Lufthansa potwierdza przewidywany wynik operacyjny

Lufthansa Group jest nadal pewna uzyskania przewidywanych zysków za rok 2014
– pomimo trudnych doświadczeń trzeciego kwartału oraz strajków obniżających dochody Grupy o 170 milionów euro. Grupa przewiduje publikację zysku operacyjnego w wysokości ok. 1 miliarda euro, wyłączając wpływ ewentualnych dalszych akcji strajkowych w okresie do końca roku. Prognoza jest wzmocniona korzystnymi wynikami za pierwsze dziewięć miesięcy roku 2014: Grupa Lufthansy uzyskała zysk operacyjny w wysokości ok. 849 milionów euro w okresie styczeń-wrzesień 2014, o 186 milionów więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Skorygowany o koszty jednorazowe, restrukturyzacji i projektów, oznacza zysk z działalności operacyjnej w wysokości około
1 mld euro dla pierwszych dziewięciu miesięcy. Zysk operacyjny w trzecim kwartale wyniósł 735 milionów euro, czyli 145 mln euro w analogicznym okresie roku ubiegłego.

“Obecnie pracujemy intensywnie nad wdrożeniem naszego program w siedmiu strategicznych obszarach, aby zapewnić dalszą konkurencyjność w perspektywie długofalowej.” – powiedział Carsten Spohr, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Deutsche Lufthansa AG. „Jakość, efektywność oraz innowacja są dla nas najważniejsze. Znacząco inwestujemy w jakość i usługi dla naszych klientów; wdrażamy nowe struktury
i innowacyjne modele biznesowe aby wykorzystać nowe możliwości wzrostu i trafić do nowych grup klientów. Kontynuujemy prace nad obecnymi obszarami działalności, stale podnosząc efektywność. Lufthansa pokazała ponownie, że jest w stanie elastycznie reagować na dynamiczne zmiany na rynku oraz umocnić się poprzez wyzwania, jakim wychodzi naprzeciw; jestem przekonany, że nasza strategia okaże się sukcesem.” – dodał.

Nowy program, zaprezentowany przez Carstena Spohra w połowie lipca, powinien zaowocować wzrostem całkowitego dochodu spółek serwisowych oraz nowych modeli biznesowych Lufthansa Group aż do 40%. Głównym czynnikiem będzie nowa multi-platforma „WINGS”, która zwiąże usługi point-to-point i pomoże eksplorować nowe obszary wzrostu. Passenger Airline Group, w skład której wchodzą wysokiej jakości marki Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines and Brussels Airlines, powinna uzyskać zharmonizowaną sprzedaż i kanały dystrybucyjne. Wymagania techniczne zostaną sfinalizowane na początku roku 2016 przez linię SWISS, który przeniesie swoje systemy rezerwacyjne, biletowe i inwentaryzacji do systemów, z których korzystają już pozostali przewoźnicy Grupy. Jednocześnie w ramach całej Grupy ujednoliceniu ulegną struktury dotyczące taryf i klas rezerwacyjnych na trasach krótkich i średnich. Umożliwi to Lufthansa Group zapewnienie pasażerom lepszej oferty, jednocześnie redukując wewnętrzną koordynację. Przyjęcie i utrzymanie wspólnej strategii sprzedaży i dystrybucji umocni także pozycję przewoźników Grupy. Pasażerowie powinni odczuć pierwsze korzyści już na początku przyszłego roku, dzięki wzrostowi możliwości łączenia produktów przewoźników Lufthansa Group.

Wyniki biznesowe
Spółki usługowe Grupy oraz Lufthansa Cargo opublikowały dobre wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku, a cztery z pięciu segmentów biznesowych Grupy odnotowało wzrosty zysku z działalności operacyjnej. W segmencie pasażerskim, koszty i straty spowodowane strajkami pilotów zaważyły na wynikach operacyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2014. „Musimy znaleźć rozwiązania – w trosce o dobro wszystkich naszych pracowników, naszych klientów i interesariuszy – które zapewnią długofalową rentowność naszej firmy w nadchodzących dekadach”, powiedział Carsten Spohr. „Nie możemy sobie pozwolić aby ten istotny priorytet został pominięty podczas obecnych negocjacji w sprawie umów zbiorowych”. – dodał. Oprócz działań strajkowych i ich skutków ubocznych, wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy w segmencie pasażerskim są obniżone również w wyniku silnej presji konkurencji i powiązanych z nią spadków rentowności. Jednak dzięki połączeniu silnego popytu i elastycznego zarządzania, dochód w trzecim kwartale ponownie wzrósł. Współczynnik obłożenia maszyn w ramach Grupy osiągnął tego lata rekordowy wynik; obniżone koszty restrukturyzacji oraz niższe koszty amortyzacji floty również wpłynęły pozytywnie na wyniki z działalności operacyjnej. Podczas gdy w tym okresie odbyło się 2.2% mniej połączeń, całkowity dochód Lufthansa Group wynoszący 22,6 miliarda w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku pozostał niezmieniony
w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk netto w tym okresie wyniósł 482 miliony, 235 milionów więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. “Nasze wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach roku pokazują znaczące osiągnięcia w trudnym i wysoce konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, co pozwala nam podtrzymać przewidywaną prognozę wyników za cały rok.” – powiedziała Simone Menne, Dyrektor Finansów i Usług Lotniczych Deutsche Lufthansa AG. „Patrząc
jednak w przyszłość, widzimy, że spowolnienie gospodarcze oraz stałe spadki liczby pasażerów w obliczu silnej konkurencji zaważą na naszych wynikach finansowych
w kolejnym roku. Dlatego też musimy zmodyfikować nasze prognozy na rok 2015, mimo że spodziewamy się wyników nieco lepszych niż w roku obecnym. W średnioterminowej perspektywie, w obliczu czekających nas wysokich nakładów inwestycyjnych, musimy nadal poprawiać nasz wynik z działalności operacyjnej. Ta potrzeba oraz wzrost zadłużenia jest sygnałem, że musimy podjąć odpowiednie działania naprawcze w postaci przemian strukturalnych, które wprowadzamy.” – dodała. Przewoźnicy Lufthansa Group reagują na presję oczekiwań dotyczących ich rentowności obniżając planowane wzrosty oferowanej liczby miejsc w 2015 roku z pierwotnych 5% do ok. 3% w ujęciu dostępnych pasażero-kilometrów.

Wyniki segmentów biznesowych
Passenger Airline Group osiągnęła w okresie styczeń-wrzesień zysk z działalności operacyjnej w wysokości 473 milionów euro (41 mln euro mniej). Wkład Lufthansa German Airlines w ten wyniki wyniósł 260 milionów euro (56 milionów euro mniej), również dzięki swoim stale przynoszącym zysk operacjom europejskim. Germanwings, które przejmą ostatnie pozostałe połączenia bezpośrednie Lufthansy w Europie – Düsseldorf-Zurych
– 8 stycznia, również pozostają przekonane o uzyskaniu zysku operacyjnego w 2015 roku. Strata rok do roku w przypadku Lufthansy jest wynikiem szkód finansowych spowodowanych strajkami pilotów. Aby zapewnić rentowność, Lufthansa Group modernizuje flotę utrzymując jej liczbę na podobnym poziomie w roku przyszłym. SWISS uzyskał zysk z działalności operacyjnej w pierwszych dziewięciu miesiącach roku
w wysokości 217 milionów euro (36 milionów euro więcej). Austrian Airlines zaraportowały stratę z działalności operacyjnej w wysokości 7 milionów euro (spadek o 26 milionów euro). Ten spadek jest spowodowany nową umową zbiorową austriackiego personelu naziemnego i pokładowego, która przynosząc dodatkowe wydatki, zapewni firmie pozytywne wyniki w perspektywie długofalowej. Wszyscy przewoźnicy Grupy skorzystali na skorygowanej polityce dewaluacji, która zapewniła dodatkowe 260 milionów w ich zyskach operacyjnych w pierwszy dziewięciu miesiącach roku.

Lufthansa Technik osiągnęła imponujący zysk operacyjny w wysokości 335 milionów euro (wzrost o 3 miliony euro), LSG SkyChefs 66 milionów euro (wzrost o 3 miliony)
a Lufthansa Systems 21 milionów euro (wzrost o 4 miliony). Segment logistyczny również odnotował wzrost zysku z działalności operacyjnej w pierwszych trzech kwartałach z 6 do 51 milionów euro, nie tylko z powodu braku czynników, które zaniżyły wyniki w roku 2013.

Pierwsze dziewięć miesięcy w liczbach
Całkowity dochód Lufthansa Group w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wyniósł 22,6 miliardów euro, 0,6% mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Całkowity zysk operacyjny również spadł o 0,6% do 24,2 miliardów euro. Jednocześnie całkowite wydatki operacyjne w pierwszych dziewięciu miesiącach roku zostały obniżone o 1,9% do 23,3 miliardów euro. Koszty paliwa w tym okresie spadły o 260 milionów euro lub 4,9% do 5,2 miliardów euro. Liczba obejmuje 53 milionów euro straty w wyniku działań zabezpieczających poziom cen paliwa. Prowizje i opłaty ukształtowały się 1,4% powyżej poziomu z tego samego okresu w 2013 roku.

Lufthansa Group osiągnęła zysk operacyjny w pierwszych dziewięciu miesiącach roku
w wysokości 849 milionów euro. Wynik netto w tym okresie wyniósł 482 miliony euro, 235 milionów euro więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk na akcję w tym okresie wzrósł z 0,54 euro w 2013 do 1.05 euro w 2014 roku. Lufthansa Group zwiększyła inwestycje na modernizacją i utrzymanie floty do 1,9 miliarda euro,
ok. 339 milionów euro więcej niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Przepływy pieniężne z działań operacyjnych wyniosły 2,1 miliarda euro, podczas gdy wolne przepływy pieniężne (operacyjne przepływy pieniężne pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto) wyniosły 229 milionów euro. Zadłużenie netto wyniosło 2,3 miliarda euro na koniec trzeciego kwartału, 567 milionów euro więcej niż w analogicznym okresie
w roku poprzednim. Zbilansowany wskaźnik kapitału własnego wyniósł 15,2%, 5,8 punktów procentowych mniej od końca ubiegłego roku.

140207_747-8_D-ABYL-D3s-JMAI_6330

Źródło / Autor: Lufthansa

Zdjęcie: Lufthansa /juergenmai.com