Szkolenie kadry batalionów w 3. BRt

Poniżej zamieszczamy informację prasową na temat szkolenia kierowniczej kadry batalionów w 3. BRt.

W dniu 18.12.2012 r. w Dowództwie Brygady odbyło się szkolenie kierowniczej kadry batalionów radiotechnicznych. Celem szkolenia było określenie zasad planowania i rozliczania działalności bieżącej w Brygadzie i batalionach, uaktualnienie zasad postępowania w przypadku podjęcia reakcji dyscyplinarnej oraz wypracowanie metodyki szkolenia żołnierzy z przedmiotu Kształcenie Obywatelskie oraz Profilaktyka i Dyscyplina Wojskowa.

W szkoleniu uczestniczył prokurator z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu mjr Piotr Struński, który zapoznał kierowniczą kadrę Brygady i dowódców batalionów z rolą, uprawnieniami i obowiązkami przełożonych w postępowaniu karnym oraz w sytuacji podjęcia reakcji dyscyplinarnej. Powyższe zajęcia mają na celu ugruntowanie posiadanych wiadomości z zakresu stosowania wojskowych przepisów dyscyplinarnych, właściwe stosowanie tych przepisów w trakcie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych oraz sprzyjają działalności profilaktycznej mającej na celu ograniczenie popełnianych przez żołnierzy przewinień dyscyplinarnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

W ramach szkolenia przeprowadzono Kolegium Dowódcy Brygady, na którym dokonano oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w dowództwie i podległych batalionach, oceny stanu realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w 2012 r. oraz planowanych zadań na 2013 r. Ponadto, Szef szkolenia dokonał analizy wykorzystania limitów środków bojowych i pozoracji pola walki za 2012 r.

Na zakończenie Kolegium Dowódca Brygady – płk dypl. Wojciech Lewicki przeprowadził analizę dyscypliny za 2012 r. oraz dokonał ukierunkowania do działalności kadrowej w 2013 r.

Źródło: http://www.3brt.wp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.3brt.wp.mil.pl