ULC: Publikacja rozporządzeń Komisji wdrażających koncepcję EASA w zakresie „danych dotyczących zgodności operacyjnej”