Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej /SSLW RP/ powstało w 1989 roku. Skupia w swoich szeregach byłych żołnierzy zawodowych, którzy po dziesiątkach lat trudnej i niezwykle odpowiedzialnej służby w lotnictwie wojskowym przeszli w stan spoczynku lub do rezerwy. Zmieniony w 2012r. Statut zezwala także na przyjmowanie żołnierzy służby czynnej, za zgodą ich dowódcy.

Inicjatorami Stowarzyszenia byli głównie seniorzy w garnizonie poznańskim, jednym z największych garnizonów lotniczych w Polsce, gdzie żywe są wspomnienia jeszcze z okresu Powstania Wielkopolskiego z lat 1918/1919 i międzywojennego okresu rozwoju lotnictwa polskiego. Tutaj po II Wojnie Światowej stacjonowały naczelne organy dowodzenia lotnictwem, jak Dowództwo Korpusu Lotniczego, Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego, Dowództwo Wojsk Lotniczych, a także pułk lotnictwa myśliwskiego i jednostki zabezpieczenia.

28 grudnia 1990 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu i uzyskało osobowość prawną. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Poznań, a obszarem działania – Rzeczypospolita Polska.

Głównym celem Stowarzyszenia jest integrowanie wszystkich środowisk lotników, zarówno w kraju, jak i tych, którzy walczyli poza granicami naszej Ojczyzny w składzie jednostek sojuszniczych. Celami niemniej ważnymi są:
– kontynuowanie pięknych tradycji z okresu służby w jednostkach lotniczych;
– podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego;
– popularyzacja wiedzy o lotnictwie polskim w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami kombatanckimi w kraju i zagranicą;
– utrzymywanie więzi ze środowiskami byłych żołnierzy jednostek lotniczych i kombatantami oraz ich rodzinami;
– kultywowanie tradycji lotnictwa wojskowego;
– współpracę z MON, Dowództwem Sił Powietrznych oraz jednostkami lotniczymi;
– organizowanie narad, spotkań i zebrań członków i sympatyków Stowarzyszenia;
– prowadzenie działalności publicystycznej, dotyczącej polskiego lotnictwa wojskowego;
– dbałość o stan cmentarzy wojennych, kwater wojskowych, mogił, pomników i miejsc pamięci związanych z dziejami polskiego lotnictwa wojskowego i naszych sojuszników.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy członków, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków /Delegatów/, które zbiera się raz na cztery lata. W okresie między jego posiedzeniami władzę sprawuje Zarząd Główny Stowarzyszenia z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 92/98. Wybór wszystkich władz i organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, a kadencja trwa cztery lata.

Pracami Zarządu Głównego kieruje prezes. Kolejno prezesami byli:
– płk Tadeusz MYŚKO: 1989 – 1995;
– płk Bolesław HALERZ; 1995 – 2009;
– gen. dyw. Franciszek MACIOŁA: od 2009 /na zdjęciu/.

Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały, liczące minimum 30 członków zwyczajnych. W obrębie oddziału mogą być tworzone koła terenowe, liczące 15 członków zwyczajnych. Obecnie Stowarzyszenie liczy około 1100 członków, zorganizowanych w 14 oddziałach terenowych w: Białej Podlaskiej, Dęblinie, Gdyni, Goleniowie, Inowrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Modlinie, Pile, Poznaniu, Radomiu, Tomaszowie Mazowieckim i Warszawie. Dążymy do zwiększenia liczby członków i oddziałów, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie stacjonowały jednostki lotnicze. Istnieje obecnie szansa na utworzenie oddziałów w Debrznie i Bydgoszczy oraz innych miejscowościach. Prowadzona jest na ten temat akcja informacyjna.

Stowarzyszenie konsekwentnie dąży do realizowania przyjętych celów. We wrześniu 1992 roku – podczas Światowego Zlotu Lotników Polskich w Warszawie i Dęblinie – delegacja Stowarzyszenia nawiązała kontakty z lotnikami-seniorami żyjącymi za granicą. W rezultacie, w czerwcu 1993 w Poznaniu gościła delegacja Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii z kół w Derby, Glasgow i Nottingham. Delegacja Koła z Derby przekazała uroczyście naszemu Stowarzyszeniu sztandar organizacyjny swojego Koła. Sztandar przyjął prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia – płk Myśko. Sztandar ten podczas VI Zjazdu Lotników Polskich został przekazany do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
W 2010 roku nasze Stowarzyszenie podpisało umowę ze stowarzyszenia seniorów lotnictwa wojskowego Czech, Słowacji i Węgier. Nastąpiło to dzięki inicjatywie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia, który w 2005 roku nawiązał wieloletnią współpracę z oddziałami seniorów tych państw.

Stowarzyszenie podejmuje wiele inicjatyw, które odbijają się szerokim echem nie tylko wśród społeczności lotniczej. W 2012 roku, w 80-tą rocznicę tragicznej śmierci zwycięzców Międzynarodowego Chalenge’u Lotniczego w Berlinie, kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury, ufundowało dwie repliki „Dzwonu Bohaterskich Lotników Żwirki i Wigury” o wadze 80 kg każda. Jedną replikę przekazano do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a drugą dla Domu Polskiego w Cierlicku – opiekuna miejsca tragedii. Pierwowzór dzwonu ufundowało społeczeństwo polskie w 5-tą rocznicę, lecz nie dotarł on na Żwirkowisko. Oryginał i repliki odlała ta sama firma – Odlewnia Dzwonów Felczyński z Przemyśla.

W 2013 roku Stowarzyszenia wystąpiło z dwoma ważnymi inicjatywami:
– utworzenia Federacji Stowarzyszeń i Organizacji Lotniczych;
– budowy „Pomnika Chwały Lotnikom Polskim” na Warszawskich Powązkach.
Obie inicjatywy są w trakcie realizacji.

SSLW RP

Autor: płk Zenon Zgoła