Kategorie
Lotnictwo cywilne

ULC: Rozporządzenie MTBiGM zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

W dniu 4 października br. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. 2013, poz. 1177). Rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 132 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.-Prawo lotnicze.

Rozporządzenie rozszerza katalog podmiotów, które mogą wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o nadanie oznaczenia lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Katalog uprawionych do występowania do Prezesa ULC o nadanie oznaczenia lokalizacji został rozszerzony o zgłaszających lądowisko do ewidencji oraz posiadaczy nieruchomości, na których znajduje się lądowisko, w zależności od tego czy dane lądowisko podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji. Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty podmiotów zgłaszających lądowiska, gdyż dotychczasowy stan prawny uniemożliwiał nadanie oznaczenia lokalizacji zainstalowanej na lądowisku stacji w celu jej identyfikacji. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść rozporządzenia jest dostępna w Dzienniku Ustaw RP.

Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Lotnictwo Cywilne

Redakcja Lotnictwo Cywilne