ULC: Rozporządzenie MTBiGM ws. czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg śmigłowców oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego

W dniu 11 grudnia 2013 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego (Dz. U. 2013, poz. 1493). Podstawą dla jego wydania jest upoważnienie ustawowe zawarte w art. 103 c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393).
Dotychczas, w zakresie niniejszej materii odnoszącej się do przewozu lotniczego przy użyciu śmigłowca oraz śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego obowiązywało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1841).

Treść nowego rozporządzenia obejmuje swym zakresem regulację:
1) maksymalnego okresu pełnienia czynności lotniczych,
2) przerw w pełnieniu czynności lotniczych,
3) okresów wypoczynku należnych w związku z pełnieniem czynności lotniczych,
4) ograniczeń czasu lotu,
5) form pełnienia gotowości oraz warunków ich wliczania do czasu pracy
– w odniesieniu do członków załóg śmigłowców w przewozie lotniczym i w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego.

Celem nowego rozporządzenia było takie ukształtowanie przepisów prawnych, by umożliwiały one zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych i zapobiegania skutkom skumulowanego zmęczenia członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie, ponadto uwzględnia rozwiązania wypracowane i funkcjonujące do tej pory, a przez to sprawdzone w praktyce.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść rozporządzenia:  http://ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/12_2013/rozp_art_103c.pdf