95 lat lotnictwa polskiego – stwórz projekt murala

Stwórz najlepszy projekt murala z okazji 95-lecia polskiego lotnictwa, wygraj i ozdób kamienicę przy ulicy Tarczyńskiej w Warszawie.

Dowództwo Sił Powietrznych i Wirtualna Polska ogłaszają konkurs „Stwórz mural z okazji 95-lecia lotnictwa polskiego”, dotyczący zaprojektowania i wykonania na jednej z kamienic stołecznej Ochoty, wielkoformatowego malowidła ściennego.
Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych, portalu Wirtualna Polska oraz dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Nagrodą główną w konkursie jest możliwość realizacji przedstawionego projektu muralu na ścianie budynku przy ul. Tarczyńskiej.
Koszt farb oraz rusztowania pokryją sponsorzy konkursu. Przewidziano również nagrody pocieszenia w postaci zaproszeń VIP na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW-2013 w Radomiu, które odbędą się 24-25 sierpnia br. Ponadto, zwycięzca i osoby wyróżnione otrzymają upominki od Dowódcy Sił Powietrznych.
Ogłoszenie wyników przez komisję konkursową nastąpi 14 sierpnia br., a realizacja projektu powinna zbiec się z obchodami święta Lotnictwa Polskiego 28 sierpnia.
Prace konkursowe w formie rysunku należy przesyłać na adres: Wydział Prasowy Dowództwa Sił Powietrznych, ul. Żwirki i Wigury 103, 00-912 Warszawa z dopiskiem „Stwórz mural z okazji 95-lecia polskiego lotnictwa”. Termin nadsyłania projektów upływa 11 sierpnia 2013 r.
Nie musisz być twórcą street-artu ani grafikiem. Może to właśnie Twój talent zostanie doceniony.
ppłk Artur Goławski

95 lat lotnictwa polskiego

Regulamin Konkursu
„Stwórz mural z okazji 95-lecia polskiego lotnictwa wojskowego”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Stwórz mural z okazji 95-lecia polskiego lotnictwa wojskowego”, zwanego dalej Konkursem, jest Dowództwo Sił Powietrznych, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 103 w Warszawie, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Konkurs organizowany jest w terminie od godziny 12.00 23.07.2013 roku do godz. 23.59 04.08.2013 roku. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni użytkownicy portalu Wirtualna Polska, mający obywatelstwo polskie, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
3. Użytkownicy portalu Wirtualna Polska mogą wziąć udział w Konkursie, podając swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
4. W konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont e-mailowych posiada.
5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane lub przysłane po terminie nie będą uwzględniane.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu komputerowego Uczestnika.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
9. Nagrodami w Konkursie są:
1) 1 główna nagroda dla zwycięzcy – jest to możliwość realizacji przedstawionego projektu muralu na ścianie budynku przy ul. Tarczyńskiej 1 w Warszawie (fotografia w załączeniu). Koszt farb oraz rusztowania pokrywają sponsorzy konkursu.
2) 2 nagrody pocieszenia dla dwójki kolejnych z wyłonionych zwycięzców – dwuosobowe vipowskie zaproszenia na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW Radom 2013, które odbędą się w dniach 24-25 sierpnia 2013 roku.
3) wszystkim 3 wyróżnionym osobom, o których mowa w § 2 pkt. 9. ppkt. 1) i § 2 pkt. 9. ppkt. 2) zostaną wręczone upominki specjalne Dowódcy Sił Powietrznych o wartości do 200 złotych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcach Konkursu oraz osobach wyróżnionych nagrodami pocieszenia na stronie internetowej www.sp.mil.pl, www.wp.pl, www.airshow.sp.mil.pl, na co uczestnicy przystępując do konkursu – wyrażają zgodę.

§ 3
Zasady przyznawania nagród Konkursowych

1. Zadaniem Uczestników Konkursu stworzenie projektu murala oraz późniejsze jego wykonanie. Tematyką murala jest rocznica 95-lecia polskiego lotnictwa wojskowego. Prace konkursowe w formie rysunku należy przesyłać na adres: Dowództwo Sił Powietrznych, ul. Żwirki i Wigury 103, 00-912 Warszawa z dopiskiem Konkurs: „Stwórz mural z okazji 95-lecia polskiego lotnictwa”.
2. O zwycięstwie w Konkursie zdecyduje Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciele Sił Powietrznych (2 osoby), przedstawiciel portalu Wirtualna Polska, przedstawiciel dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
3. Konkurs rozpocznie się od godziny 12.00 23.07.2013 roku i zakończy o godz. 23.59 11.08.2013 roku.
4. Prace powinny być wykonane własnoręcznie. Projekty przesłane w formie elektronicznej zostaną odrzucone.
5. Stworzenie murala powinno zbiec się z obchodami Święta Lotnictwa Polskiego 28 sierpnia 2013 roku.
6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.
7. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3 uczestników – 1 osoba otrzyma nagrodę główną i 2 osoby otrzymają nagrody pocieszenia – zwanych w niniejszym Regulaminie „Zwycięzcami Konkursu”.
8. Nagrody w Konkursie określona w § 2 pkt. 9 powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
9. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie www.wp.pl oraz www.sp.mil.pl najpóźniej po upływie 3 dni roboczych od posiedzenia Komisji, o którym mowa w § 3 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Aby otrzymać nagrodę, Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 24 godziny od daty otrzymania informacji o wygranej.
3. Zwycięzca Konkursu w celu otrzymania nagrody, musi podać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z kodem pocztowym. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym Regulaminem.
4. Nazwiska zwycięzców będą opublikowane na stronach www.sp.mil.pl, www.wp.pl, www.airshow.sp.mil.pl, jak i profilu Facebook Sił Powietrznych, po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w § 4 pkt. 2 oraz § 4 pkt. 3 nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników z najwyższą notą punktową spełniającemu warunki Konkursu.
5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku jego wygranej.
6. Przyznanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród, uczestnicy zobowiązani będą do jego zapłaty we własnym zakresie przed wydaniem nagrody, na co – przystępując do konkursu – wyrażają zgodę.
7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.
8. Organizator nie zapewnia kosztów dojazdu, wyżywienia i ewentualnych noclegów, związanych z przybyciem oraz powrotem Zwycięzcy Konkursu do i z tworzeniem murala przy ulicy Tarczyńskiej 1 w Warszawie. Szczegółowe informacje organizacyjne związane z odbiorem nagrody, Organizator przekaże Zwycięzcom Konkursu indywidualnie. Dotyczy to w szczególności warunków pogodowych podczas tworzenia murala. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
9. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Wydział Prasowy Dowództwa Sił Powietrznych, ul. Żwirki i Wigury 103, 00-912 Warszawa z dopiskiem Konkurs: „Stwórz mural z okazji 95-lecia polskiego lotnictwa”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

§ 7

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu www.wp.pl oraz www.sp.mil.pl.
2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.