70. rocznicy powstania 1. plm „Warszawa” i 95-lecia Lotnictwa Polskiego. 28 sierpnia 2013 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach Święta Lotnictwa Polskiego w Warszawie. 1 września 2013 r., z inicjatywy Zarządu Oddziału, Orkiestra Wojskowa SP uczestniczyła w uroczystościach patriotyczno-religijnych w m. Unin k. Górzna, w pobliżu, której 25 sierpnia 1944 roku lądował 2. pnb „Kraków”. W uroczystości patriotycznej uczestniczyła także delegacja Oddziału. 7 września 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w obchodach 95-lecia Lotnictwa Polskiego i 110-lecia lotnictwa światowego w Wyszkowie. W uroczystości uczestniczyła także Kompania Reprezentacyjna SP ze sztandarem z Dęblina i Orkiestra Wojskowa SP z Dęblina oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP. 6-7 września 2013 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w podróży historycznej zorganizowanej przez ZG SSLWRP do Cierlicka, z okazji 81. Rocznicy tragicznej śmierci Żwirki i Wigury. W podróży wraz z opiekunami uczestniczyły także dzieci ze szkół patronackich, dla których w Cierlicku przeprowadzono konkurs ze znajomości historii lotnictwa polskiego. 25 września 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w II edycji „Podróży historycznej szlakiem walk lotników Września 1939 roku”, poświęconej lotnikom 212. Eskadry Bombowej, Brygady Bombowej, realizującej zadania bojowe w dniu 4 września 1939 r. w rejonie: Bełchatowa, Drużbic, Patoka, Dłutówka i Łasku. W uroczystości uczestniczyła także Orkiestra Młodzieżowa „Drużbice Suchcice i Okolice” i żołnierze z 32. BLT, z Łasku. 27 września 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w Święcie 1. SLT i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. „Lotników Polskich”, przy której odsłonięto Pomnik Lotników Polskich (samolot TS-11 „Iskra”).

Dłutówek, k. Pabianic, 25.09.2013 r. Druga edycja „Podróży historycznej szlakiem walk lotników Września 1939 roku”. Obelisk poświęcony lotnikom Września 1939 r., a w głębi makieta samolotu PZL-37B „Łoś” wykonana z blachy w skali 1:1

21 czerwca 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach, k. Wyszkowa, a 12 września 2013 r. w uroczystościach rocznicy śmierci Patrona i nadaniu Szkole imienia. 18 i 22 listopada 2013 r. na Sali Tradycji Dowództwa SP i w ITWL-u odbyła się podniosła uroczystość 80-lecia Urodzin gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzego Lewitowicza, w której uczestniczyła delegacja Oddziału. W dniach 28.10. do 01.11.2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w akcji „Lotnicza Pamięć” – oddając hołd poległym i zmarłym lotnikom w miejscach pochówku i pamięci. 5 grudnia 2013 r. w Instytucie Lotnictwa i OP AON odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie koleżeńskie Klubu Akademików przy Oddziale W-MSSLW RP z pracownikami AON. W czasie spotkania zapoznano uczestników ze stanem obecnym i perspektywami rozwoju AON i Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, ze zmianami w koncepcjach kształcenia dowódczo-sztabowego oraz ewolucją Sił Powietrznych państw sąsiednich. W dniu 17 grudnia 2013 r., w sali restauracyjnej Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie odbyło się spotkanie świąteczno–noworoczne. Spotkanie uświetniła śpiewaniem kolęd piosenkarka Danuta Stankiewicz. 13 grudnia 2013 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w spotkaniu świąteczno-noworocznym zorganizowanym w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim. Pod koniec grudnia 2013 r. w związku z likwidacją Dowództwa Sił Powietrznych i tworzeniem na jego bazie Dowództwa Generalnego RSZ, przeniesiono siedzibę Zarządu Oddziału na teren 1. Bazy Lotnictwa Transportowego, do pomieszczenia nr 12 i 13, w bloku 67, przy ul. Żwirki i Wigury 1c, w Warszawie. W poprzednich latach wszystkie zebrania odbywały się w sali konferencyjnej (s. „A”) dowództwa Sił Powietrznych, która od 28 sierpnia 2012 r. nosiła imię Stanisława Latwisa i Aleksandry Zasuszanki (Dobrowolskiej), twórców „Marsza Lotników”, a spotkania integracyjne w kasynie Dowództwa SP. Od 2014 r. zebrania Oddziału odbywają się w Sali Konferencyjnej 1. Bazy Lotnictwa Transportowego, w kompleksie „AWIATOR” na Okęciu, a spotkania integracyjne w Punkcie Żywienia Kadry (PŻK) 1. BLTr., w tym samym kompleksie. Kontynuowane były prace na rzecz budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, który został odsłonięty w 2018 r., W 2013 r. do Oddziału W-MSSLWRP zostało przyjętych 23 nowych członków, w tym czasie odeszło na wieczną wartę 12 członków. W Oddziale na 31.12.2013 r. było 302 członków, w tym 6 członków honorowych, 3 członków wspierających oraz 14 kombatantów. Wśród nich było: 18 generałów, 258 oficerów starszych, 22 oficerów młodszych i 4 podchorążych (st. kpr. pchor. Mirosław Czaplicki, szer. pchor. mgr Adam Jankowski, szer. pchor. mgr Marcin Maroński, sierż. pchor. mgr inż. Zbigniew Grzesiak) oraz 12 profesorów, 14 doktorów habilitowanych i 38 doktorów. 17 stycznia 2014 r. delegacja Oddziału złożyła wieniec na GNŻ z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Warszawy. 19 marca 2014 r., delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystych obchodach zorganizowanych przez Związek Piłsudczyków RP – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, z okazji Imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Najpierw złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a dalsza część uroczystości odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej, gdzie były przemówienia, odznaczenia, wykłady i film o życiu marszałka. 24 kwietnia 2014 r., delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach „Szkolnego Dnia Lotnika Polskiego” z okazji rocznicy Urodzin patrona szkoły por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach k. Wyszkowa. 8 maja 2014 r., delegacja Oddziału uczestniczyła w patriotycznej uroczystości w Starym Gostkowie, w gminie Wartkowice, gdzie mieszkańcy świętowali połączone obchody 3 Maja, 100-lecia powstania Legionów Polskich oraz nadanie miejscowemu rondu imienia gen. pil. Andrzeja Błasika, byłego dowódcy SP, który pochodził z Wartkowic. 10 i 11 maja 2014 r. delegacja Oddziału z prezesem gen. bryg. pil. Romanem Harmozą na czele uczestniczyła w pikniku lotniczym, w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim, zorganizowanym przez MON, z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do NATO7.

W dniu 12 maja 2014 r., delegacja Oddziału uczestniczyła w odsłonięciu pomnika poświęconego pamięci „103. Pułku Lotnictwa NJW MSW”, który w latach 1960–2000 (1960–1974 jako 103 eskadra) bazował na lotnisku Warszawa-Babice. 18 maja 2014 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystym nadaniu sztandaru Okręgowi Nadbużańskiemu Związku Piłsudczyków RP w Wyszkowie, w 150. rocznicę zakończenia powstania styczniowego w Puszczy Białej, w 100. rocznicę powstania Legionów Polskich, w 94. rocznicę Urodzin papieża-Polaka Jana Pawła II i w 70. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. Organizatorem uroczystości był prezes Okręgu Nadburzańskiego Związku Piłsudczyków RP w Wyszkowie. W dniach 21-22 maja 2014 r., członek Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLWRP i Klubu Generałów WP, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, uczestniczył w Berlinie, w zebraniu Europejskiego Stowarzyszenia Sił Powietrznych (EPAA – European Partnership Air Force Association), skupiającym krajowe stowarzyszenia państw NATO. Polska została zaproszona do EPAA. 30 maja 2014 r. na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach w Warszawie, delegacja Oddziału uczestniczyła w pogrzebie gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, który był między innymi: prezydentem RP – Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych (SZ) – ministrem obrony narodowej i szefem Sztabu Generalnego WP. 31 maja 2014 r., delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach XX-lecia powstania Oddziału Modlińskiego SSLWRP oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci gen. bryg. pil. Tadeusza Góry w Modlinie. 3-4 czerwca 2014 r. delegacja Oddziału, uczestniczyła w dorocznej XIX Ogólnopolskiej Konferencji „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”, pod hasłem „Nowe narzędzia–nowe możliwości”, zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Warszawskim Centrum Przedsiębiorczości, Konferencja odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W dniu 5 czerwca 2014 r., na posiedzeniu Zarządu Oddziału, do Stowarzyszenia przyjęto po raz pierwszy dwie kobiety mgr Joannę Mirowską i Małgorzatę Nowotnik, a w dniu 3 lipca 2014 roku, mgr Annę Zakrzewską, które są sympatyczkami lotnictwa i krewnymi naszych członków. Było to możliwe po wejściu w życie w 2013 roku, nowego Statutu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 13 i 14 czerwca 2014 r. delegacja Oddziału, 22 członków, uczestniczyła w obradach kolejnego XXI Zjazdu Delegatów SSLWRP (Walnym Zebraniu) i uroczystości XXV-lecia SSLWRP w OSSP, w Kiekrzu k. Poznania. 27 czerwca 2014 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2013/2014 w patronackiej Publicznej Szkole Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach k. Wyszkowa8. W dniu 28 czerwca 2014 r. 17 członków Oddziału uczestniczyło w uroczystych obchodach 30-lecia eksploatacji samolotów Su-22 w Polskim Lotnictwie Wojskowym oraz w Święcie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, które odbyły się na terenie lotniska wojskowego w Świdwinie. Przelot z Warszawy do Świdwina odbył się samolotem CASA C-295M z 8. BLTr. z Krakowa. Na prośbę sekretarza Oddziału, Wójt gminy Górzno mgr Waldemar Sabak, we współpracy z gminą Łaskarzew, w maju i czerwcu 2014 r., w 70. rocznicę lądowania i bazowania 2. pnb „Kraków” na ziemi garwolińskiej, ufundował nową tablicę, na której widnieje napis „Z tego miejsca w noc z 11 na 12 września 1944 r. wystartowali do wykonania pierwszego zadania bojowego lotnicy 2. Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” i odrestaurował pomnik poświęcony lotnikom 2. pnb „Kraków” w Kobylej Woli k. Górzna (powiat Garwolin). Na realizację tego zadania gmina Górzno przeznaczyła z budżetu 3 tysiące złotych. Za te pieniądze gmina Górzno ufundowała nową tablicę z napisem, wymieniła cokół i obłożyła go płytkami, oraz odświeżyła kamień, a gmina Łaskarzew, ze swoich funduszy ułożyła kostkę brukową wokół pomnika9. Pomnik ten powstał 1964 roku, w XX rocznicę powstania polowego lotniska, a ufundowało go społeczeństwo powiatu garwolińskiego, dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia.

Kobyla Wola, 02.09.2018 r. Uroczystości patriotyczno-religijne przy pomniku poświęconym lotnikom 2. pnb „Kraków”. Przy pomniku stoją od lewej: mgr Marzena Skrajna, radna Gminy Górzno i nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Górznie oraz Anna Parzyszek – sołtys wsi Kobyla Wola

W 2014 r. opracowano i wydano Medal z okazji jubileuszu XX-lecia Oddziału, który Uchwałą Zarządu Oddziału został wręczony wszystkim członkom Oddziału, którzy ukończyli 90 lat życia oraz członkom obecnego i byłych Zarządów Oddziału. Po długich konsultacjach sekretarz Oddziału – płk dr inż. Henryk Czyżyk opracował wzór Sztandaru, który został wykonany i wręczony Oddziałowi w dniu 25 listopada 2014 r.. 25 września 2014 r. sekretarz Oddziału płk dr inż. Henryk Czyżyk zorganizował i przeprowadził III edycję „Podróży historycznej szlakiem walk lotników Września 1939 roku” do Bełchatowa, Drużbic, Patoka, Dłutówka i Łasku z udziałem Orkiestry Wojskowej SP i Kompanii Honorowej ze Sztandarem z 32. BLT z Łasku. 26 września 2014 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w XX-leciu Oddziału Krakowskiego SSLWRP, gdzie Oddział Warszawsko-Mazowiecki uhonorowano Pamiątkowym Medalem Okolicznościowym i książką „XX-lecie Krakowskiego Oddziału SSLWRP”. 7 listopada 2014 r. odbyły się uroczystości związane z wręczeniem sztandaru i nadaniem imienia gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Mystkowskiej. W listopadzie 2014 r. wydano książkę pt. „Zarys historii Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w latach 1994-2014”, autorstwa płk. dr. inż. Henryka Czyżyka. 25 listopada 2014 r. w Sali Konferencyjnej 1. BLTr, w Warszawie odbyły się uroczyste obchody XX-lecia Oddziału W-MSSLWRP i wręczenie Oddziałowi przez Dowódcę Generalnego RSZ sztandaru oraz występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

Sztandar, wręczony Oddziałowi Warszawsko-Mazowieckiemu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z okazji XX-lecia jego powstania w dniu 25 listopada 2014 r.

Na podstawie Uchwały nr 12/2014 z 4 grudnia 2014 r. Zarządu Oddziału W-MSSLWRP, zostały powołane kolejne trzy Kluby Senioralne: Klub Seniorów 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (DLMB), którego prezesem został płk dr inż. Henryk Czyżyk, Klub Seniorów 103. pułk lotniczego, którego prezesem został płk dypl. inż. pil. Jan Urbaniak i Klub Seniorów „Łodziaków”, którego prezesem został płk pil. Jerzy Kozarek.

  1. SZÓSTA KADENCJA (20.01.2015-19.02.2019)

20 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze Oddziału. Zarząd Oddziału VI kadencji składał się z 13 osób. Prezesem został gen. bryg. pil Roman Harmoza, a wiceprezesami – płk prof. dr hab. Wojciech Michalak i płk dr pil. Janusz Kowalski, sekretarzem – płk dr Krzysztof Kowalski, po rezygnacji, którego od 13.02.2017 r. sekretarzem był płk dypl. inż. nawig. Jan Urbaniak, a skarbnikiem został płk dypl. pil. Stefan Rybiński. Powołano Komisję Rewizyjną w składzie 3-osobowym, której przewodniczącym został płk dypl. Kazimierz Lizakowski10, Sąd Koleżeński w składzie 3-osobowym, którego przewodniczącym został płk nawig. mgr Feliks Lewandowski, Komisję Wyróżnień w składzie 3-osobowym, której przewodniczącym został płk pil. Jerzy Ochoński i Rzecznika Dyscyplinarnego, którym został płk inż. Gwidon Jańczak.

Kręgi, k. Wyszkowa, 24 kwietnia 2015 r. Delegacja Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP składa wiązankę kwiatów przy pomniku poświęconym por. pil. Stefanowi Okrzei z okazji 108. Rocznicy Jego Urodzin. Od lewej: płk dypl. Janusz Olszanowski, płk dr inż. Henryk Czyżyk i płk pil. Janusz Decewicz

W dniu 27 czerwca 2015 r. członkowie Klubu Seniorów 3. DLMB uczestniczyli w obchodach 5-lecia powstania i Święcie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W dniach 4-6 września.2015 r delegacja Oddziału uczestniczyła w obchodach 75. rocznicy bitwy o Anglię w Northolt. W dniu 6 września 2015 r delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach związanych z 71. rocznicą lądowania 2. pnb „Kraków” w Woli Rowskiej k. Garwolina. 24 września 2015 r. odbyła się czwarta edycja „Podróży historycznej szlakiem walk Lotników Września 1939 roku”, do Bełchatowa, Drużbic i Patoka z apelem poległych. W uroczystościach przy obelisku poświęconym Lotnikom Września 1939 roku w miejscowości Dłutówek udział wzięły: Kompania Honorowa ze Sztandarem i Orkiestra Wojskowa SP, siedem stowarzyszeń, (SSLWRP, SLP, WKSL, ŁKSL, ZS „Strzelec”) władze lokalne oraz nauczyciele i uczniowie siedmiu szkół (z Drużbic, Kociszewa, Wadlewa, Ras, dwóch Szkół z Dłutowa i Pabianic). Uroczystość to wyraz hołdu lotnikom 212. Eskadry Bombowej, którzy zginęli 4 września 1939 r. w obronie Ojczyzny. W uroczystościach tych brało corocznie udział około 1000 osób.

Drużbice k. Bełchatowa, 24.09.2015 r. Czwarta edycja „Podróży historycznej szlakiem walk lotników Września 1939 roku” do Bełchatowa, Drużbic, Patoka, Dłutówka i Łasku. W środku płk dr inż. Henryk Czyżyk – sekretarz Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, obok ks. Wojciech Żelewski – proboszcz Parafii Świętego Rocha w Drużbicach.

W dniu 11 października 2015 r. Seniorzy z Oddziału uczestniczyli w uroczystości nadania Gimnazjum w Dłutowie imienia: „Lotników Polskich” oraz przekazania sztandaru i odsłonięcia tablicy pamiątkowej. W czasie 24-29.06.2016 r. Klub Seniorów 103. Pułku Lotnictwa zorganizował podróż historyczną „Szlakiem walk Lotnictwa Polskiego w Wojnie 1919-1920” na Ukrainę do Żółkwi, Lwowa, Zadwórza, Krzemieńca, Wiśniowca, Zbaraża, Tarnopola, Oleska, Podchorcowa, Ławrej Poczajowskiej, Bredy i Zaborowa. W podróży uczestniczyło 42 członków Klubu z rodzinami. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z budową Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” Zarząd Główny SSLWRP Uchwałą nr 14/2016 z 11.10.2016 r. powołał Komitet Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, w skład, którego z Oddziału W-MSSLWRP weszli: gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który został wiceprzewodniczącym Komitetu, płk dr inż. Henryk Czyżyk, który został sekretarzem Komitetu, płk dypl. pil. Stefan Rybiński, który został skarbnikiem Komitetu oraz gen. broni prof. dr hab. pil. Jerzy Gotowała, płk prof. dr hab. Wojciech Michalak, płk dr pil. Janusz Kowalski, płk mgr Ryszard Białecki, płk dr Krzysztof Kowalski, płk dypl. inż. pil. Jan Urbaniak, płk pil. Jerzy Ochoński, ppłk mgr pil. Jan Smajdor11 i ppłk pil. Jan Kudelski12, którzy zostali członkami Komitetu. Do KBP, jako członek wszedł również płk mgr inż. pil Kazimierz Pogorzelski, który jest prezesem SLP i członkiem Oddziału W-MSSLWRP. 5 listopada 2016 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w Warszawie, w kwaterze G II, odbyły się uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, w których uczestniczył prof. dr hab. Wojciech Fałkowski wiceminister Obrony Narodowej (05.11.1918 r. por. pil. Stefan Bastyr i por. obserwator Janusz de Beaurain, wykonali pierwszy swój lot bojowy w obronie Lwowa, w wojnie polsko-ukraińskiej). 10 czerwca 2017 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach z okazji X-lecia powstania Oddziału Tomaszowskiego SSLWRP, w Tomaszowie Mazowieckim. 1 lipca 2017 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w Pikniku Lotniczym i Święcie 21. BLT, w Świdwinie. 23 sierpnia 2018 r. przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) Warszawie, w konferencji naukowej nt. „Wpływ rozwoju techniki lotniczej na konstrukcję i taktykę działań lotnictwa”. 24 czerwca 2018 r. w 100-lecie Lotnictwa Polskiego, z inicjatywy płk pil. Janusza Decewicza, odsłonięto w Szkole Podstawowej nr 1, w Wyszkowie tablicę pamiątkową poświęconą mjr. pil. Janowi Mioduchowskiemu (1910-1961), z 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia „Obrońców Warszawy”, w dowód wdzięczności za udzielaną pomoc w czasie Powstania Warszawskiego 1944 r, z dalekich Włoch. 29 czerwca 2018 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w 21. BLT, w Świdwinie w konferencji naukowo-technicznej nt. „Technika lotnicza w obronie granic” zorganizowanej z okazji 100-lecia Lotnictwa Polskiego”. W czasie 29.06. do 01.07.2018 r. Seniorzy Oddziału wraz z rodzinami uczestniczyli w wycieczce autobusowej i zwiedzali Kruszwicę nad Gopłem, Muzeum Łowiectwa w Śmiłowie, uczestniczyli w Pikniku Lotniczym i Święcie 21. BLT w Świdwinie, składali wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Lotników Polskich w Świdwinie, odwiedzili Kołobrzeg i Piłę, zwiedzili Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie k. Poznania, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego Szreniawie oraz Pałac w Kórniku. W czasie wycieczki zakwaterowani byli w Połczynie Zdroju. W dniach 29.06.-5.07.2018 r. członkowie Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLW RP na prośbę „Stowarzyszenia 5. Pułku Ułanów Zasławskich” zorganizowali wspólną podróż historyczną na Ukrainę związaną z odsłonięciem w Zasłaniu Tablicy Pamiątkowej, poświęconej szarży Polskich Ułanów. 10 sierpnia 2018 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w pogrzebie gen. bryg. Zbigniewa Scibor-Rylskiego, na Cmentarzu Powązkowskim (Starych Powązkach) w Warszawie. 22-24 sierpnia 2018 r. liczna delegacja Oddziału uczestniczyła w Dęblinie, w spotkaniu pokoleń lotniczych, zlocie historycznych statków powietrznych, konferencji naukowej, otwarciu wystawy w Muzeum Sił Powietrznych, w pokazach historyczno-wojskowych, festiwalu piosenki lotniczej w wykonaniu Orkiestr Wojskowych z okazji 100-lecia Lotnictwa Polskiego. 25 sierpnia 2018 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w międzynarodowych pokazach lotniczych „Air Show-2018” w Radomiu. 28 sierpnia 2018 r. został odsłonięty Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, który jest poświęcony wszystkim lotnikom polskim, wojskowym i cywilnym z lat 1918-2018 i który został odsłonięty na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w kwaterze G II, przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę, z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia Lotnictwa Polskiego i 115-lecia lotnictwa światowego. Uroczystość odsłonięcia objął swoim patronatem także Prezydent RP – Andrzej Duda. W uroczystości odsłonięcia pomnika uczestniczył minister obrony narodowej – Mariusz Błaszczak, generalicja, duchowieństwo, entuzjaści lotnictwa z całej Polski i seniorzy. Uroczystość odsłonięcia Pomnika odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej SP, Orkiestry Wojskowej SP, 20 pocztów sztandarowych instytucji, szkół i stowarzyszeń lotniczych, a w trakcie uroczystości odsłonięcia nad pomnikiem przeleciało sześć biało-czerwonych „Iskier” z 41. BLSz, z Dęblina. W uroczystości odsłonięcia pomnika na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach brało udział ponad 1000 osób. W dniach 21 i 22 września 2018 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, w XIV Ogólnopolskim Forum Historyków Wojskowości nt. „Historia wojskowości a polityka”. 29 września 2018 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach 86. rocznicy śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w miejscowości Cierlicko (Czechy). 22 listopada 2018 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w ITWL-u, w Warszawie w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Stulecie Polskiego Lotnictwa. Perspektywy rozwoju” Na dzień 31 grudnia 2018 r. Oddział Warszawsko-Mazowiecki SSLWRP liczył 289 członków. Uchwałą nr 2/2019 z 28 stycznia 2019 r. Zarząd Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP przekazał do Zarządu Głównego, do Poznania 6500 zł na wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, 28.08.2018 r. Uroczystość odsłonięcia pomnikaChwała Lotnikom Polskim” z okazji 100-lecia Lotnictwa Polskiego.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, 28.08.2018 r. Prezydent RP – Andrzej Duda w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” z okazji 100-lecia Lotnictwa Polskiego.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, 28.08.2018 r. Uroczystość odsłonięcia pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” z okazji 100-lecia Lotnictwa Polskiego, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od lewej stoją: gen. bryg. pil. Roman Harmoza – wiceprzewodniczący KBP „Chwała Lotnikom Polskim”, gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak – inspektor SP, gen. broni Jarosław Mika – dowódca generalny RSZ, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła – przewodniczący KBP „Chwała Lotnikom Polskim” i Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

  1. SIÓDMA KADENCJA ( od 19.02.2019-).

19 lutego 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze Oddziału. Zarząd Oddziału VII kadencji składał się z 9 osób. Prezesem został gen. bryg. pil Roman Harmoza, a wiceprezesami: gen. broni pil. Lech Majewski, płk prof. dr hab. Wojciech Michalak i płk dr pil. Janusz Kowalski, sekretarzem – płk dypl. inż. pil. Jan Urbaniak, a skarbnikiem – płk dypl. pil. Stefan Rybiński. Powołano Komisję Rewizyjną w składzie 3-osobowym, której przewodniczącym został płk mgr Ryszard Białecki, Sąd Koleżeński w składzie 3-osobowym, którego przewodniczącym został płk pil. Jerzy Ochoński. Wybrano Komisję Wyróżnień w składzie 3-osobowym i Rzecznika Dyscyplinarnego, którym został płk inż. Gwidon Jańczak. Najważniejszym zadaniem Oddziału w 2019 r. będzie zorganizowanie w dniu 22 listopada XXV-lecia Oddziału i udział w obchodach XXX-lecia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP organizowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Z okazji XXV-lecie Oddziału zostanie wydana książka pt. „Oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1994-2019”, „Zbiór opowieści Lotników Polskich”, pamiątkowy medal okolicznościowy, a obchody uświetni koncertem dla seniorów, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP.

W latach 2010-2019 Oddział nawiązał i utrzymuje kontakty ze Stowarzyszeniem Lotników Polskich, Warszawskim Klubem Seniorów Lotnictwa, Związkiem Żołnierzy WP, Kołem nr 23 Związku Żołnierzy WP, Kołem nr 35 Związku Żołnierzy WP, Łódzkim Klubem Seniorów Lotnictwa, Stowarzyszeniem Pamięci Generała Berlinga i Jego Żołnierzy, Związkiem Strzeleckim „Strzelec” z Bełchatowa, Związkiem Piłsudczyków RP – Towarzystwem Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręgu Nadbużańskiego z Wyszkowa, Oddziałem Wyszkowskim Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa, Stowarzyszeniem Entuzjastów Lotnictwa „Grupą Archeo Łask” z Łasku, Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa” oraz ze Szkołami: Publiczną Szkołą Podstawową im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach k. Wyszkowa, Szkołą Podstawową im. 1. plm „Warszawa” w Zadybiu Starym, Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Lotników Polskich w Świdwinie, Szkołą Podstawową im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie, Szkołą Podstawową nr 3 im. 2. pnb „Kraków” w Malborku, Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie, Publiczną Szkołą Podstawową w Górznie, Zespołem Szkół w Wartkowicach, Szkołą Podstawową im. 26. plm w Rosnowie k. Koszalina, Szkołą Podstawowa nr 1 w Wyszkowie, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach, Szkołą Podstawową im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej, Szkołą Podstawową nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, Zespołem Szkół nr 126 w Warszawie, Szkołą Podstawową im. płk pil. Zenona Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej, Technikum Lotniczym nr 9 w Warszawie, Zespołem Szkół Powiatowych w Goworowie, nawiązano także kontakt z XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach w Warszawie i innymi szkołami. Zarząd Oddziału utrzymuje także bardzo dobre kontakty z władzami samorządowymi i administracji lokalnej: Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Bełchatowa, Wyszkowa, Świdwina, Malborka, Górzna, Kłoczewa, Drużbic, Dłutowa, Zelowa, Somianki i Wartkowic oraz z Muzeum SP w Dęblinie, Muzeum Regionalnym w Bełchatowie i Muzeum OPL w Koszalinie. Efektem współpracy jest utrzymywanie w należytym stanie mogił, pomników i obelisków poległych i zmarłych lotników.

płk dr inż. Henryk Czyżyk


1 M. Chodorowski, L. Czarnyszewicz, A. Kowalczyk, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 1989 – 2009, Poznań 2009, s. 93 i 94.

2 Tamże, s. 94.

3 Zmarł 4 lutego 2019 r., a prezesem Klubu „Dębliniaków” został płk mgr inż. Jan Sobiborowicz.

4 Tamże, s. 100.

5 Tamże, s. 101.

6 Relacja płk pil. Janusza Decewicza – członka Zarządu Oddziału W-MSSLWRP.

7 Relacja gen. bryg. pil. Romana Harmozy – prezesa Oddziału W-MSSLWRP.

8 Relacja płk dypl. Janusza Olszanowskiego – zastępcy sekretarza Oddziału W-MSSLWRP.

9 Relacja Michała Kuracha – redaktora Gazety Powiatu Garwolińskiego „Twój Głos”.

10 Zmarł 25 marca 2017 r., a jego obowiązki przejął płk dypl. Kazimierz Chomiuk.

11 Zmarł 27 stycznia 2017 r.

12 Zmarł 7 lipca 2017 r.


Wszystkie zdjęcia via Autor