ULC: Zmiana rozporządzenia MTBiGM – licencje lub uprawnienia lotnicze

W dniu 6 grudnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. 2013, poz. 1465). Podstawą dla jego wydania jest upoważnienie ustawowe zawarte w art. 99 ust. 6 w związku  z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393). Przedmiotowa nowelizacja ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów dotyczących odwołań od egzaminów państwowych, o których mowa w art. 99 ust. 1 ww. ustawy do obecnych realiów, a także uproszczenie i usprawnienie postepowania odwoławczego.

Zmiana brzmienia § 11 rozporządzenia w stosunku do dotychczasowego wynikała przede wszystkim z faktu, iż dotychczasowo kandydat składał wniosek o wydanie licencji jeszcze zanim przystąpił do egzaminów państwowych. W rezultacie egzaminowanie i wydanie licencji stanowiło jedno postępowanie administracyjne prowadzone przez bardzo długi okres czasu, zakończone decyzją o wydaniu lub odmowie wydania licencji/uprawnienia lotniczego. Na powyższe miał wpływ przede wszystkim fakt, że po złożeniu wniosku o wydanie licencji i dopuszczeniu do egzaminu teoretycznego, a następnie zdaniu egzaminu teoretycznego, kandydat, w zależności od rodzaju licencji, o jaką się ubiega, ma określony czas w trakcie którego musi wyszkolić się praktycznie i podejść do egzaminu praktycznego. Obecnie procesy egzaminowania oraz wydania licencji rozdzielono.

Zmiana wprowadzana w § 20 rozporządzenia stanowi zmianę o charakterze porządkowym i ma na celu doprecyzowanie, że odwołanie przysługuje zarówno od części teoretycznej egzaminu państwowego jak i od części praktycznej, co potwierdzają dalsze przepisu nowelizowanego rozporządzenia. Z § 20 rozporządzenia wynika bowiem, że kandydat może złożyć do przewodniczącego odwołanie w terminie 3 dni od powiadomienia go o wyniku egzaminu państwowego. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze egzamin państwowy składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Zmiana wprowadzona do § 21 rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia w zakresie rozpatrywania odwołań do obecnych realiów i informatyzacji procesu egzaminowania. Aktualnie egzaminy teoretyczne bardzo rzadko przeprowadzane są w formie papierowej, tj. z zastosowaniem arkusza egzaminacyjnego. Praktyka wskazuje, że powoływanie komisji egzaminacyjnej dla analizy zakwestionowanej przez kandydata odpowiedzi na pytanie udzielone przy wykorzystaniu techniki komputerowej jest niecelowe i biurokratyczne, biorąc pod uwagę formę przeprowadzania egzaminu (przy użyciu komputera), zdecydowanie uproszczoną w stosunku do egzaminu z zastosowaniem arkusza egzaminacyjnego. Za wystarczające należy w takich przypadkach uznać rozpatrzenie odwołania przez zespół weryfikujący, złożony ze specjalistów w danej dziedzinie lub egzaminatorów wskazanych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Tym samym, w przypadku odwołań od egzaminów przeprowadzanych z wykorzystaniem techniki komputerowej – weryfikacji dokonuje ww. zespół.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1465