ULC: Rozporządzenie MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

W dniu 16 września 2013 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1077 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 24 września br. Rozporządzenie to stanowi wypełnienie delegacji ustawowej określonej w art. 104 ust. 1 i art. 94 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.).

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest uregulowanie kwestii związanych z licencjami wydawanymi dla specjalności lotniczych, w tym min. określenie:

1) szczegółowych wymagań dla poszczególnych rodzajów licencji, dotyczących kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki;
2) szczegółowych warunków i sposobu:
a) wydawania, przedłużania, wznawiania, wymiany, cofania, ograniczania, zawieszania i przywracania licencji oraz wynikających z nich uprawnień,
b) uznawania, zawieszania uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcych licencji oraz wynikających z nich uprawnień, wydanych przez właściwy organ obcego państwa,
c) uzyskiwania i sprawdzania kwalifikacji lotniczych,
d) prowadzenia szkolenia lotniczego;
3) uprawnień przyznawanych i wpisywanych do licencji;
4) wzorów licencji;
5) szczegółowych warunków wykonywania uprawnień wynikających licencji,
a także określenie specjalności personelu lotniczego wykonującego czynności w załodze statków powietrznych i inne czynności lotnicze w stosunku, do których został wprowadzony wymóg posiadania licencji, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.) i art. 94 ust. 8 ustawy Prawo lotnicze, oraz wymagania dla takich licencji.

Podstawowe zmiany, które zostały przewidziane w rozporządzeniu obejmują:

– Odstąpienie od wydawania licencji na 5 letni okres ważności, wymuszoną przepisami rozporządzenia UE nr 1178/2011. Korzystanie z licencji zależeć będzie od ważności wynikających z niej uprawnień oraz ważności orzeczenia lotniczo-lekarskiego wymaganego dla danej licencji, co wynika bezpośrednio z brzmienia art. 97 ustawy – Prawo lotnicze.
– § 26 rozporządzenia określa podmioty, w których może być wykonywane szkolenie lotnicze; w tym wskazane zostały podmioty, w których możliwe jest prowadzenie szkolenia mechaników lotniczych obsługi technicznej dotyczące typu statku powietrznego. Oprócz sytuacji typowych przewiduje się również możliwość szkolenia poza organizacjami lub ośrodkami szkolenia lotniczego mechaników, tj. dodatkowo – w organizacji obsługi technicznej statków powietrznych oraz u producenta statku powietrznego.
– W § 28 ust. 4 określono, iż ośrodki szkolenia lotniczego będą mogły również (poza działalnością szkoleniową do konkretnych licencji i uprawnień z nich wynikających) prowadzić szkolenia specjalistyczne, mające na celu uzyskanie przez członków personelu lotniczego dodatkowych kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych wpisem do osobistej dokumentacji praktyki lotniczej.
– Przepis § 37 ust. 1 projektu stanowi odpowiedź na postulaty środowiska lotniczego. Przepis daje możliwość wykonywania czynności lotniczych na statkach powietrznych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia nr 216/2008 pilotom posiadającym licencje PPL(A), CPL(A), ATPL(A), MPL, PPL(H), CPL(H), ATPL(H), SPL, PPL(AS), CPL(AS), BPL z jednoczesnym określeniem  warunków jakie należy spełnić, aby móc wykonywać czynności lotnicze na tych statkach powietrznych.
– Licencje CPL(A), ATPL(A), CPL(H), ATPL(H), CPL(AS), CPL(AG) oraz SPL i BPL wraz z ważnymi uprawnieniami instruktorskimi wydane zgodnie z przepisami załącznika I (Część FCL) do rozporządzenia nr 1178/2011 uprawniać będą ich posiadaczy do wykonywania czynności lotniczych na danym typie statku powietrznego polegających na wykonywaniu lotów próbnych kontrolnych w celu dokonania odnowienia ważności pozwolenia na wykonywanie lotów oraz prób w locie zgodnie z programem prób w locie, za zgodą Prezesa Urzędu, po wykazaniu posiadania odpowiedniej praktyki w tym zakresie.

Link do treści rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1077

Źródło / Autor: ULC