ULC: Informacja w sprawie publikacji programów szkolenia do świadectw kwalifikacji

Zgodnie z § 33 w zw. z § 50 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 664)  informujemy, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozpoczął publikację w Dzienniku Urzędowym ULC programów szkolenia do świadectw kwalifikacji.

Pierwsze programy dostępne są pod adresem:http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/85/akt.pdf
W związku z powyższym, Prezes Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie wszelkich uwag, wniosków, propozycji zmian  i komentarzy do publikowanych programów na adres mailowy: lpl@ulc.gov.pl

Zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia, publikowane programy będą okresowo aktualizowane przez Prezesa Urzędu, na wniosek podmiotów szkolących lub przedstawicieli środowiska lotniczego, stosownie do uzasadnionych potrzeb szkoleniowych, popartych praktyką i doświadczeniem wnioskujących. Dodatkowo, zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji, Prezes Urzędu jest zobowiązany do aktualizacji opublikowanych programów szkolenia, stosownie do zmian przepisów lotniczych oraz uzasadnionych potrzeb szkoleniowych. Niezależnie od obowiązku publikacji programów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, każdy podmiot szkolący może opracować i przedłożyć do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu własny program szkolenia. Warunkiem wprowadzenia do stosowania, sporządzonego samodzielnie przez podmiot szkolący programu szkolenia i wszelkich zmian do niego, będzie  jego wcześniejsze zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu.

Równocześnie Prezes ULC przypomina, iż zgodnie z brzmieniem § 50 ust. 2 rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji, podmioty szkolące do świadectw kwalifikacji, zobowiązane są do wprowadzenia do stosowania opublikowanych w Dzienniku Urzędowym ULC programów szkolenia, o których mowa w § 32 ust. 3 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia, w ciągu 30 dni od dnia ich ogłoszenia. Niniejszy obowiązek będzie podlegał sprawdzeniu podczas kontroli przeprowadzanych w myśl przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) nad podmiotami szkolącymi, po publikacji i wejściu w życie rozporządzenia MTBiGM z dnia 12 września 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących (Dz. U. z 2013 r. poz. 1068), tj. po 27 września br.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 50 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji, szkolenia lotnicze rozpoczęte  przed dniem wprowadzenia do stosowania nowych, opublikowanych przez Prezesa Urzędu programów, mogą być kontynuowane na podstawie dotychczasowych warunków. Ponadto, zgodnie z § 51 podmioty szkolące prowadzące działalność szkoleniową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji, tj. przed dniem 8 czerwca 2013 r., mogą, do czasu wprowadzenia do stosowania opublikowanych programów szkolenia, prowadzić szkolenia lotnicze na dotychczasowych warunkach. W momencie wprowadzenia do stosowania ww. programów szkolenia, wszystkie nowo rozpoczęte szkolenia należy przeprowadzać w oparciu o ww. programy. Kolejne programy będą publikowane w najbliższym okresie kilkunastu dni.

Źródło / Autor: ULC