Garnizon lotniczy Goleniów w latach 1957–1998

Lotnisko Goleniów zostało wybudowane w latach 1954–1956, 5 km na wschód od miejscowości Goleniów1. Kadra garnizonu Goleniów rozmieszczona była w blokach w różnych częściach miasta. W latach 1957–1967 na lotnisku bazował 4. plm, a od 1967 do 1994 roku 2. plm „Kraków”. Po rozformowaniu 2. plm „Kraków” w latach 1994–1998 w jego miejsce powstała komenda obsługi lotniska Goleniów jako JW 1226, której dowódcą został ppłk Stanisław Banaszkiewicz. Dowódcami garnizonu Goleniów byli dowódcy pułku, od 1994 roku komendant obsługi lotniska, od 1998 roku został dowódca 1. RBM z Mostów płk Mieczysław Lasota, a po nim mjr Jerzy Jastrzębski. W skład garnizonu wchodziły 4 jednostki wojskowe: 2. plm „Kraków”, 20. Rejonowa Baza Techniczna w Mostach, Sekcja Przechowywania Amunicji Lotniczej WLF i 23. Wojskowy Skład MPS (JW 3187) w Białuniu (powstał 15 września 1961 roku, został rozformowany w 2001 roku). 23. Wojskowy Skład MPS przechowywał materiały pędne i smary dla potrzeb wojsk lądowych i lotnictwa, podlegał pod Pomorski Okręg Wojskowy. Do 1991 roku pełnili w nim służbę żołnierze zasadniczej służby wojskowej, a od 1991 do końca 1996 roku ochraniała skład służba cywilna. W latach 1991–1996 jako Sekcja Przechowywania Paliw podlegała pod 13. Okręgową Składnicę MPS, a od 1997 roku wchodzi w skład 1. RBM z Mostów2. Lotnisko Goleniów posiadało drogę startową (DS) o długości 2500 m i szerokości 60 m. Zasadniczy kierunek lądowania 311°, a odwrotny czyli pomocniczy – 131°. Kryptonim radiowy naziemny lotniska „Mewa”, a powietrzny „Opal”. Całość lotniska była ogrodzona i zajmowała obszar około 560 hektarów, w tym część operacyjna lotniska około 380 hektarów. 3,5 km na zachód od lotniska w miejscowości Marszewo znajdował się RLP, na którym był sprzęt radiotechniczny 19. brt. 3850 m od progu DS w miejscowości Mosty znajdowała się DRL (pracowała na częstotliwości 590 kHz), która podawała drogą radiową alfabetem Morse’a, pierwszą i ostatnią literę kryptonimu powietrznego lotniska czyli O i L (z odwrotnego kierunku radiolatarnia podawała litery w odwrotnej kolejności, czyli L i O). 1500 m od początku DS, pomiędzy BRL i DRL, znajdował się radionamiernik. 880 m od początku DS znajdowała się BRL (pracowała na częstotliwości 285 kHz), która podawała pierwszą literę kryptonimu powietrznego lotniska, czyli O (z odwrotnego kierunku L). Obok BRL stała KNS-1P, która czerwonym światłem alfabetem Morse’a podawała, podobnie jak BRL tylko światłem, literkę O (z odwrotnego kierunku L). Radiolatarnie, radionamiernik i KNS-1P umieszczone były w osi DS lotniska. Na lotnisku był system świetlny Łucz-2 rozwinięty według figury SP-2. W części północnej lotniska znajdował się Port Lotniczy PLL LOT, a przy nim rozśrodkowane były samoloty 1. elm. W środkowej części znajdowała się wieża Wojskowego Portu Lotniczego, hangar et, SER (SPiER), a w południowej części lotniska: domek pilota, domki eskadrowe i 12 schronohangarów, które były wykorzystywane według potrzeb, ale w ostatnim okresie istnienia pułku znajdowały się w nich samoloty 3. elm. Schronohangary numer 11 i 12 przeznaczone były dla pary dyżurnej. W okresach, gdy dyżuru bojowego w pułku nie było, stały w nich samoloty 3. elm. 2. elm rozśrodkowana była po drugiej stronie DS obok miejscowości Marszewo. Przy domku pilota znajdował się także KOL. Na lotnisku były również trzy składy mps, w tym dwa stacjonarne i jeden ruchomy na pojazdach i przyczepach (zapas nienaruszalny na pojazdach i przyczepach plutonu dystrybutorów paliwowych, który wchodził w skład kompanii transportowej).

Pomiędzy lotniskiem a koszarami znajdował się budynek 26. bł i ul, w którym rozlokowano sztab batalionu, kompanie łączności, kompanie ul i stołówkę żołnierską. Obok sztabu 26. bł i ul na wschód wybudowano w 1985 roku stację radiolokacyjną kontroli rejonu lotniska i wykrywania celów niskolecących „Avia-W”, a na zachód znajdowała się wartownia nr 2. Przy sztabie 26. bł i ul znajdował się także magazyn łączności i ul. Na lotnisku była również służba elektrogazowa. W miejscowości Glewice, położonej 9 km na wschód od Goleniowa, znajdowały się koszary, które zajmowały obszar 19,7 hektara. Najbliżej miejscowości Glewice znajdował się budynek sztabowy, w którym rozlokowano sztab pułku, sztab 19. brt i 36. bzaop. W kierunku zachodnim od budynku sztabu pułku znajdował się stary koszarowiec, w którym zakwaterowano 1., 2. i 3. elm, et, KOL i pluton funkcyjnych. W piwnicach starego koszarowca mieścił się węzeł łączności, kabina treningowa samolotu (KTS-4)3 i OBERON. Obok budynku sztabowego znajdowało się kasyno oddzielne dla personelu latającego i dla personelu naziemnego zabezpieczającego loty, klub żołnierski i biblioteka. Na terenie koszar znajdował się również nowy koszarowiec (wybudowany w 1983 roku), w którym zakwaterowano 1. i 2. krt, ktr i KO. W piwnicach nowego koszarowca znajdowała się baza mobilizacyjna pododdziałów (PPW i ZN) i Kantyna Żołnierska. Na terenie koszar przy wejściu znajdował się budynek, w którym służbę pełnił oficer dyżurny. W głębi koszar znajdowała się wartownia nr 1, strzelnica (wybudowana w 1984 roku), stołówka żołnierska, magazyny: mundurowy, uzbrojenia, techniczny (ZLT), chemiczny, radiotechniczny, samochodowy i Wojskowa Administracja Koszar. Na terenie koszar znajdowała się Izba Chorych, służba wysokościowo-ratownicza, straż pożarna, plac apelowy, tor przeszkód, sklep, punkt kontroli technicznej i pluton remontu pojazdów kołowych (które podlegały szefowi służby samochodowej pułku). Po zachodniej stronie koszar znajdował się chemiczny (z torem napalmowym) i przeciwlotniczy ośrodek (ogródek) szkoleniowy.

Bomboskład pułku znajdował się na terenie 20. Rejonowej Bazy Technicznej (JW 3646) w Mostach, gdzie zajmował trzy magazyny o łącznej powierzchni 460 m². Przechowywano tam tylko bomby i amunicję lotniczą, a amunicję ogólnowojskową przechowywano w magazynie uzbrojenia na terenie koszar (w Glewicach).

W Goleniowie od 1957 roku funkcjonował Garnizonowy Klub Oficerski, a od 1973 roku Klub Garnizonowy, który miał siedzibę przy ul. Słowackiego 1. Przy ul. Sułtanowa 4 (obecnie Władysława Jagiełły 4) znajdował się Hotel Wojskowy i Wojskowa Przychodnia Lekarska, którą później przeniesiono na ul. Słowiańską 9a. Przedszkole Wojskowe znajdowało się na początku przy ul. Sułtanowa 12, a po wybudowaniu nowego (w 1981 roku) przeniesiono je na ul. Akacjową 19. WAK funkcjonowała w mieście w różnych miejscach, początkowo na ul. Kościuszki 5/5, potem w Hotelu Wojskowym, a następnie na ul. Barnima 6. W latach 1957–1967 pułk był zabezpieczany w informacje o sytuacji powietrznej przez 604. RLP, który był rozwinięty na terenie lotniska w pobliżu miejscowości Marszewo (niedaleko Bramy Marszewskiej), gdzie później wybudowano domek 2. elm i rozlokowano tam jej samoloty. W latach 1968–1971 w tym samym miejscu stacjonowało 604. Zautomatyzowane Centrum Radiolokacyjnego Rozpoznania i Dowodzenia. W 1971 roku po utworzeniu 19. brt też rozlokowano go w tym samym miejscu, w zachodniej części lotniska Goleniów, a w 1974 r. przeniesiono na nowy umocniony posterunek radiolokacyjny w miejscowości Marszewo, 2,5 km od miasta Goleniów. 19. brt od początku swego istnienia podlegał szefowi sztabu – zastępcy dowódcy 2. plm „Kraków”, a od 1990 roku został podporządkowany dowódcy 2. BRt z Bydgoszczy. W 1995 roku 19. brt został rozformowany4. Na terenie Mostów od 1968 roku znajdowała się Sekcja Przechowywania Amunicji Lotniczej, która nie podlegała dowódcy 2. plm „Kraków”, a wchodziła w skład 10. Brygady Materiałowego Zaopatrzenia WLF w Pile i zajmowała 14 magazynów. Jej kierownikiem był mjr Stanisław Gil. Sekcja powstała 18 czerwca 1961 roku w Toruniu jako Centralna Baza Amunicji. W 1968 roku została przeniesiona do Mostów, gdzie w 1993 roku została rozformowana5.

Rejon obrony lotniska podzielony był na 3 sektory. W każdym z nich były 2–3 punkty oporu (najważniejsze punkty przy drodze Goleniów – Nowogard od strony Marszewa i od strony Glewic). Na lotnisku wyznaczano odwód z eskadry technicznej. Wydzielano również grupę naziemnego poszukiwania (GNP), grupę ratunkowo-ewakuacyjną (GRE), pluton alarmowy oraz 1/3 sił do zwalczania celów niskolecących. 10 stycznia 1994 roku w Goleniowie (Glewicach) w koszarach, na placu alarmowym (apelowym) 2. plm „Kraków” odbyła się ostatnia uroczysta zbiórka kończąca działalność tej elitarnej jednostki lotniczej. Uczestniczyli w niej m.in. ówczesny dowódca WLOP, gen. dyw. dr pil. Jerzy Gotowała, dwaj byli dowódcy pułku: gen. bryg. pil. Czesław Mikrut i płk dr inż. pil. Ryszard Olszewski, ówczesny dowódca 2. KOP, gen. bryg. pil. Mieczysław Walentynowicz, a także płk dypl. pil. Stanisław Targosz i ppłk dypl. inż. Henryk Czyżyk z 3. DLMB ze Świdwina oraz obecna i była kadra 2. plm „Kraków”. 28 sierpnia 2008 roku, w Dniu Święta Lotnictwa Polskiego, z okazji 90-lecia Lotnictwa Polskiego, w centrum miasta przed Urzędem Gminy i Miasta, przy Placu Lotników 1, w Goleniowie, uroczyście odsłonięto samolot MiG-21, jako Pomnik Lotników Polskich. 21 listopada 2013 roku, nowemu rondu przy ul. Dworcowej w Goleniowie nadano nazwę Rondo 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”. 2 lipca 2022 roku w lesie (w Puszczy Goleniowskiej) w pobliżu podgoleniowskiego Wierzchosławia dokonano odsłonięcia Kamieni Pamięci, poświęconych upamiętnieniu dwóch pilotów 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”, z Goleniowa, którzy zginęli w tych okolicach w katastrofach lotniczych. W dniu 8 marca 1967 roku zginął tam por. pil. Paweł Kacprzak – starszy pilot 4. plm „Kraków” (od 1967 r. 2. plm Kraków”), 11. DLM, a 12 grudnia 1980 roku zginął ppłk dr pil. Henryk Hałka – dowódca 2. plm „Kraków”, 4. PDLM. Odsłonięcie Kamieni Pamięci uświetniła obecność pocztów sztandarowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 25 w Goleniowie oraz Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Mostach, w uroczystości licznie udział wzięły też władze miasta, członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Związku Żołnierzy WP oraz mieszkańcy: Goleniowa, Wierzchosławia i regionu.

19 marca 1981 roku w Goleniowie w Klubie Garnizonowym przy ul. Słowackiego 1 powstało Koło nr 25 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy6 (od 2010 r. Związek Żołnierzy WP). Według stanu na dzień 5 maja 2008 roku Koło nr 25 liczyło 55 członków, a jego prezesem był mjr Adam Mroczkowski, a na dzień 8 października 2022 r. liczyło 80 członków i prezesem był kpt. mgr Witold Morawski. 5 października 2004 roku powstał Oddział Goleniowski Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, który na dzień 5 maja 2008 roku liczył 28 członków, a jego prezesem był płk pil. Władysław Puczko. Natomiast na dzień 8 października 2022 r. Oddział liczył 46 członków, a jego prezesem był płk inż. Zbigniew Skowroński.

27 września 2003 roku, w obecności władz powiatu i miasta Goleniowa oraz grona sympatyków 2. pułku lotnictwa myśliwskiego „Kraków” uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę przy terminalu portu lotniczego Szczecin-Goleniów, na której wyryto napis: Tu stacjonował 2. pułk lotnictwa myśliwskiego „Kraków” kontynuator tradycji wszystkich jednostek tego imienia. Odsłonięcia tablicy dokonali płk dypl. pil. Jerzy Rybicki i płk dypl. pil. Roman Rycielski, byli dowódcy pułku oraz ppłk pil. Władysław Puczko, były długoletni zastępca dowódcy 2. plm „Kraków” ds. szkolenia.

Od 2004 roku w dawnych koszarach po 2. plm „Kraków” stacjonuje 3. Batalion logistyczny im. Ziemi Goleniowskiej, który wchodzi w skład 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego podległy pod Pomorski Okręg Wojskowy (od 1 lipca 2007 roku Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych) z Bydgoszczy, którego dowódcą i dowódcą garnizonu Goleniów od marca 2007 do 8 października 2013 roku był ppłk mgr inż. Radosław Dłutkowski – były szef służby samochodowej 2. plm „Kraków” (przed nim dowódcą był ppłk mgr inż. Sławomir Łach), a obecnie od 28 lutego 2019 roku jest ppłk mgr inż. Robert Szpakowski. W koszarach w Glewicach w latach 1957–1967 stacjonował 4. plm ”Kraków”, od 1967 roku – 2. plm „Kraków”, od 1994 do 1998 roku – komenda obsługi lotniska Goleniów (JW 1226),od 1998 do 2001 roku koszary przejęła ówczesna 1. RBM z Mostów. W latach 2001–2004 w koszarach rozlokowane były dwa samodzielne bataliony: 75. Batalion Transportu mps i 86. Batalion Transportowy, które podlegały Pomorskiemu Okręgowi Wojskowemu. Dowódcą garnizonu Goleniów od 2001 do 2004 roku był dowódca 86. batalionu transportowego mjr mgr inż. Sławomir Łach. W 2004 roku z połączenia 86. batalionu transportowego i 75. Batalionu transportu mps powstał 3. batalion logistyczny podległy 1. Pomorskiej Brygadzie Logistycznej z Bydgoszczy, której dowódcą i dowódcą garnizonu Goleniów został ppłk mgr inż. Sławomir Łach. Pełnił on te obowiązki do marca 2007 roku. Od 2004 roku w koszarach w Glewicach stacjonuje 3. batalion logistyczny jako JW 11987.

Aktualnie w skład garnizonu Goleniów wchodzą dwie jednostki wojskowe – 3. batalion logistyczny im. Ziemi Goleniowskiej z Glewic i Skład Materiałowy 2. Rejonowej Bazy Materiałowej z Wałcza, który znajduje się na terenie Mostów (wcześniej była tam 1. Rejonowa Baza Materiałowa, którą rozformowano i Skład Materiałowy Mosty podporządkowano 2. RBM z Wałcza). Lotnisko Goleniów zostało przejęte przez spółkę Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (PPL), miasto Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i miasto Goleniów. Na terenie lotniska oprócz spółki działa firma lotnicza Aerogryf Aviation (przedsiębiorstwo prywatne) i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe8. Teren po byłym RLP w Marszewie w 1996 roku przejęła od wojska gmina Goleniów i na Zielonym Wzgórzu, pomiędzy Goleniowem, a Marszewem, powstało nowoczesne osiedle, w którym zamieszkało ponad trzysta rodzin.

W 2024 r. przypada 80-lecie powstania 2. pnb „Kraków” i dlatego z tej okazji do Kobylej Woli k. Górzna pojadą delegacje lotników z byłego 2. plm „Kraków” z Warszawy i Goleniowa, żeby złożyć wieńce i wiązanki kwiatów przy Pomniku poświęconym lotnikom 2. pnb „Kraków”.

DOWÓDCY GARNIZONU LOTNCZEGO GOLENIÓW W LATACH 1957 – 2009.

1. ppłk pil. Zygmunt PADUCH – 4. plm – 08.1957 – 10.1960 r.;

2. ppłk pil. Ryszard SACHARZ – 4. plm – 10.1960 – 11.1964 r.;

3. ppłk pil. Jerzy RYBICKI – 2. i 4. plm – 11.1964 – 09.1968 r.;

4. ppłk dypl. pil. Tytus KRAWCZYC – 2. plm „Kraków” – 09.1968 – 12.1969 r.;

5. ppłk dypl. pil. Władysław CZABAN – 2. plm „Kraków” – 01.1970 – 09.1971 r.;

6. ppłk dypl. pil. Kazimierz GRZYBOWSKI – 2. plm „Kraków” – 09.1971 – 09.1973 r.;

7. ppłk dypl. pil. Roman RYCIELSKI – 2. plm „Kraków” – 09.1973 – 12.1979 r.;

8. ppłk dr pil. Henryk HAŁKA – 2. plm „Kraków” – 12.1979 – 12.1980 r.;

9. ppłk pil. Zbigniew BIEDRZYCKI – 2. plm „Kraków” – 12.1980 – 03.1982 r.;

10. ppłk dypl. pil. Czesław MIKRUT – 2. plm „Kraków” – 03.1982 – 04.1986 r.;

11. ppłk dypl. inż. pil. Ryszard OLSZEWSKI – 2. plm „Kraków” – 04.1986 – 02.1988 r.;

12. ppłk dypl. pil. Marian KACZMARSKI – 2. plm Kraków” – 02.1988 – 11.1991 r.;

13. ppłk dypl. inż. pil. Ryszard WILANTEWICZ – 2. plm „Kraków” – 11.1991 – 09.1993 r.;

14. ppłk dypl. inż. Zdzisław MAŚLAK – 2. plm „Kraków” – 10.1993 – 01.1994 r.;

15. ppłk inż. Stanisław BANASZKIEWICZ – KOL Goleniów – 02.1994 – 1998 r.;

16. mjr inż. Jerzy JASTRZĘBSKI – 1. RBM Mosty – 1998 – 2001 r.;

17. ppłk mgr inż. Sławomir ŁACH – 86. bat. transportowy – 2001 – 03.2007 r.;

18. ppłk mgr inż. Radosław DŁUTKOWSKI – 3. bat. logistyczny – 03.2007 – 08.10.2013 r.

19. ppłk mgr inż. Radosław Sułek – 3. bat. logistyczny – 08.10.2013 – 18.12.2018 r.;

20. cz.p.o. mjr Robert Szpakowski – 3. bat. logistyczny – 18.12.2018 – 28.02.2019 r.;

21. ppłk mgr inż. Robert Szpakowski – 3 bat. logistyczny – 28.02.2019 – 2022 r.;

22. mjr mgr inż. Bartłomiej Piotrowski – 3. bat. logistyczny – 05.2022 – do chwili obecnej.

Szefowie sztabu – zastępcy dowódcy 2 pułku lotnictwa myśliwskiego „Kraków”:

 1. ppłk Jan Korotkiewicz
 2. ppłk Grzegorz Makowoz
 3. mjr Stanisław Bazow
 4. kpt. Andrzej Karwacki
 5. mjr Henryk Barcharz
 6. kpt. Zygmunt Szmitkowski
 7. kpt. Jan Wójtowicz
 8. kpt. pil. Zenon Kuroń
 9. kpt. Jerzy Szczutkowski
 10. mjr dypl. pil. Zbigniew Żarnecki 1962 – 1964
 11. ppłk dypl. Jerzy Szczutkowski 1964 – 1974
 12. ppłk Władysław Michniewski 1974 – 1976
 13. mjr dypl. Jerzy Kujawa 1976 – 1979
 14. ppłk dypl. Wiesław Szczygieł 1979 – 1985
 15. mjr dypl. inż. Henryk Czyżyk 1985 – 1988
 16. mjr dypl. inż. Stanisław Węc 1988 – 1990
 17. ppłk dypl. inż. Zdzisław Maślak 1990 – 1994

PILOCI ROKU 2. plm „Kraków” z Goleniowa:

 1. 1976 r. – kpt. pil. Ryszard Krzeszewski;
 2. 1977 r. – kpt. pil. Szymon Krupa;
 3. 1978 r. – mjr pil. Romuald Podgórski;
 4. 1979 r. – kpt. pil. Jerzy Grzegorek;
 5. 1980 r. – kpt. pil. Jerzy Bachta;
 6. 1981 r. – kpt. inż. pil. Tadeusz Skarżyński;
 7. 1982 r. – kpt. inż. pil. Antoni Jeliński;
 8. 1983 r. – kpt. inż. pil. Adam Hoderny;
 9. 1984 r. – mjr pil. Jerzy Grzegorek;
 10. 1985 r. – mjr inż. pil. Antoni Jeliński;
 11. 1986 r. – kpt. inż. pil. Marian Harbacewicz;
 12. 1987 r. – kpt. inż. pil. Jerzy Woźniak;
 13. 1988 r. – kpt. inż. pil. Andrzej Dziąbowski;
 14. 1989 r. – kpt. inż. pil. Piotr Podgórski;
 15. 1990 r. – kpt. inż. pil. Eugeniusz Gardas;
 16. 1991 r. – kpt. inż. pil. Włodzimierz Kałkus.

Zasłużeni Piloci Wojskowi z 2. plm „Kraków” z Goleniowa:

 1. 1980 r. – ppłk pil Zbigniew Biedrzycki;
 2. 1984 r. – ppłk pil. Władysław Puczko.

Prezesi Oddziału Goleniowskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. ppłk dypl. inż. pil. Jacek Adamczyk – 05.10.2004 – 12.01.2007 r.;
 2. płk pil. Władysław Puczko9 – 12.01.2007 – 31.01.2013 r.;
 3. płk inż. Zbigniew Skowroński – 31.01.2013 – do chwili obecnej

Prezesi Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego10 im. 2. plm „Kraków” w Goleniowie:

1.    mjr pil. Henryk KUSZAJ  –  1981 – 1983

2.    ppłk mgr Stanisław OZIMEK  –  1983 – 1985

3.    mjr Czesław NAPORA  –  1985 – 1986

4.    ppłk dypl. pil. Roman RYCIELSKI  –  1986 – 1990

5.    ppłk Mieczysław ANCZARSKI  –  1990 – 1994

6.    ppłk pil. Romuald MORALEWICZ  –  1994 – 1998

7.    ppłk mgr Stanisław TARASZCZUK  –  1998 – 2002

8.    ppłk mgr inż. Józef BEDNARZ  – 2002 – 2006

9.    mjr Adam MROCZKOWSKI  –  2006 – 2012

10.  kpt. mgr Witold MORAWSKI  –  2012 – do chwili obecnej.

płk dr inż. Henryk Czyżyk

—————-

1 Goleniów – miasto w województwie zachodniopomorskim (przed 1 stycznia 1999 roku w województwie szczecińskim) położone nad rzeką Iną. W 1977 roku liczył 18 tysięcy mieszkańców. Prawa miejskie uzyskał w 1268 roku.

2 Relacja płk. Henryka Cieślaka – byłego dowódcy 23. Wojskowego Składu MPS w Białuniu.

3 KTS-4 z 2. plm „Kraków”, z Goleniowa znajduje się obecnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (kabina samolotu MiG-21pfm)

4 Zarządzeniem szefa Sztaby Generalnego WP nr 079/Org. z 5 grudnia 1994 r. na bazie 19. batalionu radiotechnicznego z Goleniowa sformowano w Zamościu 11. manewrowy batalion radiotechniczny (mbrt), który włączono w skład 1. Brygady Radiotechnicznej. 11. mbrt także został rozformowany z dniem 31 grudnia 2000 r.

5 Relacja mjr. Stanisława Gila – byłego kierownika Sekcji Przechowywania Amunicji Lotniczej w Mostach

6 13 kwietnia 2010 r. IX Nadzwyczajny Zjazd delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP zmienił nazwę Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP na Związek Żołnierzy WP i uchwalił nowy Statut. 26 maja 2010 r. nastąpiła rejestracja nowej nazwy ZŻWP

7Relacja płk. mgr. inż. Radosława Dłutkowskiego – byłego szefa służby samochodowej 2. plm „Kraków” i byłego dowódcy 3. batalionu logistycznego z Glewic

8Relacja płk. inż. Zbigniewa Skowrońskiego – byłego oficera SIL 2. plm „Kraków”, a obecnie głównego specjalisty Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Goleniowie

9 31 stycznia 2013 r. zmarł płk pil. Władysław Puczko i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Goleniowie

10 13-14 czerwca 1981 r. w Warszawie, I Krajowy Zjazd powołał Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ) i zatwierdził statut, w 1997 r. ZBŻZ zmienił nazwę na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy (ZBŻZiOR), a w 2010 r. ZBŻZiOR zmienił nazwę na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP). 26 maja 2010 r. nastąpiła rejestracja nowej nazwy ZŻWP

Zdjęcie tytułowe: openstreetmap.org