Reklama

Kontakt: krzysztof.kuska [ at ] infolotnicze.pl

Reklama standardowa:

  • baner umieszczony w prawej kolumnie – 300 PLN / miesiąc (230×460 + link)

Niestandardowe formy reklamy:

  • artykuł sponsorowany – 100 PLN, wieczyste pozostawanie w bazie, 5 linków w tekście
  • omówienie produktu – do negocjacji
  • własny dział ekspercki dla naszych partnerów –  do negocjacji
  • wydzielony dział na stronie w eksponowanym miejscu poświęcony produktom i usługom partnera – do negocjacji
  • inne formy – prosimy o kontakt pod adresem krzysztof.kuska ( at ) infolotnicze.pl

Regulamin reklamy na portalu infolotnicze.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem Reklamy, określa warunki zamieszczania reklam na Portalu infolotnicze.pl.

2. Regulamin Reklamy określa w szczególności prawa i obowiązki Reklamodawcy i Wydawcy.

3. Każdy Reklamodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Reklamy oraz do zaakceptowania jego postanowień.

4. Przesłanie przez Reklamodawcę materiałów reklamowych jednoznaczne jest z akceptacją poniższych warunków Regulaminu Reklamy.

5. Nie jest możliwe zaakceptowanie jedynie niektórych punktów Regulaminu Reklamy.

§ 2. Definicje

Na potrzeby Regulaminu Reklamy, wymienionym poniżej pojęciom przypisano następujące znaczenia:

a) Portal – internetowy serwis informacyjny, działający pod nazwą Infolotnicze, dostępny pod adresem https://www.infolotnicze.pl , skupiający treści o tematyce lotniczej (wojskowej i cywilnej) oraz historycznej, pełniący funkcję typowej strony informacyjnej; platforma prowadzona jest online i ma charakter otwarty; w ramach Portalu możliwe jest publikowanie nadsyłanych przez użytkowników utworów, dotyczących tematyki, związanej z jego działalnością;

b) Administrator – podmiot, udostępniający zasoby Portalu oraz świadczone w jego ramach usługi; jest to Krzysztof Kuska, os. Zwycięstwa 14/100 61-647 Poznań;

c) Użytkownik – osoba, która korzysta z zasobów i usług Portalu, na zasadach, określonych w Regulaminie jego działania, zwanym – w Regulaminie Reklamy oraz portalu – jako „Regulamin”; Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Portalu, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca, we własnym imieniu, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;

d) Reklamodawca – osoba, która korzysta z zasobów i usług Portalu odnośnie do możliwości przekazywania treści komercyjnych (informacyjno – reklamowych), prowadzenia kampanii reklamowych, jej dotyczących, na zasadach, określonych w Regulaminie Reklamy; Reklamodawcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca, we własnym imieniu, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;

e) Regulamin – dokument, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora odnośnie do działania Portalu; w zakresie niezbędnym, Regulamin należy traktować jako regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

f) Regulamin Reklamy – niniejszy dokument, określający w szczególności prawa i obowiązki Reklamodawców oraz Wydawcy i Administratora odnośnie do działania Portalu w zakresie umieszczania treści komercyjnych (informacyjno – reklamowych), prowadzenia kampanii reklamowych; w zakresie niezbędnym, Regulamin reklamy należy traktować jako regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

g) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

h) Usługa (Usługi) – usługi, świadczone przez Administratora/Wydawcę drogą elektroniczną, na zasadach, określonych w Regulaminie Reklamy, za pośrednictwem Portalu;

i) Wydawca – osoba, mająca prawo do tytułu Portalu oraz do wydawania czasopisma internetowego o tymże tytule, wskazana w Rejestrze Dzienników i Czasopism, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, pod numerem RPR 2900; obecnie jest nim Administrator;

j) Link – fragment strony internetowej, pozwalający na przejście na inną stronę internetową bez konieczności manualnego jej wpisywania;

k) Reklama; kampania reklamowa – przekaz, którego celem jest promowanie towarów lub usług, określonych przez Reklamodawcę;

l) Emisja Reklamy – jednorazowe wyświetlenie reklamy łącznie ze stroną, na której reklama została zamieszczona;

ł) Materiał reklamowy – materiał, niezbędny do przeprowadzenia reklamy i dostarczany przez Reklamodawcę.

§ 3. Ogólne warunki zamieszczania reklam

1. Reklamy emitowane w Portalu rozliczane są według następujących zasad:

1.1  Stała cena – uzgodniona cena za emisję reklamy przez ustalony czas.

1.2 Jednorazowa opłata za opublikowanie materiału.

2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niepełne wykonanie Reklamy, będące następstwem działania siły wyższej lub wynikające z okoliczności, na które Wydawca nie miał wpływu, a których nie mógł przewidzieć ani się przed nimi zabezpieczyć.

4. Do chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia, przez Wydawcę, zlecenie reklamowe stanowi jedynie ofertę, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy, Konieczne jest potwierdzenie przyjęcie oferty przez Wydawcę, co może nastąpić również przez przystąpienie do jej emisji.

§ 4. Sposób zamówienia oraz płatność za reklamę

1. Zamówienie Reklamy odbywa się pisemnie, poprzez podpisanie z Wydawcą umowę o dzieło / zlecenie. Kopia pisemna winna być przesłana na adres zamieszczony w dziale Kontakt.

2. Przesłanie zlecenia i jego potwierdzenie przez obie strony równoznaczne jest z zawarciem umowy.

3. Płatność za wyświetlaną reklamę uiszczana jest po zakończeniu okresu, na który Reklama została zamówiona.

4. Opłata za Reklamę przekazywana jest na wskazane przez Wydawcę konto bankowe, w terminie do 7 dni od zakończenia Emisji Reklamy.

§ 5. Odwołanie zamówienia

1. Istnieje możliwość odwołania zamówionej Reklamy do 5 dni przed rozpoczęciem jej emisji, bez ponoszenia opłat.

2. Jeśli odwołanie emisji Reklamy nastąpi w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem jej emisji, naliczana jest kara umowna, wynosząca 50% ustalonej w umowie ceny za całą kampanię reklamową.

3. Odwołanie emisji Reklamy winno odbyć się na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Data rozpoczęcia Emisji Reklamy to jej pierwsze wyświetlenie w Portalu.

§ 6. Realizacja zamówienia, treść i zawartość Reklamy

1. Reklamodawca winien dostarczyć gotowe do emisji materiały na 7 dni przed rozpoczęciem kampanii reklamowej.

2. Jeśli powyższy termin nie zostanie dochowany, Wydawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia kampanii reklamowej bez powstania obowiązku odszkodowawczego.

3. Po zakończeniu Kampanii, w terminie od 2 do 5 dni, Wydawca prześle Reklamodawcy podsumowanie kampanii reklamowej wraz ze statystykami. Na wcześniejszą prośbę, możliwe jest przesyłanie bieżących statystyk, jeśli wcześniej dojdzie od ustalenia odpowiedniego harmonogramu.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia usług reklamowych/promocyjnych, jeśli te będą w jakikolwiek sposób łamały prawo lub będą sprzeczne z polityką Portalu lub będą godzić w jego dobre imię.

5. Za treść Reklamy odpowiada Reklamodawca. Musi on zapewnić jej zgodność z prawem autorskim i cywilnym.

6. Za naruszenie praw osób trzecich  i szkody, wynikłe w wyniku Emisji Reklamy, odpowiada Reklamodawca. Reklamodawca zobowiązuje się, iż, w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Wydawcy/Administratora przez osoby trzecie, z tytułu naruszenia ich praw, przez wykorzystanie przekazanych przez Reklamodawcę materiałów, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, jak również wstąpi w miejsce Wydawcy/Administratora do ewentualnych procesów bądź przystąpi do ewentualnych procesów po stronie Wydawcy/Administratora. Wydawca/Administrator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Reklamodawcę o fakcie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia w specjalny sposób Reklamy, używając do tego powszechnie przyjętych zwrotów takich jak reklama, ogłoszenie, artykuł sponsorowany itp.

8. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub zaprzestania Emisji Reklamy, gdyby ta naruszała prawa osób trzecich, ogólno przyjęte zasady współżycia społecznego lub gdyby była uciążliwa dla Użytkowników Portalu.

9. Zabronione jest stosowanie w Reklamie przycisków o treści systemowej, jak: „zamknij”, „OK”, ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji (np. gdyby użycie takiego przycisku skutkowałoby przekierowaniem lub innym działaniem niezgodnym z jego domyślnym znaczeniem).

10. Nie wyrażamy zgody na Emisję Reklam w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych oraz w formie imitującej elementy strony Portalu.

§ 6. Wymagania techniczne

1. Maksymalna waga pliku reklamowego nie może przekraczać 50 kB.

2. Dozwolone formaty: JPEG, PNG.

3. Wymiary Reklamy podane są na stronie Reklama.

4. Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych rozmiarów i form Reklamy.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie przypadki reklamacji powinny być zgłoszone Administratorowi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od  zakończenia emisji Reklamy, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres reklama ( at ) infolotnicze.pl. Jeśli reklamacja nie zostanie złożona w powyższym terminie, kampanię uznaje się za przeprowadzoną prawidłowo.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Reklamodawcy (imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich skutecznego zgłoszenia.

5. O swojej decyzji, zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, Administrator zawiadomi Reklamodawcę pisemnie, pod adresem poczty elektronicznej, podanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji w sytuacji, gdy jej zgłoszenie nastąpiło po upływie 14 (czternastu) dni od ujawnienia się przyczyny reklamacji.

 

§  8. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Reklamy, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności – Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory, wynikłe z zamieszczania reklam w Portalu, będą rozstrzygane polubownie.

3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, spory będą poddawane rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Administratora, a prawem właściwym jest prawo polskie.

4. Regulamin Reklamy wchodzi w życie z dniem: 13.03.2014r. Wersją pierwotną Regulaminu Reklamy jest wersja on-line, publikowana pod adresem https://www.infolotnicze.pl.W sprawie reklamy prosimy o kontakt pod adresem: krzysztof.kuska ( at ) infolotnicze.pl