Kategorie
Lotnictwo cywilne

ULC: Pierwszy certyfikat lotniska użytku publicznego wydany na podstawie nowych przepisów unijnych

ULC

W dniu 28 kwietnia 2015 roku, po pomyślnie przeprowadzonym procesie konwersji certyfikatu lotniska Bydgoszcz-Szwederowo (EPBY), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał pierwszy certyfikat lotniska użytku publicznego na podstawie wymagań przepisów unijnych, tj. rozporządzenia bazowego 216/20108 oraz wykonawczego nr 139/2014. Certyfikat został wydany na czas nieokreślony.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem 216/2008, wprowadzony został na poziomie unijnym nowy system certyfikacji, oparty na nowych zasadach i procedurach ustanowionych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Nowy system unijnej certyfikacji odzwierciedla nie tylko najnowszy stan wiedzy i najlepsze praktyki w zakresie lotnisk, obowiązujące normy i zalecane praktyki Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), ale przede wszystkim zapewnia proporcjonalność wymogów eksploatacyjno-technicznych w zależności od wielkości i nasilenia ruchu, kategorii i złożoności danego lotniska oraz charakteru i zakresu prowadzonych na nim operacji. Zapewnia także niezbędną elastyczność przepisów indywidualnie do każdego lotniska. Przepisy unijne uwzględniają również przypadki infrastruktury lotniskowej, która powstała przed wejściem w życie rozporządzenia 139/2014, zgodnie z różnymi wymaganiami zawartymi w prawodawstwie krajowym państw członkowskich.

Decyzję o wydaniu unijnego certyfikatu lotniska (po raz pierwszy lub w drodze konwersji istniejącego certyfikatu krajowego) wydaje się na wniosek zarządzającego lotniskiem, po spełnieniu wymogów określonych w szczególności w rozporządzeniu 139/2014.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. wszystkie lotniska użytku publicznego, obsługujące zarobkowy przewóz lotniczy, na których prowadzi się operacje podejścia lub odlotu przy wykorzystaniu procedur instrumentalnych, które dysponują utwardzoną drogą startową o długości co najmniej 800 metrów, będą musiały dostosować się do wymagań Unii Europejskiej i przejść proces konwersji certyfikatów. W tym okresie procesowi konwersji certyfikatu krajowego na unijny będzie podlegało jeszcze 12 lotnisk użytku publicznego posiadających certyfikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydany na podstawie przepisów krajowych.
Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Lotnictwo Cywilne

Redakcja Lotnictwo Cywilne