Postępy prac na Modlin Airport

W poniedziałek, 15.04.2013 r. do Zarządu Spółki wpłynął zaktualizowany przez generalnego wykonawcę, firmę ERBUD SA, harmonogram napraw. Dotychczasowy plan (nieprzewidujący tak długiego okresu ujemnych temperatur, które uniemożliwiły prowadzenie robót) zakładał wykonanie wszystkich prac do dnia 31.05.2013 r. Według aktualnego harmonogramu zakończenie prac nastąpi do dnia 18.06.2013 r. Jednocześnie generalny wykonawca poinformował, że dołoży wszelkich starań aby zniwelować powstałą zwłokę.

Zakończyło się frezowanie nawierzchni na progu 26. Do końca tygodnia zakończy się frezowanie na progu 08. Poprawa warunków atmosferycznych w ostatnich dniach umożliwiła uruchomienie węzła betoniarskiego oraz wykonanie próbnego odcinka nawierzchni betonowej.

W dniach 17-24.04.2013 r. prowadzone będą prace związane z odtworzeniem warstwy poślizgowej (warstwa łącząca podbudowę z nawierzchnią ścieralną). Jednocześnie układana będzie betonowa warstwa ścieralna na progu 26, a następnie na progu 08. Zakończenie tego etapu planowane jest na dzień 18.05.2013 r. Podwykonawcą firmy ERBUD SA, odpowiedzialnym za wykonanie warstwy betonowej, jest firma Bilfinger Infrastructures SA .

Po wykonaniu wierzchniej warstwy obu progów w technologii betonowej, nastąpi montaż oświetlenia, wykonanie szczelin dylatacyjnych oraz naniesienie oznakowania poziomego. Bieżące ekspertyzy wykonywanych prac prowadzone będą przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga oddalił zasadność pozwu złożonego przez linie lotnicze Ryanair. Przewoźnik w swoim wniosku starał się wykazać zasadność roszczeń wobec Zarządzającego Lotniskiem Warszawa/Modlin z tytułu przeniesienia operacji na Lotnisko Chopina, oraz ustanowienie zabezpieczenia należności na hipotece.

W poniedziałek 8.04.2013 r. Zarząd Spółki wraz z przedstawicielami lotniska, wzięli udział w Regionalnym Forum Transportu, zorganizowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w ramach europejskiego programu Decarbonated Airport Regions (D-AIR). Celem projektu D-AIR jest wymiana doświadczeń w zakresie ograniczania emisji CO2 w działalności portów lotniczych. Lotnisko Warszawa/Modlin przystąpiło do programu w październiku 2012 r. i sukcesywnie wdraża rozwiązania proekologiczne.

Podczas Forum Wiceprezes Zarządu Spółki, Marcin Danił, mówił o długoterminowych działaniach podjętych przez port w ramach ochrony środowiska oraz planowanym wdrożeniu kolejnych rozwiązań m. in. o poszerzeniu nowej floty transportowej typu Melex oraz poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii pozyskanej poprzez panele fotowoltaiczne.  Dużo uwagi poświęcono roli transportu zbiorowego i budowie infrastruktury drogowej w związku z długodystansowymi planami rozwoju Lotniska Warszawa/Modlin, co udowodniło, że zarówno Zarząd lotniska jak i lokalne samorządy dostrzegają potencjał tej inwestycji. Port Lotniczy Warszawa/Modlin przygotowuje się do przyjęcia wizyty studyjnej w ramach D-AIR, która zaplanowana jest na jesień 2013 r.

Źródło: http://www.modlinairport.pl

Zdjęcie: http://www.modlinairport.pl