Kategorie
Szybki news

Szybki news: ULC – Informacja dla polskich przewoźników lotniczych w sprawie 0% stawki VAT

Uprzejmie przypominamy, że 20 lutego 2015 r. mija termin na złożenie przez polskich przewoźników lotniczych dokumentów celem wpisania na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, a tym samym uprawionych do korzystania ze stawki VAT 0% w odniesieniu do importu, dostaw i usług określonych w art. 83 ust. 1 pkt. 5-8, 13, 16 i 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w art. 83 ust. 1a ustawy o VAT, w formie oświadczenia, dostępnego na stronie ULC, lub innej spełniającej wymogi ustawy o VAT, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji przewoźnika, należy dostarczyć do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przesłać pocztą na adres Urzędu z zachowaniem ww. terminu.

Po otrzymaniu stosownych dokumentów Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokona ich weryfikacji, a na podstawie jej wyników do dnia 30 marca 2015 r. opublikuje w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego listę polskich przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, która będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Zwracamy również uwagę, że w trakcie okresu obowiązywania przedmiotowej listy jej zmiana nie będzie możliwa, z wyjątkiem jej rozszerzenia o przewoźników rozpoczynających działalność w trakcie danego roku podatkowego – zgodnie z art. 83 pkt. 1b ustawy o VAT.

Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Lotnictwo Cywilne

Redakcja Lotnictwo Cywilne