Posiedzenie Rady Metodycznej Lotnictwa Sił Zbrojnych RP

12 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Metodycznej Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Poniżej prezentujemy informację Sił Powietrznych na ten temat,

Dowódca Sił Powietrznych był gospodarzem kolejnego posiedzenia Rady Metodycznej Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Na spotkanie w Klubie Sił Powietrznych przybyło 12 grudnia około pięćdziesięciu lotników reprezentujących Dowództwo Sił Powietrznych, związki taktyczne Sił Powietrznych, Inspektorat MON do spraw Bezpieczeństwa Lotów, Szefostwo Wojsk Aeromobilnych Wojsk Lądowych, Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołę Oficerską SP oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Celem spotkania była dyskusja o wynikach oceny rytmiki i metodyki szkolenia personelu latającego oraz przedstawienie głównych zamierzeń szkoleniowych lotnictwa w 2013 roku.

Dowódcy, szefowie szkolenia, instruktorzy otrzymali świeżo wydrukowane w Zespole Wydawniczym SP i zatwierdzone zaledwie dwa tygodnie wcześniej przez ministra obrony narodowej „Regulamin Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP-2012” (RL-2012) oraz „Instrukcję Organizacji Lotów LSZ RP-2012” (IOL-2012). Oba dokumenty mają obowiązywać od początku 2013 roku. W ich opracowaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób pod przewodnictwem oficerów DSP: pułkownika pilota Roberta Cierniaka i podpułkownika Krzysztofa Tarnowskiego.
„Ze względu na trudne warunki pogodowe w zasadzie zakończyliśmy tegoroczny sezon szkoleniowy. Jest czas na ich uważną lekturę, metodyczne utrwalenie nowości i przeprowadzeni egzaminów”, wskazał generał broni pilot Lech Majewski, dowódca SP. Przypomniał, że RL-2012 i IOL-2012 stanowią odzwierciedlenie zaleceń wynikających z Raportu Końcowego komisji Jerzego Millera, badającej przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M. „Z końcem roku będziemy chcieli zameldować przełożonym, że wszystkie przewidziane w tym terminie do realizacji zalecenia komisji ministra Millera, zostały wykonane”, zapowiedział generał. Podkreślił, że głównym walorem RL-2012 i IOL-2012 jest wskazanie, iż pilot nie odpowiada za wszystko. „Nowe przepisy pokazują, że w systemie szkolenia pilot nie jest pozostawiony sam sobie. Ustalają kto jest za co odpowiedzialny”.

Generał Majewski poinformował uczestników Rady, że kierownictwo MON zaaprobowało wypracowaną w DSP koncepcję utworzenia w Departamencie Kontroli MON etatowego zespołu do spraw zapewnienia jakości w lotnictwie sił zbrojnych. Komórka ta powinna powstać już w najbliższych tygodniach – pracować w niej będą niezależni od dowódców rodzajów sił zbrojnych obiektywni „recenzenci” szkolenia lotniczego, potrafiący wykryć niedoskonałości przyjętych rozwiązań.

Podczas posiedzenia Rady Metodycznej pułkownik pilot Krzysztof Cur przedstawił nową edycję „Programu Szkolenia lotniczego na samolocie An-28/M-28 w Siłach Zbrojnych RP”, a podpułkownik pilot Andrzej Paczkowski zmodyfikowaną „Instrukcję Organizacji Lotów Próbnych w Lotnictwie SZ RP”, która prawdopodobnie wejdzie w życie w styczniu 2013 roku. Podpułkownik pilot Grzegorz Kułakowski zaprezentował główne założenia nowej edycji uzgodnionej właśnie z kancelariami Prezydenta, Premiera, Sejmu i Senatu oraz Biurem Ochrony Rządu „Instrukcji Organizacji Lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie SZ RP”. Instrukcja ta zostanie w najbliższych dniach przedstawiona do zatwierdzenia ministrowi obrony. Podpułkownik pilot Piotr Krawczyk przedstawił założenia do aktualizacji „Instrukcji kwalifikowania pilotów i nawigatorów w lotnictwie SZ RP” (IKPN-2008).

Uczestnicy spotkania rozmawiali o selekcji i szkoleniu pilotów trzech ostatnich promocji oficerskich we WSOSP, zasadach doboru i szkolenia instruktorów oraz pilotów doświadczalnych, o szkoleniach CRM, ORM, SERE, o kursach z medycyny lotniczej. Zastanawiali się, jak efektywniej szkolić personel służby inżynieryjno-lotniczej. Podwładni dowódcy SP meldowali o problemach, z jakimi mogą się zetknąć w nowym roku. Zaproponowali na przykład, aby przyszli podporucznicy odbywali szkolenia CRM, ORM i SERE jeszcze jako podchorążowie WSOSP, co usprawni ich wdrażanie do szkolenia w jednostkach operacyjnych. Rektor-komendant szkoły generał brygady pilot Jan Rajchel zapewnił, że postulat ten zostanie wkrótce spełniony.
Była też mowa o nadmiarze kursów, kontroli i nadzorów. Generał Majewski tłumaczył, że duża liczba takich przedsięwzięć była spowodowana koniecznością nadrobienia zaniedbań lub zaległości z lat poprzednich, a także chęcią pomocy dowódcom baz i skrzydeł we wdrażaniu nowych, systemowych rozwiązań szkoleniowych. Dowódca Sił Powietrznych poinformował, że podpisał rozkaz ograniczający o 50 procent liczbę kontroli i nadzorów.

Generał Majewski podziękował dowódcom i szefom szkolenia za dobry rok, za bezpieczne wykonywanie zadań lotniczych. „To się samo nie zrobiło. Jestem przekonany, że dzięki waszemu zaangażowaniu rok 2013 będzie dla lotników jeszcze lepszy. Udoskonaliliśmy nasze rozwiązania, ale też wciąż jeszcze dużo pracy przed nami”, wskazał dowódca Sił Powietrznych.

Źródło: http://sp.mil.pl/

Zdjęcia: chorąży Jerzy Jabłoński