ULC: Konferencja „Internacjonalizacja i Europeizacja Prawa Lotniczego”

W dniu 11 października 2013 roku na Uczelni Łazarskiego odbyła się konferencja „Internacjonalizacja i Europeizacja Prawa Lotniczego” zorganizowana z okazji Jubileuszu 90 urodzin i 65 lat pracy zawodowej prof. dr hab. Marka Żylicza – wybitnego eksperta międzynarodowego i polskiego prawa lotniczego, autora wielu publikacji naukowych. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Otwierając konferencję Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Pan Piotr Ołowski pogratulował i podziękował obecnemu na konferencji Profesorowi Markowi Żyliczowi za ogromny wkład w rozwój polskiego prawa lotniczego oraz podkreślił jego bogaty dorobek naukowy. W swoim przemówieniu odniósł się również do niedawnego sukcesu Polski w wyborach do Rady ICAO oraz objęciu prze Polskę przewodnictwa w Central European Rotation Group (CERG) na trzyletnią kadencję. Prof. dr hab. Marek Żylicz wygłosił wykład na temat kierunków internacjonalizacji i europeizacji prawa lotniczego. Podkreślił w nim słuszną koncepcję rozwoju europejskich regulacji z zakresu prawa lotniczego.

Pani dr Małgorzata Polkowska wygłosiła wykład na temat „Polskiego członkostwa w międzynarodowych organizacjach lotniczych”. W swojej prezentacji przedstawiła historię członkostwa Polski w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz zasygnalizowała aktualne obszary zainteresowań Organizacji, którymi ICAO będzie zajmować się przez kilka najbliższych lat. Pani dr Małgorzata Polkowska opisała ponadto działalność Rady ICAO, w której pracach będzie uczestniczyć jako Stała Przedstawicielka przez trzyletnią kadencję. Podziękowała prof. Markowi Żyliczowi za wieloletnie poświęcenie dla rozwoju prawa lotniczego i poprosiła o dalszą pomoc w rozwoju doktryny prawa lotniczego. Dr Anna Konert – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego wygłosiła w wykład pt. „Prawotwórcza moc Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach lotniczych”. Podczas wykładu Pani dr Konert wskazała widoczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tendencje do wykraczania interpretacyjnego poza ramy obowiązujących przepisów, szczególnie z zakresu Rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

Podczas konferencji Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan dr Piotr Kasprzyk w swoim wystąpieniu nakreślił historię powstania Joint Aviation Authorities a następnie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Wśród prelegentów znaleźli się również m.in. mgr Maria Adam Berezowski, dr Tomasz Balcerzak oraz dr Telesfor Marek Markiewicz, mgr Paweł Szarama, mgr Kinga Kolasa-Sokołowska oraz mgr Tomasz Świtalski. Poruszono tematy związane z uwarunkowaniami prawno-finansowymi pomocy publicznej w transporcie lotniczym Unii Europejskiej, wojskowego kontekstu harmonizacji europejskich przepisów ruchu lotniczego, przedstawiono problematykę przepisów karnych wynikających z ustawy prawo lotnicze i przepisów kodeksu karnego, rolę wielostronnych umów międzynarodowych jako źródła prawa lotniczego oraz zagadnienie postępowań grupowych i ich ewentualny wpływ na działanie podmiotów z zakresu lotnictwa. Wszyscy prelegenci gratulowali profesorowi Markowi Żyliczowi Jubileuszu i życzyli dalszych sukcesów naukowych.

Źródło / Autor: ULC