Kategorie
Nowożytność

Reformy i myśl wojskowa generała artylerii koronnej Alojzego Fryderyka Brühla

31 marca 1767 r. opublikowano opracowany przez generała Brühla Artykuł Powinnośc… ((Oficerowie Rzeczypospolitej, s. 13.)). Był to pierwszy w dziejach artylerii Rzeczypospolitej dokument określający obowiązki wszystkich żołnierzy korpusu artylerii. W dokumencie tym została wyłożona w dużej mierze myśl o funkcjonowaniu artylerii. Od najniższego szczebla były stawiane żołnierzowi wysokie wymagania. Fachowość ujął Brühl na pierwszym miejscu. Umiejętność pisania i czytania była podstawą. Każdy artylerzysta musiał znać obsługę wszelkiego rodzaju dział. Na niższych szczeblach była już wymagana znajomość rysunku technicznego oraz budowy i zasad działania sprzętu artyleryjskiego. Warto zwrócić uwagę, że stawiał jak na owe czasy bardzo duże wymagania wobec umiejętności artylerzystów.

Dużo uwagi poświęcał też nadzorowi przełożonych nad podwładnymi. Wynikało to ze specyfiki sprzętu, który stanowił duże zagrożenie dla życia. Obowiązki oficerów zostały wypunktowane bardzo szczegółowo, uczyniono ich odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie formacji. Na każdym szczeblu miała obowiązywać bezwzględna dyscyplina i ścisłe wykonywanie rozkazów. Każdy mógł awansować bez względu na pochodzenie, co było wielką nowością. Wystarczała odpowiednia wiedza i umiejętności. Na kolejne stopnie można było awansować po zdaniu egzaminu przed komisją. Tak rygorystyczne zasady pozwalałyby zatrzymać najlepszych w korpusie. Wszystkich powinno się zobowiązać do ustawicznego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Według tych artykułów kształtowałoby się życie wewnętrzne artylerii.

Autor: Grzegorz Glabisz

Grzegorz Glabisz