Estonia: President Ilves visits NATO’s Steadfast Jazz exercise