ULC: Statystyki oraz analiza rynku lotniczego w drugim kwartale 2015 r.

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował statystyki dotyczące przewozów lotniczych oraz analizę rynku lotniczego w drugim kwartale 2015 r. W drugim kwartale 2015 roku na rynku obowiązywała kontynuacja pozytywnych trendów z poprzednich okresów. W pierwszych miesiącach sezonu letniego doszło zarówno do zwiększenia liczby pasażerów, liczby operacji, jak i współczynnika wypełnienia miejsc. W efekcie wszystkie te wskaźniki wzrosły łącznie w całym półroczu. Wyraźnie silny wzrost przewozów widać w przypadku ruchu regularnego. Pozytywne sygnały można dostrzec również na rynku połączeń czarterowych, jednakże wzrost nie był tak duży jak w poprzednim kwartale. Znaczne wzrosty odnotowali przewoźnicy LCC, którzy byli jednymi z głównych motorów wzrostu w polskich portach lotniczych. Warto również wskazać, że w przeciwieństwie do pierwszego kwartału, w drugim kwartale żaden port lotniczy nie odnotował ujemnej dynamiki ruchu.

Przewozy pasażerskie w drugim kwartale 2015 roku w Polsce zwiększyły się o 14%, w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. W półroczu wzrost wyniósł 15%. Dobre wyniki ruchu lotniczego miały miejsce przy niższej dynamice liczby operacji (+7%) w drugim kwartale i ponad 9% wzroście w całym półroczu. W tym czasie zwiększyła się również średnia liczba pasażerów przypadających na rejs. (111 pasażerów w drugim kwartale oraz 103 w całym półroczu), co było efektem zwiększenia średniej wielkości samolotów o ok. 7 miejsc w stosunku do drugiego kwartału 2014 (o ok. 6 miejsc w całym półroczu) oraz nieznacznego wzrostu wskaźnika seat factor (S/F). Choć S/F, liczony jako iloraz liczby pasażerów i miejsc pasażerskich oferowanych na rynku, wzrósł zaledwie o 1 punkt procentowy (w półroczu podobna wartość) to należy wskazać, że i tak można go uznać za satysfakcjonujący, jeśli weźmie się pod uwagę przeszło 13% wzrost liczby oferowanych miejsc pasażerskich.

Wyniki przewozów pasażerskich zanotowane przez polskie porty lotnicze w pierwszym półroczu znacznie przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło jednak nieco gorszy wynik od porównywalnych europejskich portów. Porty regionalne (z uwzględnieniem Warszawa/Modlin) uzyskały natomiast znacznie wyższy wzrost w porównaniu do portów, obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w tym czasie znacznie wyższą dynamikę ruchu (+15%) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI. Jednocześnie liczba operacji w całym półroczu w Polsce wzrosła o 10%. Należy podkreślić, że do wzrostu ruchu międzynarodowego przyczyniły się przewozy zarówno z pierwszego jak i drugiego kwartału. Bardzo dobre wyniki w pierwszym półroczu odnotowano także w przewozach krajowych (+16%), które kształtowały się również na znacznie wyższym poziomie w porównaniu do portów ACI.

Liderem wzrostu, pod względem ilościowym, w drugim kwartale i w pierwszym półroczu był port Warszawa/Modlin. Wśród portów regionalnych, podobnie jak w pierwszym kwartale, najlepszy wynik odnotował port w Gdańsku, a następnie w Krakowie i Katowicach. Dodatnie dynamiki ruchu uzyskały także pozostałe porty regionalne. W dużej mierze była to zasługa przewoźników LCC i przewoźników sieciowych, którzy otworzyli nowe połączenia w kilku polskich portach.

W ramach przewozów regularnych w drugim kwartale, największe wzrosty były w przypadku Wielkiej Brytanii, a następnie Niemiec, Norwegii i Hiszpanii. W przewozach czarterowych najpopularniejszym kierunkiem była z kolei Grecja. Warto wskazać, że spadki przewozów nastąpiły w przypadku kierunków o niestabilnej sytuacji politycznej jak Izrael czy Tunezja i Egipt.

Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym półroczu 2015 roku ponad 13,8 mln pasażerów, co stanowi 15% wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost w drugim kwartale wyniósł 14%, a zatem był on o ok. 2 punkty procentowe niższy w porównaniu do wyników zanotowanych dla pierwszego kwartału. W drugim kwartale zwiększyła się również średnia długość odcinka lotu o 10 km. Do wzrostów doszło również w przypadku liczby operacji. W pierwszym półroczu wzrosły one o 9%, a w samym drugim kwartale o 7% (jeśli wyłączyć operacje bez przewozów pasażerów). Podobnie jak w przypadku pasażerów dynamika wzrostu liczby operacji była jednak niższa od dynamiki odnotowanej w pierwszym kwartale 2015 roku. W drugim kwartale doszło też do znaczącego wzrostu oferowania. Liczba dostępnych miejsc pasażerskich wzrosła o 13%, a łącznie w pierwszym półroczu 2015 roku o 14%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną analizą oraz szczegółowymi statystykami przygotowanymi przez ULC. [kliknięcie w link spowoduje przekierowanie na strony ULC]

Źródło / Autor: ULC