WSOSP: Szkolenie wojskowe 6-miesięczne dla absolwentów uczelni – żołnierzy zawodowych

Szkolenie wojskowe 6-miesięczne dla absolwentów uczelni – żołnierzy zawodowych

Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 397/MON z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r., Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie prowadzi nabór kandydatów na szkolenie wojskowe 6-miesięczne zgodnie z określonym w decyzji limitem przyjęć:

Szkolenie 6-miesięczne dla podoficerów
Korpus osobowy Grupa osobowa Limit przyjęć
Przeciwlotniczy przeciwlotniczych zestawów rakietowych 14

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniach 29.02-01.03 2016 r.

Podoficerowie ubiegający się o sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 30.11.2015 r. Do wniosku należy dołączyć:

–  informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Oryginał dokumentu można dostarczyć najpóźniej w dniu postępowania rekrutacyjnego,

– odpis skrócony aktu urodzenia,

– życiorys (cv),

– dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,

– opinia służbowa.

Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne) w WSOSP kandydat może przedstawić inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np. świadectwa, zaświadczenia ukończonych kursów i szkoleń itp.

Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

w kwocie 100 zł. Oryginał dokumentu można przedstawić najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne. Opłata nie podlega zwrotowi. Opłaty należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35,

08-521 Dęblin

Nr rachunku:

12102031470000840200859934

z dopiskiem – szkolenie 6-miesięczne

Źródło / Autor: WSOSP