ULC: Publikacja EASA w sprawie wdrażania nowych metod nawigacji

ULC

Uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała dokument „Performance Based Navigation (PBN) implementation in the European Air Traffic Management Network (EATMN)”, dotyczący wdrażania w Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (EATMN) koncepcji nowych metod nawigacji (tzw. PBN). Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania ewentualnych uwag na adres:

dla zarejestrowanych użytkowników: http://hub.easa.europa.eu/crt/
dla nowych użytkowników: npa@easa.europa.eu

Opublikowany dokument odnosi się szczególnie do instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, zarządzających lotniskami oraz operatorów statków powietrznych. Uwzględniono w nim kwestie bezpieczeństwa, interoperacyjności, proporcji i koordynacji kwestii związanych z wprowadzaniem PBN w europejskiej przestrzeni powietrznej. Przedstawiony dokument zawiera też propozycje rozwiązań prawnych, które pozwolą wdrożyć koncepcję PBN. Nawigacja oparta na charakterystykach (PBN) to nawigacja obszarowa, bazująca na wymaganiach charakterystyk dla statków powietrznych operujących po trasie lotu, zgodnie z procedurą podejścia wg przyrządów lub w wyznaczonej przestrzeni powietrznej. Wymagania charakterystyk wyrażone są w specyfikacji nawigacji (specyfikacji RNAV, specyfikacji RNP) w pojęciach dokładności, integralności, ciągłości, dostępności i funkcjonalności, wymaganej dla zamierzonej operacji, w kontekście koncepcji konkretnej przestrzeni powietrznej. Koncepcja PBN zawiera i łączy w spójną całość trzy elementy:

– infrastrukturę radionawigacyjną,
– specyfikację nawigacyjną,
– aplikacje nawigacyjne.

Źródło / Autor: ULC