ULC: Rozporządzenie MTBiGM w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

W dniu 6 września w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie klasyfikacji statków powietrznych, wydane na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy – Prawo lotnicze. Rozporządzenie określa klasyfikację statków powietrznych oraz szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania objętych nimi rodzajów statków powietrznych i sprzętu.

Dotychczas obowiązująca klasyfikacja statków powietrznych oparta była wyłącznie o wytyczne zawarte w Załączniku 7 („Znaki przynależności państwowej i znaki rejestracyjne statków powietrznych”) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO). W związku z dynamicznym rozwojem niektórych rodzajów statków powietrznych, w szczególności w obszarze lotnictwa sportowego i rekreacyjnego, klasyfikacja statków powietrznych oparta o dotychczas obowiązujące rozporządzenie i funkcjonująca przez dziesięć lat stała się nieaktualna i niekompletna. Nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych umożliwi dokonywanie precyzyjnych zapisów w procesach i dokumentacji związanej z rejestracją lub ewidencjonowaniem statków powietrznych, w dokumentacji potwierdzającej zdatność do lotu, kwalifikacji przepisów budowy w procesach konstruowania i wytwarzania statków powietrznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 7 grudnia 2013 roku.

Poniżej link do treści rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1032

Źródło / Autor: ULC