WSOSP: KONFERENCJA NAUKOWA „WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA BOJOWEGO LOTNICTWA”

konferencja wsosp

KONFERENCJA NAUKOWA

„WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA BOJOWEGO LOTNICTWA”

Dęblin, 19.11.2015

 Organizatorem konferencji jest:

Katedra Taktyki i Uzbrojenia
Wydział Lotnictwa
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

 gen. bryg. pil. dr hab. Jan RAJCHEL Rektor – Komendant WSOSP

prof. dr hab. Grzegorz KOWALECZKO  – Prorektor ds. naukowych WSOSP

płk pil. dr Marek BYLINKA – Prorektor ds. wojskowych WSOSP

gen. dyw. rez. dr hab. Krzysztof ZAŁĘSKI  – Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej WSOSP

gen. broni rez. pil. dr Sławomir DYGNATOWSKI – Profesor wizytujący WSOSP

gen. bryg. rez. pil inż. Ryszard HAĆ  – Dyrektor Muzeum SP

płk dr hab. Eugeniusz CIEŚLAK – Dyrektor Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej AON

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

płk dr inż. Wojciech KOTLARZ  – Dziekan Wydziału Lotnictwa WSOSP

płk dr inż. Mirosław ADAMSKI – Prodziekan Wydziału Lotnictwa WSOSP

dr inż. Janusz ĆWIKLAK – Prodziekan ds. studentów WL

płk rez. dr hab. Jacek NOWAK – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego Państwa WBNiL

płk dr hab. Bogdan GRENDA – Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON

płk nawig. dr Grzegorz ROSŁAN – Szef Katedry Nawigacji Lotniczej WSOSP

płk dr inż. Adam WETOSZKA  – Szef Katedry Taktyki i Uzbrojenia WSOSP

ppłk dr inż. Norbert GRZESIK – Adiunkt Katedry Taktyki i Uzbrojenia WSOSP

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 • Taktyka lotnictwa;
 • Weaponeering;
 • Dowodzenie lotnictwem;
 • Targeting

CEL KONFERENCJI:

 • wymiana wiedzy i doświadczeń na temat współczesnych aspektów taktyki różnych rodzajów lotnictwa wojskowego;
 • omówienie problematyki związanej z techniką lotniczą w jednostkach lotnictwa wojskowego;
 • wymiana poglądów dotyczących roli lotnictwa we współczesnych konfliktach zbrojnych oraz w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • prezentacja doświadczeń wyniesionych z udziału w ćwiczeniach wojskowych;
 • podjęcie dyskusji na temat funkcjonowania narodowego i sojuszniczego systemu dowodzenia lotnictwem;
 • wymiana wyników badań związanych z taktyczno-technicznymi aspektami użycia lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
 • określenie wyzwań, szans i zagrożeń stojących przed współczesnym lotnictwem wojskowym i jego funkcjonowaniem w euroatlantyckim środowisku bezpieczeństwa;
 • podkreślenie doświadczeń wynikających z funkcjonowania systemu dowodzenia lotnictwem w ujęciu historycznym, jak również jego transformacji oraz wniosków z nich wynikających;
 • integracja środowisk naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką taktyki lotnictwa oraz dowodzenia lotnictwem;
 • badania niezawodności statków powietrznych;
 • problemy eksploatacji statków powietrznych;
 • wymiana doświadczeń w zakresie procesu targetingu w działaniach połączonych na różnych poziomach dowodzenia;
 • wygenerowanie wniosków wynikających z realizacji procesu targetingu podczas udziału w przedsięwzięciach szkolenia dowództw, sztabów i wojsk;
 • wypracowanie propozycji metodyki pracy komórki targetingu w komponencie powietrznym w ramach operacji połączonej.

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r.,
uroczyste rozpoczęcie o godzinie 9.00 w Dużej auli WSOSP

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie na jedną noc

ORGANIZATOR:

ppłk dypl. inż. Andrzej TRUSKOWSKI

Tel. 261517991, kom. 604249030