Galileo FOC* satellite shipped safely to Kourou by OHB