Stan i uzbrojenie współczesnych sił zbrojnych Republiki Litwy