ULC: Publikacja rozporządzeń Komisji wdrażających koncepcję EASA w zakresie „danych dotyczących zgodności operacyjnej”

Prezes Urzędu informuje, że w dniu 27 stycznia 2014 w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane następujące rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 69/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących;

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 70/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008;

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

Ww. rozporządzenia wdrażają nową koncepcję EASA w zakresie „danych dotyczących zgodności operacyjnej” (OSD – Operational Suitability Data). Koncepcja ta została wprowadzona w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 w ramach pierwszego rozszerzenia zakresu przepisów.

Nowe przepisy zapewnią dostępność i korzystanie z określonych danych, niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji, przez użytkowników. Dane te uważa się za charakterystyczne dla typu statku powietrznego, a zatem muszą one zostać opracowane przez organizację projektującą dany typ.

Dane te obejmują:

• minimalny program szkolenia kwalifikującego do uzyskania uprawnień pilota dotyczących typu statku powietrznego;
• dane referencyjne statku powietrznego pomagające w kwalifikacji symulatorów;
• minimalny program szkolenia kwalifikującego do uzyskania uprawnień personelu poświadczającego obsługę techniczną dotyczących typu statku powietrznego;
• dane dotyczące typu statku powietrznego wykorzystywane do szkolenia personelu pokładowego;
• główny wykaz minimalnego wyposażenia (MMEL).

Dane OSD zaproponowane przez projektanta będą zatwierdzane przez EASA wraz z certyfikacją zdatności do lotu. Po zatwierdzeniu dane OSD muszą być wykorzystywane przez użytkowników i ośrodki szkolenia przy ustalaniu szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wykazu minimalnego wyposażenia (MEL). Oczekuje się, że dane te przyczynią się do zlikwidowania luki między zdatnością do lotu a operacjami lotniczymi.

Ponadto informujemy, że sektory środowiska lotnictwa cywilnego wchodzące w zakres kompetencji EASA, w których wystąpią skutki związane z wejściem przepisów dotyczących OSD w życie to:

a. wykwalifikowany personel w UE: piloci, personel pokładowy i personel poświadczający obsługę techniczną;
b. posiadacze i wnioskujący o certyfikat typu statku powietrznego (z UE i spoza UE);
c. wnioskujący o uzupełniający certyfikat typu (z UE i spoza UE);
d. użytkownicy i właściciele statków powietrznych z UE;
e. ośrodki szkolenia (z UE i spoza UE);
f. producenci i użytkownicy symulatorów (z UE i spoza UE);
g. uznane organizacje obsługi technicznej (z UE i spoza UE);
h. właściwe organy (EASA i krajowe władze lotnicze).

Rozporządzenia wchodzą w życie 20 dnia od daty ich publikacji.

Źródło / Autor: ULC