ULC: Notyfikacja odstępstw od przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 skorzystano z procedury zgłaszania odstępstw przewidzianych w art. 10 ust. 3 zmienionego rozporządzenia (UE) nr 965/2012.

 Na wniosek Prezesa ULC Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powiadomił Komisję Europejską i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego o zamiarze skorzystania z możliwości zastosowania odstępstw. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia odstępstw, Prezes ULC opublikuje stosowny komunikat w Dzienniku Urzędowym ULC.

Planowane zakresy i terminy odstępstw

1. Na podstawie art. 10 ust. 3 lit a) Rzeczpospolita Polska planuje nie stosować przepisów załącznika III (Part-ORO) do operacji niezarobkowych z wykorzystaniem skomplikowanych samolotów i śmigłowców do dnia 25.08.2016 r.;
2. Na podstawie art. 10 ust. 3 lit b) Rzeczpospolita Polska  planuje nie stosować przepisów:
i.  załączników  V (Part-SPA) i VI (Part-NCC) do operacji niezarobkowych wykonywanych z wykorzystaniem skomplikowanych technicznie statków powietrznych z napędem silnikowym do dnia 25.08.2016 r.;
ii. załączników V (Part-SPA) i VII (Part-NCO) do operacji niezarobkowych wykonywanych z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym do dnia 28.10.2014 r.,  z zastrzeżeniem poniższego pkt. c;
3. Na podstawie art. 10 ust. 3 lit b) Rzeczpospolita Polska planuje nie stosować następujących przepisów załącznika VII (Part-NCO) mających zastosowanie do operacji niezarobkowych wykonywanych z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym do dnia 25.08.2016 r.:
i. NCO.OP.190  (Użycie dodatkowego tlenu) – szybowce,
ii. NCO.IDE.A.155  lit b) ppkt 1 (Dodatkowy tlen w samolotach z kabiną bez hermetyzacji) – samoloty, 
iii. NCO.IDE.H.155 lit b ppkt 1 (Dodatkowy tlen w śmigłowcach z kabiną bez hermetyzacji) – śmigłowce,
iv. NCO.IDE.S.130 lit. a) (Dodatkowy tlen) – szybowce,
v. NCO.IDE.B.121 lit. a)  (Dodatkowy tlen) – balony,
vi. NCO.IDE.A.170 (Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT)) – samoloty, 
vii. NCO.IDE.H.170 (Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT)) – śmigłowce, 
viii. NCO.IDE.S.115 lit. a) ppkt 2 (Operacje VFR – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne) – szybowce, 
ix. NCO.IDE.S.120 lit. b)  (Loty chmurowe – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne) – szybowce.

Konieczność zastosowania odstępstw spowodowana jest potrzebą zapewnienia odpowiedniego czasu na dostosowanie się przez operatorów wykonujących niekomercyjne operacje z wykorzystaniem skomplikowanych technicznie statków powietrznych z napędem silnikowym, jak i z wykorzystaniem innych statków powietrznych, które nie są klasyfikowane jak skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym, do nowych europejskich wymagań w zakresie niezarobkowych operacji lotniczych.

Ponadto, zaplanowany okres niestosowania na obszarze RP wymagań mających zastosowanie do niezarobkowych operacji lotniczych, pozwoli polskiemu nadzorowi lotniczemu na dostosowanie się do nowych lub zmienionych wymagań. Konieczne jest również zapewnienie spójności polskiego systemu prawnego z nowymi przepisami UE w tym zakresie, w szczególności nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 262, poz. 2609) pod kątem wymogów operacyjnych dla tzw. statków powietrznych Aneksu II.

W okresie dostosowywania się do nowych europejskich wymagań w zakresie wykonywania niezarobkowych operacji lotniczych będą miały zastosowanie przepisy załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych – tj. „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (Pl-6)”.

Z analogicznej procedury odroczenia NCO / NCC opt out skorzystały także inne władze lotnicze państw członkowskich UE, np. irlandzka i włoska.

Źródło / Autor: ULC