Kategorie
News Polska

Siły Powietrzne RP tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

W Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych 20 marca odbyło się wyjazdowe posiedzenie SKON. Tematem posiedzenia było omówienie: „Roli Sił Powietrznych w systemie obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrony granicy państwowej i przestrzeni powietrznej RP”.

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał broni Edward Gruszka wraz z Szefem Sztabu – Zastępcą Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych generałem dywizji Jerzym Michałowskim przywitali przybyłych gości z Sejmowej Komisji Oborny Narodowej pod przewodnictwem Pani Poseł na Sejm RP – Jadwigi Zakrzewskiej i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia i modernizacji – Ministra Waldemara Skrzypczaka, a także przedstawicieli z różnych instytucji w tym: Dowódcę Sił Powietrznych generała broni pilota Lecha Majewskiego, Szefa Zarządu Planowania operacyjnego P–3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała dywizji Leszka Surawskiego, Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych generała dywizji pilota Jana Śliwkę.

W pierwszej części posiedzenia Dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski przedstawił zagadnienia dotyczące roli Sił Powietrznych w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz omówił obecny zakres działania Sił Powietrznych, ponadto zaprezentował planowany rozwój Sił Powietrznych w odniesieniu do systemu Obrony Powietrznej. Natomiast Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał broni Edward Gruszka, przedstawił tematykę odnoszącą się do ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, a także zaprezentował rozwiązania prawne opracowane przez DO SZ na polecenie Ministra Obrony Narodowej w zakresie Obrony Powietrznej w tym jej funkcjonowania w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny. Dodatkowo w swoim wystąpieniu Dowódca Operacyjny SZ, przedstawił sposób uregulowania prawnego dotyczącego możliwości oddziaływania przez Siły Zbrojne RP i układ pozamilitarny do wszystkich kategorii statków powietrznych, które mogą zostać użyte jako środek ataku terrorystycznego.

Przedstawiono wstępny projekt aktu prawnego rangi ustawy regulującego organizację Obrony Powietrznej, w tym zasady współdziałania Sił Zbrojnych RP z układem pozamilitarnym, organizację systemu ostrzegania i alarmowania wojsk, i ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza, kompetencje poszczególnych organów państwowych zaangażowanych w realizację zadań w ramach Obrony Powietrznej, zasady użycia siły przez Sił Zbrojnych RP oraz wydzielone elementy z układu pozamilitarnego do wszystkich kategorii statków powietrznych, które mogą zostać użyte jako środek ataku terrorystycznego.

Zaprezentowany projekt ustawy poddany został także analizie przez uczestników warsztatów naukowych, organizowanych przez Akademie Obrony Narodowej i Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w dniach 14-15 marca br. Uczestnicy warsztatów jednomyślnie zgodzili się, iż taki projekt powinien zostać jak najszybciej skierowany do Parlamentu do dalszych prac legislacyjnych.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele nie tylko z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale także delegaci Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej podsumowała Przewodnicząca Pani Poseł na Sejm RP – Jadwiga Zakrzewska stwierdzając, iż istnieje pilna potrzeba uchwalenia ustawy o Obronie Powietrznej, w celu dostosowania obecnie obowiązujących przepisów do nowej rzeczywistości.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej zakończyło się wpisem do Kroniki Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz wspólnym zdjęciem.
Zadaniem ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP jest przeciwdziałanie wobec obcych wojskowych statków powietrznych, które mogą dokonać zbrojnej napaści lub agresji przeciwko obiektom i ludności na terytorium RP oraz obcym cywilnym statkom powietrznym, które mogą zostać użyte jako środek ataku o charakterze terrorystycznym.
Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP realizowana jest w ramach Obrony Powietrznej RP we współdziałaniu ze Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej NATO.

 

Tekst: mjr Julita Mirowska, Jolanta Maciaszek (DOSZ)

Zdjęcia: st. chor. szt. Adam Roik