Konferencja naukowa „Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości”

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Katedra Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

mają zaszczyt zaprosić na

Konferencję naukową
„Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości”

1. TERMIN:12 grudnia 2018 r.

2. MIEJSCE: 00-910 Warszawa Rembertów Akademii Sztuki Wojennej, Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, Budynek nr 14, sala nr 30.

3. CEL KONFERENCJI:

Wymiana poglądów dotyczących stanu i kierunków rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego
i lotnictwa wojskowego RP ze szczególnym uwzględnieniem:

procesów występujących w środowisku funkcjonowania polskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego;
czynników zewnętrznych mających wpływ na dynamikę zmian i kierunki rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego w Polsce;
pożądanych i możliwych kierunków rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego.

4. GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI

przyszłość lotnictwa wojskowego RP jako kluczowego elementu systemu obronnego państwa;
rozwój lotnictwa cywilnego w Polsce – szanse i zagrożenia.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 100-lecia lotnictwa polskiego przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Konferencja zostaniezrealizowana w formie tematycznych paneli (lotnictwo wojskowego i lotnictwo cywilne) dotyczących wymiany doświadczeń ekspertów lotniczych, współczesnych i perspektywicznych zagadnień wykorzystania innowacyjnych technologii oraz kierunków rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego. Do dyskusji w panelach zapraszamy przedstawicieli sektora lotnictwa cywilnego, Sił Powietrznych RP, świata nauki oraz organizacji i stowarzyszeń lotniczych.

5. WSPÓŁORGANIZATOR KONFERENCJI

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej

6. PATRONAT HONOROWY

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

7. PATRONATY MEDIALNE

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE

a. Kalendarium Konferencji

do 07.12.2018 r. zgłoszenie udziału w konferencji,
do 31.12.2018 r. przesłanie pełnego tekstu artykułu.

b. Uczestnictwo w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach udziału w konferencji organizatorzy zapewniają:

serwis kawowy,
materiały konferencyjne,
publikację w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

c. Informacje dla autorów

referaty będą opublikowane w monografii,
warunkiem koniecznym zamieszczenia artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz nadesłanie pełnego tekstu artykułu w nieprzekraczalnym terminie określonym w kalendarium konferencji,
organizator zastrzega sobie prawo do wyboru artykułów, które zostaną opublikowane
w monografii pokonferencyjnej. Artykuł należy opracować i sformatować zgodnie
z wymogami redakcyjnymi.

9. KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

Przewodniczący:
płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, profesor nadzwyczajny, prorektor ds. naukowych(ASzWoj)

Członkowie:

płk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC, profesor nadzwyczajny, dziekan WZiD (ASzWoj)
prof. dr hab. Stefan ANTCZAK, profesor zwyczajny (ASzWoj)
prof. dr hab. Stanisław SIRKO, profesor zwyczajny (ASzWoj)
dr hab. Telesfor Marek MARKIEWICZ, profesor nadzwyczajny (ASzWoj)
dr hab. Piotr MAKOWSKI, profesor nadzwyczajny (ASzWoj)
dr hab. Ryszard BARTNIK, profesor nadzwyczajny (ASzWoj)
dr hab. Wiesław MARUD, profesor nadzwyczajny (ASzWoj)
dr hab. Adam RADOMYSKI, profesor nadzwyczajny (LAW)
dr inż. Anna KWASIBORSKA, adiunkt (PW)

10. KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr Sylwester SZULC (ASzWoj)

Z-ca Przewodniczącego: dr Zbigniew SIEMIENIEC (ASzWoj)

Członkowie:

dr Władysław LEŚNIKOWSKI (ASzWoj)
dr Małgorzata LASOTA (ASzWoj)
mgr Dolores PIWEK (ASzWoj)

11. SEKRETARIAT KONFERENCJI

mgr Marcelina Borejko (ASzWoj)

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji, prosimy o kontakt z:

mgr Marcelina Borejko
m.borejko@akademia.mil.pl
mob.+ 48 885 535 890