Lotnisko Modlin – rozpoczęcie naprawy pasa startowego 11 marca

Lotnisko Modlin poinformowało na swoim serwisie internetowym, że prace naprawcze na pasie startowym rozpoczną się 11 marca 2013 roku.

Poniżej cała informacja prasowa:

Zarząd Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin z przykrością odnotowuje fakt, że po raz kolejny od czasu ujawnienia wad drogi startowej, przedstawiciele ERBUD SA podejmują próby negocjacji i wywierania nacisku na Zarząd Spółki za pośrednictwem mediów.

Zarząd lotniska informuje, iż wszelkie działania podejmuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także zapisy wynikające z zawartych z generalnym wykonawcą umów. Nadrzędnym celem Zarządu Spółki jest jak najszybsze przywrócenie pełnej funkcjonalności portu, przywrócenie właściwego stanu drogi startowej, zgodnego z pierwotnym zamówieniem przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Ujawnienie się wad wykonawczych nie upoważnia Zarządu do zmiany w ich obliczu parametrów początkowego zamówienia. Harmonogram naprawy zakłada przywrócenie pełnej funkcjonalności lotniska do dnia 31 maja 2013 roku, co jest terminem realnym, potwierdzonym zarówno przez wysokiej klasy ekspertów w dziedzinie technologii betonowych jak i generalnego wykonawcę.

Lotnisko utworzyło specjalne, uproszczone procedury, dzięki którym ekipa remontowa ma ułatwiony dostęp do terenu budowy. Wczoraj (tj. 5.03.2013 r.) eksperci ze strony lotniska i generalnego wykonawcy potwierdzili harmonogram prac remontowych. Według zapewnień generalnego wykonawcy prace naprawcze wykonywane w ramach gwarancji, rozpoczną się w poniedziałek 11.03.2013 r.

W celu zapobieżenia występowaniu podobnych zdarzeń w przyszłości, kontrolę nad procesem usuwania wad wykonawczych, poza inwestorem zastępczym, będą sprawować współpracujący ze Spółką wysokiej klasy eksperci.

Jak pokazało pierwsze 5 miesięcy funkcjonowania, Lotnisko Warszawa/Modlin jest jedynym z najbardziej dynamicznie rozwijających się portów lotniczych w Polsce oraz niezwykle ważną inwestycją dla regionu. Dlatego też Zarząd Spółki ze względu na szeroko rozumiany interes społeczny, dobro pracowników, mieszkańców, okolicznych przedsiębiorców jak i przewoźników, podejmuje działania zmierzające do jak najszybszego przywrócenia działalności portu oraz zabezpieczenia interesów spółki w przyszłości.

Zgodnie z decyzją MWINB w dniu 22 grudnia 2012 roku, z powodu usterek wykrytych na betonowych progach drogi startowej (08 i 26) o długości ok 540 m każdy, ograniczona została funkcjonalność lotniska. Pod koniec 2012 r. Erbud SA na mocy podpisanej umowy został zobowiązany do wykonania napraw gwarancyjnych. Przyjęty przez wykonawcę sposób napraw okazał się nieadekwatny do skali powstałych uszkodzeń, co w dniu 8.01.2013 potwierdził MWINB podtrzymując decyzję z dnia 22.12.2012 r. o zakazie użytkowania części drogi startowej i nakazując wykonanie napraw kompleksowych, eliminujących przyczyny a nie jedynie skutki wad części betonowych drogi startowej. Dnia 19 lutego 2013 r. ITWL dostarczył wyniki ekspertyz, które jako bezpośrednią przyczynę powstania uszkodzeń na drodze startowej wskazują użycie przez generalnego wykonawcę niewłaściwego kruszywa (zanieczyszczonego ziarnami węglanowymi i węglanowo-ilastymi).

Źródło: Lotnisko Modlin