DGRSZ: 56 Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

W Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbywa się 18-19 marca doroczna konferencja bezpieczeństwa lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Pięćdziesiątemu szóstemu spotkaniu dowódców jednostek lotniczych, szefów pionów bezpieczeństwa lotów, dowódców grup działań lotniczych i obsługi technicznej oraz dyrektorów i ekspertów z instytucji zajmujących się sprawami lotnictwa przyświeca hasło „Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwa lotów jako rozwinięcie metod zapewnienia bezpieczeństwa w lotnictwie SZRP”.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP i Dowództwa Operacyjnego RSZ, przemysłu lotniczego, uczelni i instytutów, a także lotnictwa służb porządku publicznego i cywilnych instytucji lotniczych.

Zadaniem konferencji jest nie tylko podsumowanie ubiegłorocznej działalności w obszarze bezpieczeństwa lotniczego, ale także określenie kierunków umożliwiających zapewnienie bezpiecznego wykonania zadań lotniczych w systemie narodowym i sojuszniczym w 2014 roku.

Dowódca Generalny RSZ generał broni pilot Lech Majewski ocenił, że rok 2013 był dla lotników kolejnym, dobrym okresem, gdyż spędzili w powietrzu ponad 60 tysięcy godzin i uniknęli najpoważniejszych w skutkach zdarzeń. Generał podkreślił, że działania lotników ukierunkowane były na wdrożenie do szkolenia lotniczego rozwiązań o charakterze systemowym (w postaci nowych instrukcji, regulaminów, programów szkolenia i metodyk), a towarzyszyło temu faktycznie intensywne szkolenie w powietrzu i wykonanie zadań w zintegrowanym sojuszniczym systemie obrony powietrznej. Co ważne, nie odnotowano ani jednego przypadku niezdyscyplinowania w powietrzu.

Generał Majewski wskazał, że prowadzone szkolenie z sukcesami zwieńczone było udziałem w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych. Załogi uczestniczyły w operacjach na obczyźnie, realizując zadania bojowe, humanitarne, deportacyjne, wspierające służby i resorty cywilne. Kontynuowano intensywne szkolenie nawigatorów, kontrolerów ruchu lotniczego, meteorologów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej. „Prowadzone na wszystkich szczeblach działania profilaktyczne donoszące się do bezpieczeństwa lotów oraz zaangażowanie personelu latającego pozwalają nam dziś mówić, że utrzymujemy satysfakcjonujący poziom bezpieczeństwa lotów”, wskazał generał Majewski. Podkreślił, że nie oznacza to, że lotnicy mogą spocząć na laurach, bo zagrożenie zawsze istnieje. „Z prowadzonych wieloletnich analiz wynika, że dobry poziom bezpieczeństwa osiąga się poprzez utrzymanie wysokiej sprawności eksploatowanego sprzętu, właściwe ukierunkowanie działalności profilaktycznej oraz nieustannym doskonaleniu systemu szkolenia. W łańcuchu przyczynowo-skutkowym należy wzmacniać przede wszystkim człowieka, jako najsłabsze ogniwo”.

Podczas konferencji płk pil Mirosław Grochowski, szef Inspektoratu MON do spraw BL, przedstawił wyniki badania zdarzeń lotniczych zaistniałych w wojsku w 2013 roku. Wskazał, że

Dowódcy skrzydeł i brygad lotniczych zameldowali o zagrożeniach dla bezpieczeństwa lotów dostrzeganych w jednostkach im podległych oraz podejmowanych działaniach mających zminimalizować możliwość zmaterializowania się tych zagrożeń. Była zatem mowa o niedoskonałościach sprzętu latającego, szkoleniu pilotów z promocji 2012 i 2013, lotach w goglach noktowizyjnych, szkoleniu instruktorów, zderzeniach z ptakami i zwierzyną zamieszkującą lasy na terenie baz lotniczych, czystości dróg startowych, niebezpiecznych zjawiskach pogodowych i dostępności statków powietrznych oraz o kulturze sprawiedliwego traktowania (Just Culture) . „Chcemy uczyć się tylko na błędach innych. Dlatego niezbędne jest, abyśmy mówili sobie tylko prawdę, także o popełnianych błędach. Stąd taka waga Just Culture”, podkreślał płk pil. Dariusz Malinowski, dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Płk pil. Eugeniusz Gardas, szef usytuowanego w Sztabie Generalnym WP Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie przedstawił wnioski z przeprowadzonych w 2013 roku pierwszych auditów. Zapowiedział, że w kilkudziesięciu auditach planowanych na rok 2014 ujęte zostaną kwestie badań lotniczo-lekarskich wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, zasadności lotów inspektorskich, zarządzania zasobami personelu latającego w lotnictwie transportowym, stanu lotnisk śmigłowcowych, szkolenia na symulatorach lotu. „Chcemy też przyjrzeć się technice naziemnej, służącej zabezpieczeniu lotów”, wskazał pułkownik.

Gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Inspektor Sił Powietrznych, poinformował, że w 2014 roku lotnicy wojskowi planują spędzić w powietrzu ponad 65 tysięcy godzin, a sprzyjająca pogoda sprawia, że już wykonali 15 procent założonego planu.

Generał Majewski wskazał, że jednym z celów na rok 2014 jest osiągnięcie i utrzymanie co najmniej 70-procentowej dostępności samolotów i śmigłowców. Polecił także sprawdzić i ujednolicić (jeśli jest taka potrzeba) w jednostkach dokumentację do szkolenia lotniczego i spadochronowo-desantowego. „We wszystkich działaniach powinniście podejmować decyzje przemyślane, racjonalne, kierując się wymogiem zapewnienia bezpieczeństwa podwładnym”, zwrócił się do o=przybyłych na konferencję dowódców i osób funkcyjnych. „Jeśli nie będzie warunków do wykonania zadania, zadań nie należy wykonywać. W lotnictwie przecenianie swoich umiejętności zbyt często źle się kończy”, podkreślił i podziękował wszystkim tym, którzy przyczyniają się do utrzymania osiągniętego stanu bezpieczeństwa lotów.

dgrsz-konferecja

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: mjr Michał Romańczuk