ULC: Zmiany zasad egzaminowania dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że z dniem 21 stycznia 2015 r. uległy zmianie zasady egzaminowania dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej na podstawie art. 150 ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) w zw. z brzmieniem § 21 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. poz. 99).

Podstawą do wydania ww. świadectwa operatora urządzeń radiowych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z § 21 ust. 5 ww. rozporządzenia, jest załączenie do wniosku:

-uwierzytelnionej kopii licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego z wpisanym uprawnieniem radiotelefonicznym, lub uwierzytelnionej kopii licencji lub świadectwa kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu wydane przez Prezesa ULC i odbycie szkolenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu wydane przez Prezesa ULC i zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Osoby, ubiegające się o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, a nie wchodzące w skład personelu lotniczego i nie ubiegające się o wydanie licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego zobowiązane są zdać egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do ww. egzaminu składa do Prezesa ULC wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych, w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną sesją egzaminacyjną.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Egzaminowanie dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie lotniczej. [po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie do nowej kart i strony ULC]

Źródło / Autor: ULC