ULC: Opinia EASA nr 01/2016 dotycząca propozycji nowych zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów

ULC

Prezes Urzędu zaprasza do zapoznania się z Opinią EASA nr 01/2016, „Revision of the European operational rules for balloons” dotyczącą propozycji nowych zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów.

Opinia zawiera propozycje zmiany aktualnie obowiązujących przepisów unijnych – tj. wyłączenie przepisów operacyjnych dla balonów z rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012, z wyjątkiem wymagań określonych w załączniku II (część ARO) oraz nowego rozporządzenia w sprawie zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów. Zaproponowane zmiany mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń regulacyjnych.

Tekst Opinii oraz AMC i GM do projektu nowego rozporządzenia w sprawie zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów, są dostępne na stronie EASA, pod adresem:
http://easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012016

Źródło / Autor: ULC