Przetarg na nowy śmigłowiec dla Polski

Ogłoszono przetarg na nowy śmigłowiec dla Polski.

Wszystkie poprzednie przetargi uczą by podchodzić do zagadnienia ze sceptycyzmem, a ostatnia sytuacja z silnikami do MiG-29 nakazuje wręcz by mieć się na baczności. Można pomarzyć o sytuacji, ze zostanie wybrana najlepsza oferta, a nie najtańsza, że offset to będzie offset taki jak przy zamówieniach w innych krajach, że Polska coś na tym wydawaniu (potrzebnym i niezbędnym, ale jednak wydawaniu) pieniędzy zyska. Poniżej warunki przetargowe:

SKARB PAŃSTWA
INSPEKTORAT UZBROJENIA

ul. Królewska 1/7, 00-909 WARSZAWA
•    nr tel.: (22) 6 873 555
•    nr fax: (22) 6 873 444
•    e-mail: iu.stlot@mon.gov.pl 
•    http://www.iu.wp.mil.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy:
–    16 szt. śmigłowców w wersji wielozadaniowej – transportowej dla Wojsk Lądowych pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową;
–    3 szt. śmigłowców w wersji poszukiwania i ratownictwa (SAR) dla Sił Powietrznych pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową;
–    3 szt. śmigłowców w wersji poszukiwania i ratownictwa (SAR) dla lotnictwa Marynarki Wojennej pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową;
–    4 szt. śmigłowców w wersji Zwalczania Okrętów Podwodnych (ZOP) dla lotnictwa Marynarki Wojennej pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową;
–    pakietu logistycznego do śmigłowców pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową;
–    zintegrowanego systemu szkolenia oraz pakietu szkoleniowego śmigłowców pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową.
Nr referencyjny postępowania: IU/36/IX-30/UZ/PRZ/DOS/S/2012.
1.    Warunki przetargu zawierają informacje niejawne o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. 
2.    Podstawą do ubiegania się o zamówienie jest:
a)    posiadanie przez Wykonawcę zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w rozumieniu  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umów bilateralnych podpisanych przez Rzeczypospolitą Polską, a krajem siedziby Wykonawcy w przypadku Wykonawców nie mających siedziby  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b)    posiadanie przez  Wykonawcę uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c)    znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3.   W celu potwierdzenia wymagań, o których mowa w pkt. 2 oraz otrzymania „Warunków przetargu” Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ww. oświadczenia;
b)    kopię koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem;
c)    informacji banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej w wysokości 1.000.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przekazanie „Warunków przetargu”;
d)    pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów wynikających z przepisów  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w odniesieniu do klauzuli „ZASTRZEŻONE” w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umów bilateralnych podpisanych pomiędzy RP a krajem Wykonawcy  w zakresie spełnienia wymogów do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE/RESTRICTETD” w przypadku Wykonawców nie mających siedziby  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e)    wykazu osób upoważnionych do pobrania „Warunków przetargu” z podaniem uprawnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej ZASTRZEŻONE wydanych na podstawie obowiązujących przepisów; 
oraz wnieść opłatę w wysokości 900,00 zł (dziewięćset zł) na konto Inspektoratu Uzbrojenia nr 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000. Kserokopię dowodu wpłaty zawierającą numer referencyjny postępowania należy dostarczyć do Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w lit. a÷e Jednocześnie Wykonawca musi podać dane firmy (adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail) oraz wskazać osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym.
W przypadku Wykonawcy nie  mającego siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający przekaże  „Warunki przetargu” po potwierdzeniu przez krajową władzę bezpieczeństwa  zdolności  Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych.                    
4.    Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, w sposób trwały z zachowaniem formy pisemnej (w oryginale). W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, należy załączyć jednocześnie ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego, i potwierdzone odpowiednio:
a)    w przypadku kopii należy udostępnić oryginały do wglądu; w przypadku wykonawców zagranicznych dokumenty, muszą być potwierdzone zgodnie z postanowieniami konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju wykonawcy, za zgodność z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub,
b)    jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; powyższe dokumenty powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju wykonawcy, za zgodność z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty powinny być podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, w tym osobę/osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą w zakresie objętym wymaganą koncesją jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) dokument.
5.    Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu na podstawie wytycznych stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz.Urz. MON Nr 14, poz. 179, z późn. zm.), zwanej dalej „decyzją” oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
6.    Przetarg prowadzony będzie w następujących etapach:
1)    weryfikacja spełnienia wymagań przez Wykonawców; 
2)    pobranie Warunków Przetargu;
3)    złożenie „Zgłoszeń do udziału w negocjacjach technicznych” wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami;
4)    negocjacje techniczne;
5)    złożenie oferty ostatecznej;
6)    przeprowadzenie testów oferowanych śmigłowców;
7)    aukcja elektroniczna lub negocjacje z jednym Wykonawcą;
8)    wybór oferty.
7.    Pozostałe warunki udziału w postępowaniu, określone zostaną w „Warunkach przetargu”.
8.    Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów określone zostaną w „Warunkach przetargu”.
9.    Pożądany termin realizacji umowy:
a)    do 30.11.2015 r. dostawa: 
–    12 szt. śmigłowców w wersji wielozadaniowo-transportowej dla Wojsk Lądowych,
–    2 szt. śmigłowców w wersji zwalczania okrętów podwodnych ZOP dla Marynarki Wojennej,
–    2 szt. śmigłowców w wersji poszukiwawczo-ratowniczej SAR dla Sił Powietrznych,
–    3 szt. śmigłowców w wersji poszukiwawczo-ratowniczej SAR dla Marynarki Wojennej,
–    pakiet logistyczny,
–    zintegrowany system szkolenia oraz pakiet szkoleniowy,
b)    do 30.11.2016 r. dostawa:
–    4 szt. śmigłowców w wersji wielozadaniowo-transportowej dla Wojsk Lądowych,
–    1 szt. śmigłowca w wersji zwalczania okrętów podwodnych ZOP dla Marynarki Wojennej,
–    1 szt. śmigłowca w wersji poszukiwawczo-ratowniczej SAR dla Sił Powietrznych;
c)    do 30.11.2017 r. dostawa:
–    1 szt. śmigłowca w wersji zwalczania okrętów podwodnych ZOP dla Marynarki Wojennej.
10.    Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 należy złożyć w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia w godz. 8.00 – 10.00 lub 13.00 – 15.00 do dn. 07.05.2012 r. do godz. 9.30.
11.    Wykonawca związany będzie ofertą ostateczną przez okres 150 dni od otwarcia ofert ostatecznych.
12.    Zamawiający przewiduje wznowienie dostaw (w ramach odrębnych postępowań). 
13.    W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego. 
14.    Zamawiający wymagał będzie złożenia wadium w wysokości 50.000.000,00 zł.
15.    Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości: 10% wartości brutto zamówienia. 
16.    Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania „Warunków przetargu”. 
17.    Osoby upoważnione do kontaktów: 
Przewodniczący Komisji płk Adam JABŁOŃSKI        tel., (48 22) 687-33-90
Zastępca Przewodniczącego Komisji Jacek FUZ     tel., (48 22) 687-34-53
Sekretarz Komisji Paweł SROKA                                  tel., (48 22) 687-32-27
e-mail: iu.stlot@mon.gov.pl                                           fax  (48 22) 687-34-44
18.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
19.    Realizacja zamówienia może skutkować obowiązkiem zawarcia umowy offsetowej przewidywanej ustawą z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.99.80.903 z późn. zm.).
20.    Zamawiający przewiduje nałożenie na Wykonawcę obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw.
21.    Zamawiający nie przewiduje częściowej realizacji zamówienia.
22.    Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
23.    Warunki  udziału w postępowaniu określają „Warunki przetargu”.
Termin składania ofert: 2012-05-07 09:30:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł SROKA
Czas wytworzenia: 2012-03-29
Udostępniający: Michał LIPIŃSKI
Czas udostępnienia: 2012-03-29 11:11:00