Rozporządzenie MTBiGM ws. ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa

W dniu 24 września 2013 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP, pod poz. 1132, rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 9 października br., stanowiąc wypełnienie delegacji ustawowej określonej w art. 140e ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 140e ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze  ww. ewidencję prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rozporządzenie określa warunki i sposób zgłaszania do ewidencji i wykreślania z niej, pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa oraz warunki i sposób prowadzenia tej ewidencji.

Od daty obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia nastąpi zmiana formularza rejestracyjnego, którego prawidłowe wypełnienie i przesłanie, przez właściciela lub użytkownika nadajnika sygnału  niebezpieczeństwa, do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest niezbędne do dokonania wpisu do ewidencji.
Dodatkowo, rozporządzenie znosi obowiązek wypełniania i przesyłania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego: oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenia, że nadajnik sygnału niebezpieczeństwa nie jest zarejestrowany w ewidencji lub rejestrze prowadzonym przez właściwy organ innego państwa.

Nowe wzory formularzy rejestracyjnych i wzory ich wypełnienia będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dziale Żegluga Powietrzna, zakładka Poszukiwanie i ratownictwo – Rejestracja beaconów 406MHz.

Link do rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1132/1

Źródło / Autor: ULC