ULC – Rozpoczął się proces ratyfikacji Konwencji pekińskiej i Protokołu pekińskiego

W dniu 23 sierpnia 2013 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski zwrócił się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o rozpoczęcie procesu ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów dotyczących międzynarodowego lotnictwa cywilnego (Konwencja pekińska) oraz Protokołu uzupełniającego Konwencję o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi z 1970 r., podpisanych w Pekinie w dniu 10 września 2010 r. Jest to pierwszy formalny krok mający na celu ratyfikację tych nowych aktów prawa międzynarodowego powstałych pod auspicjami ICAO.

Ratyfikacja Konwencji pekińskiej (po jej wejściu w życie) spowoduje, iż będzie miała ona pierwszeństwo przed Konwencją montrealską z 1971 roku o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego i uzupełniającym ją Protokołem z 1988 roku w sprawie zwalczania bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu. Konwencja Pekińska oparta została na Konwencji montrealskiej, jednakże rozszerzono w niej katalog czynów zabronionych i zwiększono krąg podmiotów, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Z kolei po ratyfikacji i wejściu w życie Protokołu pekińskiego, wraz z Konwencją haską z 1970 r. będzie on stanowił jeden dokument, który nie będzie mógł być interpretowany oddzielnie.

Konwencja i Protokół są częścią implementacji Globalnej Strategii Przeciwdziałania Terroryzmowi przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 8 września 2006 r.

Link z treścią Konwencji i Protokołu:
http://www.icao.int/secretariat/legal/Pages/TreatyCollection.aspx

Źródło / Autor: ULC