ULC: Nowy Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ) w ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że pod koniec II kwartału br., zostanie wdrożony nowy, własny Komputerowy System Egzaminów Językowych (KSEJ). KSEJ przeznaczony jest do sprawdzania biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim (oraz językiem polskim przez obcokrajowców) przez pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z normami oraz zaleconymi metodami i zasadami postępowania określonymi w pkt. 1.2.9. Załącznika 1 do Konwencji Chicagowskiej ICAO.

KSEJ spełnia również wymagania dotyczące egzaminów językowych zawarte w rozporządzeniach unijnych:

• rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. UE L 311 z 25.11.2011);
• rozporządzeniu Komisji (UE) nr 805/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. UE L 206 z 11.8.2011).

Egzamin składa się z 2 części:

• SPEAKING
• LISTENING

System zarządzany jest przez administratora – pracownika Wydziału Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminy mogą być prowadzone w wielu centrach egzaminacyjnych. Egzamin prowadzi jeden egzaminator prowadząco-oceniający. Część SPEAKING oceniana jest dodatkowo przez egzaminatora oceniającego, który swoje obowiązki może wykonywać w dowolnym miejscu z użyciem komputera podłączonego do sieci Internet, tuż po egzaminie, a nawet w jego trakcie. Jego zadanie polega na ocenie biegłości językowej zdającego na podstawie nagrań z części SPEAKING przesłanych w sieci na jego komputer.

Funkcjonalność KSEJ:

• system umożliwia przeprowadzenie formalnego egzaminu z języka angielskiego i języka polskiego, spełniającego wymagania ICAO i EASA;
• system jest zintegrowany z wewnętrznym Zintegrowanym Systemem Informatycznym w ULC co skraca czas na np. wprowadzanie danych kandydata oraz ułatwia weryfikację kandydata;
• teksty i scenki audio użyte w testach są osadzone w realnych warunkach pracy członków personelu lotniczego, a nagrania wykorzystane w testach zostały przygotowane przez polskich pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego;
• testy dla pilotów są dostosowane do uprawnień i umiejętności pilota do wykonywania lotów w VFR i IFR;
• testy dla kontrolerów ruchu lotniczego odpowiadają stanowiskom operacyjnym pracy kontrolerów (wieża, kontrola zbliżania, kontrola obszaru, praktykant–kontroler);
• test nie wymaga wpisywania tekstu z użyciem klawiatury komputera;
• w części LISTENING możliwe jest powtórzenie odsłuchu scenki audio na życzenie zdającego;
• część LISTENING oceniana jest przez „komputer”;
• część SPEAKING jest nagrywana, archiwizowana i oceniana on-line (w trakcie egzaminu) przez egzaminatora prowadzącego i jednego egzaminatora oceniającego;
• wynik egzaminu jest znany i możliwy do przekazania kandydatowi po zakończonym egzaminie;
• przy przedłużaniu wpisu językowego z zachowaniem poziomu w okresie ważności posiadanego wpisu, przedłużenia w licencji będzie dokonywał egzaminator prowadzący po konsultacji z administratorem, bez konieczności wymiany licencji.

Szczegółowe informacje na temat KSEJ, w tym instrukcja dla egzaminowanego i demo egzaminu zostaną opublikowane pod koniec kwietnia b.r.

Źródło / Autor: ULC