ILOT: Instytut Lotnictwa uznanym partnerem biznesowym