ULC: Nowe przepisy UE dla lotnisk

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 14 lutego 2014 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, czyli w dniu 6 marca br.

Niniejsze rozporządzenie jest wiążące i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. W dniu wejścia w życie rozporządzenia, to jest 6 marca, powinny również zostać wydane przez Dyrektora Wykonawczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz opublikowane na stronie internetowej EASA dokumenty uzupełniające do Rozporządzenia KE nr 139/2014, którymi są:

  • akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (Acceptable Means of Compliance, AMC),
  • specyfikacje certyfikacyjne (Certification Specifications, CS),
  • materiały zawierające wytyczne (Guidance Material, GM).

Rozporządzenie KE nr 139/2014 implementuje przepisy wykonawcze do Rozporządzenie Bazowego WE 216/2008 i określa szczegółowe wymagania dla lotnisk certyfikowanych oraz dla władz lotniczych odpowiedzialnych za certyfikację i nadzór lotnisk. Rozporządzenie zawiera 11 artykułów określających ogólne zasady stosowania przepisów dla lotnisk, w tym elastyczne podejście do ich wdrożenia i możliwość stosowania odstępstw. Rozporządzenie przewiduje czteroletni okres przejściowy na wdrożenie przepisów w krajach UE. Władze lotnicze i inne podmioty zaangażowane w certyfikację lotnisk muszą dostosować się do nowych przepisów do dnia 31 grudnia 2017 r. W tym czasie wszystkie lotniska, które już posiadają certyfikat, muszą dostosować się do wymagań UE, przejść ponownie proces certyfikacji i uzyskać nowy certyfikat potwierdzający spełnianie unijnych standardów. Wymagania merytoryczne dla władz lotniczych i zarządzających lotniskami zostały zawarte w załącznikach do rozporządzenia, które określają odpowiednio:

ZAŁĄCZNIK I  Definicje terminów używanych w załącznikach II–IV,
ZAŁĄCZNIK II  Część „Wymagania dla organów — Lotniska” (Część ADR.AR),
ZAŁĄCZNIK III  Część „Wymagania dla organizacji — Operatorzy lotnisk” (Część ADR.OR),
ZAŁĄCZNIK IV  Część „Wymagania operacyjne — Lotniska” (Część ADR.OPS),

Nowe przepisy Unii Europejskiej dla lotnisk mają na celu przede wszystkim uporządkowanie i ujednolicenie we wszystkich krajach Wspólnoty stosowanych dotychczas wymagań dla lotnisk określonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Przepisy unijne zostały opracowane na podstawie norm i zalecanych metod postępowania zawartych w Załączniku 14 do Konwencji Chicagowskiej „Lotniska” Tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk” oraz wytycznych zawartych w podręcznikach ICAO (Doc). Wymagania Załącznika 14 ICAO dotyczące eksploatacji lotnisk zostały uzupełnione i przeniesione do załączników ww. rozporządzenia oraz AMC i GM. Natomiast główna część Załącznika 14 ICAO, która dotyczy wymagań technicznych, w tym projektowania lotnisk znajdzie się w wydanych przez EASA specyfikacjach certyfikacyjnych (CS). Nowe wymagania UE dla lotnisk powinny wpłynąć na systematyczne podnoszenie standardów lotniczych oraz poziomu bezpieczeństwa operacji wykonywanych na lotniskach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0001:0034:PL:PDF

plik do pobrania1020.48 KB

Źródło / Autor: ULC