ULC – Posiedzenie Rady TTE – podsumowanie z zakresu lotnictwa

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak oraz Podsekretarz Stanu w MTBiGM Maciej Jankowski wzięli udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (Rady TTE), które odbyło się 10 czerwca 2013 roku w Luksemburgu. Było to drugie i ostatnie formalne posiedzenie Rady TTE podczas prezydencji irlandzkiej, kończącej się 30 czerwca 2013 roku, podsumowujące prowadzone przez nią w tym okresie prace, w tym związane z lotnictwem cywilnym.

Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym

Podczas posiedzenia podjęto m.in. dyskusję na temat zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Podejście ogólne przyjęte przez Radę ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 roku uwzględnia główne kwestie podniesione przez państwa członkowskie UE podczas dyskusji w organach przygotowawczych Rady, w szczególności poprzez:

• analizę zakresu obowiązkowego zgłaszania zdarzeń w celu wyłączenia niektórych kategorii, takich jak samoloty historyczne, skonstruowane amatorsko czy eksperymentalne, a także w celu uproszczenia wymogów dotyczących zgłaszania zdarzeń dla samolotów mniej złożonych;
• zapewnienie ochrony pracownikom zgłaszającym zdarzenia, jednakże bez naruszania przepisów prawa karnego państw członkowskich UE;
• dostosowanie procedur klasyfikacji ryzyka bezpieczeństwa w sposób, który pozwoli na wykrycie wszystkich istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernych obciążeń administracyjnych;
• zapewnienie wydłużenia terminu wejścia w życie rozporządzenia, aby umożliwić państwom członkowskim UE przygotowanie się na jego implementację.

W wyniku dyskusji został zmieniony tekst dokumentu przedstawiony przez Prezydencję (10279/13 + COR 1) w części dotyczącej ochrony osób zgłaszających zdarzenia. Zakaz wykorzystywania informacji zawartych w zgłoszeniach zdarzeń przeciwko osobom zgłaszającym zdarzenia został ograniczony do postępowań dyscyplinarnych oraz administracyjnych. Usunięte natomiast zostało odwołanie do postępowania cywilnego, aby uniknąć sprzeczności z przepisami prawnymi niektórych państw członkowskich UE. Jednakże przepisy krajowe państw członkowskich mogą przewidywać silniejszą ochronę, w szczególności rozszerzyć ją także do postępowania cywilnego.

Zgodnie z tzw. zwykłą procedurą prawodawczą akt ten zostanie przyjęty wspólnie przez Parlament Europejski i Radę na wniosek Komisji. Przyjęte przez Radę podejście ogólne jest porozumieniem politycznym wypracowanym przez Radę w oczekiwaniu na stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu.

Podpisanie umowy lotniczej z Izraelem

Przy okazji posiedzenia Rady ds. TTE, Unia Europejska i jej Państwa Członkowskie podpisały Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony (16828/12). Umowa przewiduje w szczególności stopniowe i wzajemne otwarcie rynków (z pełnym otwarciem rynku do roku 2017), wzrost tygodniowych częstotliwości lotów, a także umożliwienie liniom lotniczym z Unii Europejskiej swobodnego przelotu z dowolnego punktu w UE do dowolnego punktu w Izraelu. Postanowienia umowy zawierają także nowe uzgodnienia, na podstawie prawodawstwa UE, dotyczące współpracy regulacyjnej i zbliżenia między UE a Izraelem w dziedzinach istotnych z punktu widzenia bezpiecznego i efektywnego wykonywania przewozów lotniczych. Umowa ta ma także na celu zapewnienie równych szans dla podmiotów gospodarczych oraz promowanie wśród linii lotniczych zasad uczciwej konkurencji.

Handel emisjami w sektorze lotnictwa

Komisja poinformowała Radę o stopniu zaawansowania negocjacji w sprawie globalnych działań w celu ograniczenia emisji z lotnictwa (10609/13). Toczące się negocjacje w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dotyczą rozwoju podejścia do tej kwestii w oparciu o rynek globalny, jak również porozumienia w sprawie wytycznych dla stosowania krajowych i regionalnych środków rynkowych tak długo, jak długo globalny system nie funkcjonuje. Negocjacje zmierzają do przygotowania rezolucji, która zostanie przedłożona Zgromadzeniu ICAO we wrześniu 2013 roku. Aby przyczynić się do globalnego rozwiązania tego problemu przez Zgromadzenie ICAO we wrześniu br., Unia Europejska podjęła w kwietniu decyzję o tymczasowym zawieszeniu wykonania systemu handlu emisjami (ETS) dla lotów międzynarodowych do oraz z UE.

Prawa pasażerów transportu lotniczego

Komisja przedstawiła również wniosek w sprawie zmiany przepisów unijnej regulacji dotyczącej odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu (7615/13). Celem wniosku jest wyjaśnienie szarych stref w obowiązujących przepisach prawnych, wzmocnienie praw pasażerów i zasad rozpatrywania skarg, przy jednoczesnym łagodzeniu niewspółmiernych kosztów, jakie niektóre obowiązki mogą w wyjątkowych okolicznościach nałożyć na przewoźników lotniczych. Powyższy wniosek legislacyjny będzie priorytetem dla Prezydencji litewskiej.

Przejrzystość cenowa w lotnictwie

Komisja przedstawiła także notę informacyjną dotyczącą zapewnienia przejrzystości przy ustalaniu cen biletu lotniczego w interesie pasażerów (10592/13). Komisja dostrzegła konieczność lepszej współpracy z władzami sądowniczymi państw członkowskich UE oraz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do opłat za karty kredytowe.

Źródło / Autor: ULC